پایان نامه اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در توصیف احساسات دانش آموزان


۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها:

واقعیت درمانی:

در این پژوهش منظور از واقعیت درمانی برنامه هایی است که طی ۸ جلسه (ارتباط ودرگیری عاطفی – توجه وتأکید بررفتارکنونی ونه براحساسات  – تأکید بر زمان حال – قضاوت ارزشی – تهیه ی طرح وبرنامه – تعهد به انجام برنامه – نپذیرفتن هرگونه عذروبهانه – حذف تنبیه ) در پژوهش انجام گرفته شده است.

 

کمرویی

در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی نمره ای است که فرد در آزمون کمرویی (RFF): مقیاس بازبینی شده توسط چیک و بریگز (۱۹۹۰؛ گروزیر ۲۰۰۵)  دریافت میکند.

 

 نارسایی هیجانی:

در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی نمره ای است که فرد در مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو- (TAS-20)  که توسط بگبی و همکاران (۱۹۹۴) ساخته شده است دریافت میکند.

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید