پایان نامه اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا


دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی روان شناسی

 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

 

 عنوان:

 اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 چکیده:

هدف این پژوهش بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 93- 1392 تشکیل می دادند که تعداد آن­ها 5580 نفر بود. در این پژوهش حداقل دانشجویان برای هر یک از گروه­های آزمایش و گروه کنترل در هر دو گروه A , B 15 نفر انتخاب، برای انتخاب گروه نمونه؛ پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران بین 480 نفر از دانشجویان توزیع شد و پس از جمع­آوری و تجزیه و تحلیل، افرادی که نمره امید آن­ها پایین بود جدا شده و از بین آن­ها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده در چهار گروه مورد مطالعه جایگزین شدند .سپس به آزمودنی­های گروه آزمایشی A مهارت تصویرسازی ذهنی در 6 جلسه و به آزمودنی­های گروه B مهارت جملات مثبت طی 6 جلسه آموزش داده شده و پس از آن از هر 4 گروه پس آزمون(پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران) گرفته شد،سپس داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و نیز تحلیل کواریانس به وسیله نرم­افزار  SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست­آمده نشان داد که روش القاء خلق مثبت به شیوه تصویرسازی ذهنی و روش القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت به طور معنی­داری باعث افزایش میزان امید در دانشجویان می­شود. همچنین نتایج نشان داد که با وجود اینکه میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش تصویرسازی ذهنی بر افزایش امید، در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی­داری ندارد اما میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش خواندن جملات مثبت، بر افزایش امید، در دانشجویان دختر به طور معنی­داری بیشتر از دانشجویان پسر است.

واژگان کلیدی: القای خلق مثبت، تصویر سازی ذهنی، جملات مثبت، امید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه. 3

2-1 بیان مسأله. 4

3-1  ضرورت پژوهش…. 8

4-1  اهداف پژوهش…. 9

5-1  فرضیه‌های پژوهش…. 9

6-1 متغیرها‌ی پژوهش…. 10

7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 10

1-7-1 تعریف مفهومی.. 10

2-7-1 تعریف عملیاتی.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه. 15

2-2 نگاهی بر پیشینه ی امید. 17

3-2 تعریف امید. 19

4-2 نظریه امید اسنایدر. 19

1-4-2 ابعاد امید در نظریه اسنایدر. 20

1-1-4-2 اهداف.. 20

2-1-4-2 تفکر گذرگاه )مسیر های رسیدن به هدف(. 21

3-1-4-2 تفکر عامل.. 21

2-4-2 نقش موانع در پرورش امید. 22

3-4-2 ناامیدی در نظریه امید اسنایدر. 23

5-2 رشد امید. 24

6-2 تفاوت امید و خوش بینی.. 25

7-2 خوش بینی، امید و سلامتی.. 26

8-2 راهکارهای تقویت امید. 27

9-2 اهمیت افکار و اندیشه انسان.. 28

1-9-2 انوع افکار و اندیشه انسان.. 28

2-9-2 افکار مثبت انسان.. 28

3-9-2 افکار منفی انسان.. 29

10-2 نگاهی بر پیشینه خلق و تعریف آن.. 29

11-2 تفاوت خلق و هیجان.. 32

12-2 روش های القای خلق.. 34

1-12-2 تقسیم بندی ثایر از روش های القای خلق.. 34

2-12-2 تقسیم بندی وسرمن(1966) از روش های القای خلق.. 35

13-2 تکنیک های تصویر سازی ذهنی.. 37

14-2 مبانی عملی موضوع پژوهش…. 38

1-14-2 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 38

2-14-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 41

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه. 45

2-3 روش پژوهش…. 45

3-3 جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه­گیری.. 46

4-3 ابزار گردآوری داده­ها 47

5-3 روش اجرا و چگونگی گردآوری داده­ها 47

1-5-3 روش تصویر سازی ذهنی مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی) 48

2-5-3 روش خواندن جملات مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی) 49

6-3 روش آماری.. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4 مقدمه. 53

2-4 توصیف داده­ها 55

1-2-4 توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت… 55

2-2-4 توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن.. 56

3-2-4توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده سال تحصیلی.. 57

4-2-4 توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل.. 58

5-2-4 آمارهای توصیفی نمرات امید در  گروه­های آزمایش و کنترل.. 59

3-4 شناسایی داده­های پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها 61

4-4 آمار استنباطی و بررسی فرضیه­های تحقیق.. 63

1-4-4  فرضیه 1. القاء خلق مثبت باعث افزایش امید در دانشجویان می‌شود. 63

1-1-4-4 بررسی تأثیر القاء خلق مثبت (به شیوه تصویر سازی ذهنی) بر افزایش امید در دانشجویان.. 64

2-1-4-4 بررسی تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش امید در دانشجویان.. 69

2-4-4  فرضیه 2. تأثیرپذیری امید دختران نسبت به پسران ازروش های القای خلق مثبت بیشتر است. 72

1-2-4-4 بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه تصویر سازی ذهنی بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر. 73

2-2-4-4 بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه. 85

2-5 بحث و نتیجه گیری.. 86

3-5 محدودیت­های پژوهش…. 90

4-5 پیشنهادها 90

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی.. 90

2-4-5 پیشنهادهای کاربردی.. 91

منابع فارسی.. 93

منابع انگلیسی.. 96

 

 

فهرست جداول

جدول 1-4: توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس جنسیت… 55

جدول 2-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن.. 56

جدول 3-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سال تحصیلی.. 57

جدول 4-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده. 58

جدول 5-4: آمارهای توصیفی نمرات امید به تفکیک گروه و آزمون.. 59

جدول 6-4: آمارهای توصیفی نمرات امید به تفکیک گروه و آزمون.. 60

جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات امید در پیش­آزمون و پس­آزمون گروههای آزمایش و کنترل.. 63

جدول 8-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب­های خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل.. 65

جدول 9-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های تصویرسازی ذهنی و کنترل   66

جدول 10-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه­های تصویر سازی ذهنی و کنترل   67

جدول 11-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید بین گروه­های تصویرسازی ذهنی و کنترل.. 68

جدول 12-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه­های جملات مثبت و کنترل.. 70

جدول 13-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   70

جدول 14-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   71

جدول 15-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید  بین گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   72

جدول 16-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب­های خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 74

جدول 17-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های تصویرسازی ذهنی و کنترل   75

جدول 18-4: میانگین و انحراف معیار تعدیل شده امید در دانشجویان گروه تصویر سازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 75

جدول 19-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل   76

جدول 20-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب­های خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 78

جدول 21-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروه­های خواندن جملات مثبت و کنترل   79

جدول 22-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر. 79

جدول 23-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل   80

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت… 56

نمودار 2-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن.. 57

نمودار 3-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سال تحصیلی.. 58

نمودار 4-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل.. 59

نمودار 5-4: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل.. 60

نمودار 6-4: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه جملات مثبت و گروه کنترل.. 61

نمودار 7-4: نمودار جعبه­ای نمرات امید به تفکیک پیش­آزمون و پس­آزمون در گروه­های کنترل و آزمایش…. 62

نمودار8-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در گروه­های آزمایش و کنترل.. 64

نمودار 9-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در گروه­های آزمایش و کنترل.. 69

نمودار 10-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در دختران.. 73

نمودار 11-4: نمودار پراکنش نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون امید در پسران.. 73

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید