پایان نامه اثرگذاری راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان


عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

حل مسأله و اضطراب ریاضی

تحقیقات در مورد حل مسأله  یکی از فراگیرترین موضوعات علم روانشناختی و حتی روانپزشکی است.چنانجه برخی از تحقیقات به تأثیر ساختار بر حل مسأله تأکید می ورزند.هولی اک(۱۹۹۰) اشاره به تأثیر کرتکس لب پیشانی[۱] بر عملکرد حل مسأله دارد ضمنا افراد با ضایعه ی لب پیشانی در تکالیفی که مستلزم طراحی[۲]، اجرا[۳] ،نمایش[۴] ،ومجموعه ای از دانش هاست، عملکرد ضعیفی از خودنشان می دهند(شالیک[۵]۱۹۹۸) کلب و وی شاو[۶] (۱۹۹۰) شواهدی دال براینکه ضایعه ی لب پیشانی نیمکره راست به تخریب عملکرد حل مسائل دیداری[۷] منجر شده است و ضایعه ی لب پیشانی نیمکره ی چپ به تخریب عملکرد حل مسائل کلامی منجرمی شود، ارائه داد.در برخی تحقیقات نیز به نقش خودکفایی[۸]در عملکرد حل مسأله توجه شده است که می توان به تحقیق پاچارز و کرانزلز[۹] (۱۹۹۵)اشاره کرد.

در این تحقیق تأثیر خودکفایی ریاضیات[۱۰] و توانایی ذهنی عمومی برعملکرد حل مسأله مورد بررسی قرارگرفت و براساس نتایج توانایی ذهنی عمومی[۱۱]تأثیر زیادی در خودکفایی داشته و خودکفایی نیز،تأثیر زیادی در اضطراب دارد(به نقل از شيوندي چليچه ، ۱۳۹۰ ).

-ای داییر و آسپوری (۱۹۹۶) تأثیر روش حل مسأله را بر افزایش توانایی حل مسأله دانشجویان رشته ی کشاورزی با سبک های یادگیری مختلف، مورد بررسی قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد که گروهی که با روش حل مسأله آموزش دیده بودند، توانایی حل مسأله شان بهتر از گروهی بود که به روش دیگر آموزش دیده بودند.همچنین نمرات دانش آموزانی که به روش حل مسأله آموزش دیدند، به طور چشمگیری افزایش یافت (به نقل از عماری۱۳۸۳).

[۱]Frontal lab

[۲]Planning

[۳]Executing

[۴]Monitoring

[۵]Shalic

[۶]Kolb & Whishaw

[۷]Visual Problems

[۸]Self-sufficiency

[۹]Pagares & Kranzler

[۱۰]Mathematics Self-sufficiency

[۱۱]General mental ability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله در كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

اهداف جزئی

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بركاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب معلم رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب يادگيري رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین