پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  تحقیقات گیلان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی بالینی

عنوان:

اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی

ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن اکبری

استاد مشاور:

دکتر مقصود فقیر پور

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرصت مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………1

 

(فصل اول(کلیات طرح پژوهش

مقدمه….…..………………………………………………………………………………………………..3

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….7

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………9

سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………. 9

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………….9

تعریف نظری و عملیاتی کیفیت زندگی…………………………………………………………………………9

تعریف  نظری وعملیاتی  دلبستگی …………………………………………………………………………….10

تعریف نظری و عملیاتی معنا درمانی…………………………………………………………………………..10

تعریف نظری و عملیاتی سالمندی……………………………………………………………………………..11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه بر نظریه معنا درمانی……………………………………………………………………………………..13

 

 

عنوان

اصول معنا درمانی.. …………………………………………………………………………………………..14

نظریه معنا درمانی فرانکل……………………………………………………………………………………..14

پیشنهاد های برای جستجوی معنا ……………………………………………………………………………15

روان نژندی اندیشه زاد  ……………………………………………………………………………………….19

گروه درمانی وجود گرا ………………………………………………………………………………………..20

ارزش زندگی  ………………………………………………………………………………………………..21

معنا خواهی در دیدگاه فرانکل ………………………………………………………………………………..21

نا امیدی وجودی ………………………………………………………………………………………………23

حفظ خلا ء وجودی  ………………………………………………………………………………………….23

انسان در جستجوی معنای غایی ………………………………………………………………………………24

مفهوم مرگ در نظریه فرانکل…………………………………………………………………………………..25

علت شناسی در نظریه فرانکل…………………………………………………………………………………26

مثلث روان نژندی ……………………………………………………………………………………………..26

خود شکوفایی در معنا درمانی  ………………………………………………………………………………..27

اثر بخشی……………………………………………………………………………………………………….28

روان درمانی در نظریه فرانکل……………………………………………………………………………………28

مداخلات درمانی و تکنیک  در نظریه فرانکل…………………………………………………………………..30

روشهای افزایش آگاهی وجودی………………………………………………………………………………..31

آموزش اهمیت قبول مسئولیت برای معنا………………………………………………………………………..32

پرسش از مراجعان در باره معنا………………………………………………………………………………….32

گسترش افق های فکری در حوزه ی منابع معنا…………………………………………………………………32

توضیح دادن  …………………………………………………………………………………………………..33

ضرب المثل های پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………33

استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی………………………………………………………………….33

به کار گیری تشبیهات  …………………………………………………………………………………………..34

استخراج معنا از طریق نم…………………………………………………………………………………………..34

پیشنهاد معنا  ……………………………………………………………………………………………………..35

تجزیه و تحلیل رویا………………………………………………………………………………………………35

قصد متضاد ……………………………………………………………………………………………………….36

مرحله بعد ترس بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………36

اندیشه زدایی …………………………………………………………………………………………………….37

روحانیت پزشکی …………………………………………………………………………………………………37

اصلاح نگرش ها …………………………………………………………………………………………………..38

درمان گروهی سالمندان…………………………………………………………………………………………………39

نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان…………………………………………………………………….41

روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان……………………………………………………………….42

مرور زندگی…………………………………………………………………………………………………………..43

نظریهای روانی –اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………………43

نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………..44

نظریه پک:سه تکلیف انسجام من یا خویشتن………………………………………………………………..45

نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی…………………………………………………………………………46

نظریه رابرت باتلر:……………………………………………………………………………………………….47

نظریه بازسازی اجتماعی……………………………………………………………………………………….48

نظریه جدا سازی  سالمندی……………………………………………………………………………………49

نظریه زیستی شناختی  پیری…………………………………………………………………………………..50

اختلالات روانی سالمندی…………………………………………………………………………………….51

(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده……………………………………………………51

پختگی پایان دوره بزرگسالی…………………………………………………………………………………52

ظرفیتهای جدید تحول………………………………………………………………………………………..53

تغییرات در سطح بدنی ………………………………………………………………………………………54

روی آورد فعالیت…………………………………………………………………………………………….55

روی اورد عدم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………..55

مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند……………………………………………56

سقوط غیر قابل توجیه حیاتی…………………………………………………………………………………57

روان درمانی در سالمندان………………………………………………………………………………………57

شادی در سالمندان…………………………………………………………………………………………….59

ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان………………………………………………………………………..60

نگرش ما بر سالمندان…………………………………………………………………………………………..60

برخورد صحیح با سالمندان…………………………………………………………………………………….61

کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………….62

تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………..63

ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد………………………………………………………………65

تعاریف کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….66

تعاریف موجود از کیفیت زندگی………………………………………………………………………………..67

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی………………………………………………………………………..68

سنجش کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….70

احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………..72

ویژگیهای کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………72

مولف کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….73

کیفیت زندگی.Qualitref lif……………………………………………………………………………………………74

ارتباط کیفیت زندگی با سلامت…………………………………………………………………………………………………………..75

عوامل موثر بر کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………..76

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت…………………………………………………………………………………77

سنجش کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..79

تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………..84

درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد……………………………………………………………..87

خوشبینی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………..89

کیفیت زندگی درسالمندان………………………………………………………………………………………89

غفلت از کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………………92

نگرش ما به سالمندان…………………………………………………………………………………………..93

عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس…………………………………………………………………93

دلبستگی………………………………………………………………………………………………………..94

نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….95

نظریه های مختلف درمورد دلبستگی……………………………………………………………………………96

نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………96

نظریه فروید……………………………………………………………………………………………………..97

نظریه وینی کات………………………………………………………………………………………………..98

نظریه اشپیتز……………………………………………………………………………………………………..99

نظریه اریکسون ……………………………………………………………………………………………….100

نظریه تحولی-شناختی…………………………………………………………………………………………101

نظریه یادگیری………………………………………………………………………………………………….102

نظریه رفتار شناسی طبیعی……………………………………………………………………………………..102

نظریه بالبی……………………………………………………………………………………………………..103

دلبستگی در گذر عمر …………………………………………………………………………………………..106

دلبستگی .نظریه ونظام دلبستگی………………………………………………………………………………..110

اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………111

روابط دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………………..113

گسترش نظریه دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………114

ویژگیهای طبقاتی دلبستگی در بزرگسالان………………………………………………………………………114

پیشینه پژوهش داخلی و خارجی……………………………………………………………………………….119

 

فصل سومروش پژوهش

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………126

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………….126

روش نمونه گیری و چگونگی جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….126

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..127

ابزار های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….127

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی پژوهش…………………………………………………………………130

نحوه آموزش معنا درمانی گروهی ……………………………………………………………………………….130

خلاصه آموزش معنا درمانی ……………………………………………………………………………………..130

فصل چهارم

توصیف داداها………………………………………………………………………………………………………………………133

تحلیل توصیفی و استنباط داده ها (فرضیه اول)………………………………………………..139

تحلیل توصیفی و استنباط داده ها(فرضیه دوم)………………….………………………………142

فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

نتیجه گیری از وضعیت های جامعه شناسی……………………………………………………………………….147

تحلیل و اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………..148

تحلیل و اثبات فرضیه دوم………………………………………………………………………………………..149

پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………151

پیشنهاد های پژوهش …………………….…………………………..…..………………………152

محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………………………153

منابع فارسی…………………………………………..…………………………………154

منابع انگلیسی……………………..…………………………..…………………………..159

پیوست شماره 1: برنامه آموزشی (پکیج معنا درمانی) …….………………..……………………….162

پیوست شماره 2:پرسشنامه کیفیت زندگی………….……………………………..……………184

پیوست شماره 3:پرسشنامه سبک دلبستگی.…………………………………………………….185

پیوست شماره 4:خروجی spss…………………………………………………………………………………………………………186

چکیده انگلیسی……………………………….………………………………………………187

 

 

فصل دوم

کلیات طرح پژوهش

 

مقدمه:

بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت  سالمندان به  علت  ارتقای  سطح  بهداشت  در حال  افزایش  است (تاجور.،1383) در حال حاضر25 در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور1383) در کشور ما نیزبیش از4میلیون سالمند بالای 60 سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی 20سال آینده به بیش از 10میلیون برسد (محتشم امیری.،1381) لذا  پیر شد ن    جمعیت می تواند چا لشهای عمیقی  به وجود آورد که مقابله آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است تغییر عوامل   بیولوژیک روانی. اجتماعی می تواند فرد سالمند رامستعد بروز اختلالات روانی کند . ( نسبیت[1].2000)   افسردگی  و اضطراب شا یع ترین اختلالات روانی سالمندی هستند (استاکس .،[2]2003).برسیهای انجام شده نشان داده 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و 30درصد از افسردگی اساسی رنج می برند و نیز میزان شیوع اضطراب در زنان 30.5 درصد در طول عمر در مردها 19.2   درصد در طول عمر  می باشد   ( وانگ[3] .، 2003).امروزه مد د جویان در هر سنی با تشخیص های مختلف طبی وروانی از فواید گروه درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهداشت روا ن بهرمند می گردند.یکی از انواع گروهای کوتاه مدت.معنا درمانی است که در همه گروه های سنی بخصوص در گروه سالمندان به  منظور ارتقاء سطح سلامت روان به کار می رود . معنا درمانی در یک نگاه کلی سپری شده  زندگی است  که همراه  اتفا قا ت خاص بوده است فوا ید معنا درمانی، . با سازی خاطرات و علا یق شیر ین که می توان معنای زندگی شود.  روشن سازی احساس نسبت به خود .ایجاد آمادگی برای اتفاقات دیگر در زندگی که مرگ را نیز شامل می شود (صادق مقدم،و همکاران.،1384).

معنا درمانی ممکن است در گروه از طریق تعاملات  فرد به فرد صورت بپزیرد در معنا درمانی شرکت کنندگان تشویق به درمیان  گذاشتن خاطرها و علایق زندگی می گردند. رهبر گروه می تواند  حافظه افراد را به وسیله از استفاده تصاویر و یا محبت کردن قابل یاد اوری شود و تحریک کند.(انست بهل، نیجل.،2007) ،هاتوکا واوی مار(2004)در بررسی تاثیر مرور زندگی اظهار می دارند که مرور زندگی نقش کمک کننده ای در حمایت از سلامت  روان وپیشرفت مراحل سالمندان و همچنین اثرات طولانی مدت در بهبود کیفیت زندگی سالنمدان  دارد.هانوکا (2004)  ال فورد و همکاران(2005 )در برسی فواید معنا درمانی  با کمک به  تخلیه هیجانی منجر به ایجاد  رضایت و خوشحالی و ارتقاءسلامت روان و کیفیت زندگی  می گردد(ال فورد[4].،2005) لذا با توجه به اینکه جمعیت در حال پیر شدن است و سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر  است و توجه  به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.(کارسون[5].،2000)

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید