پایان نامه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی “MA”

گرایش مشاوره و راهنمایی

موضوع:

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی

استاد راهنما:

جناب آقای ابراهیم نامنی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:
چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه 3

اهمیت و ضرورت پژوهش… 11

اهداف پژوهش… 13

فرضیه های پژوهش… 13

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش… 16

مفهوم انعطاف پذیری کنشی. 17

دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی. 22

باورهای فراشناختی. 26

الگوهای باورهای فراشناختی. 29

انواع باورهای فراشناختی. 34

تاریخچه گروه درمانی. 41

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر. 46

سوءمصرف مواد 49

دیدگاه های گرایش به بیماری سوءمصرف مواد 63

بازنگری پژوهش ها 70

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 80

روش تحقیق. 80

جامعه آماری. 81

نمونه گیری و حجم نمونه پژوهش… 81

ابزار پژوهش… 81

نحوه اجرای پژوهش… 82

جلسات گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر. 83

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 88

الف) یافته های توصیفی. 89

ب) یافته های مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق. 94

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 99

خلاصه فصل. 100

محدودیت های پژوهش… 104

پیشنهادهای پژوهش… 105

پیشنهادهای کاربردی. 105

چکیده انگلیسی. 121

فهرست جداول

جدول 2-1: طبقات مختلف مواد 89

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی بر حسب طبقات سن. 89

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی بر حسب سطح تحصیلات   90

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی بر حسب تاهل. 90

جدول 4-4: فراوانی و درصد فراوانی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی بر حسب مرحله انگیزشی  91

جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار نمره های انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون. 92

جدول 4-6: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی. 94

جدول 4-7: نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیب های رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه 95

جدول 4-8: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس های نمره ها متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه 95

جدول 4-9: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمرات پس آزمون انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. 96

جدول 4-10: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. 97

چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید