پایان نامه اثر بخشی آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در کاهش سبک فرزند پروری سهل گیرانه مادران


۶- متغیرها :

متغیر مستقل : آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E )

متغییر وابسته : سبک فرزندپروری

متغییر کنترل : جنسیت والد ، سن مادران ( ۳۰ تا ۴۰ سال )  ، تحصیلات مادران ( دیپلم تا لیسانس ) ، جنسیت فرزندان ، سن فرزندان

متغییر مداخله گر : طبقه اجتماعی مادران ، سوابق آموزشی و تجربی ورانشناختی گذشته مادران ، شخصیت هر کدام از مادران که توسط محقق شناسایی شده ولی محقق قادر به کنترل آثر آنها نبوده است . انتخاب تصادفی و گمارش تصادفی آزمودنی ها اثر این نوع متغیرها را خنثی می کند .

 

۷- تعاریف واژه ها :

۷-۱- تعریف نظری آموزش زندگی خانوادگی:

آموزش گروهی والدین نوعی از تعلیم و تربیت گروهی است که آموزش وسیعی را شامل می گردد و به والدین کمک می کند تا دانش و توانایی های خود را در زمینه پرورش و تربیت کودکان به نحو مطلوب گسترش دهند . ( شفیع آبادی ، ۱۳۸۶ ) .

۷-۲- تعریف عملیاتی آموزش زندگی خانوادگی :

در این پژوهش آموزش زندگی خانوادگی عبارت است از اجرای آموزش ، که در آن سعی می شود تا مادران را در زمینه های عزت نفس ، ابعاد فرزندپروری ( کنترل ، انتظارات متناسب با سن ، ارتباط ) ، خودآگاهی ، ارتباط موثر و ناموثر ، ویژگیهای نوجوانان و سبکهای فرزندپروری به صورت گروهی آموزش داد.

 

۷-۳- تعریف نظری سبک های فرزند پروری :

بامریند (۱۹۹۱ ) در مطالعات خود به سه سبک فرزند پروری اشاره می کند که آن ها را سبک های فرزندپروری مقتدر ، مستبد و سهل گیر می نامد ، ( خویی فر ، رجایی و محب راد ، ۱۳۸۶ ) .

۷-۴- تعریف عملیاتی سبک های فرزند پروری :

معنای عملیاتی سبک های فرزند پروری عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها در گویه های متفاوت سبک های فرزندپروری پرسشنامه بامریند کسب می کنند .

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید