پایان نامه اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران.


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران.

استاد راهنما:

دکتر عبدالله شفیع آبادی

فهرست مطالب:

-1مقدمه………………………………………………………………………………………………….1

2-1 بیان مسأله………………………………………………………………………………………….2

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………..4

4-1 هدف های پژوهش………………………………………………………………………………..5

5-1 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………5

1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………5

2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………………..5

6-1 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………..6

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………8

2-2 تعریف شادمانی……………………………………………………………………………………..8

3-2 نظریه های شادمانی……………………………………………………………………………..11

4-2 تعریف روان درستی………………………………………………………………………………12

5-2 عوامل موثر در شادمانی………………..…………………………………………13

1-5-2 تفریح ………………………………………………………………………………………..14

2-5-2 ثروت………………………………………………………………………………………….14

3-5-2 شخصیت…………………………………………………………………………………….14

4-5-2 جنسیت…………………………………………………………………………………….15

5-5-2 سن…………………………………………………………………………………………..15

6-5-2 روابط اجتماعی…………………………………………………………………………….16

7-5-2 کار و شغل………………………………………………………………………………….17

8-5-2 تحصیلات……………………………………………………………………………………17

6-2 روش های افزاش شادمانی……………………………………………………………….18

1-6-2 القاء منظم خلق مثبت………………………………………………………………….18

2-6-2 شناخت درمانی …………………………………………………………………………..19

3-6-2 آموزش مهارت های اجتماعی……………………….…………………………..20

7-2 صفات درونی افراد شادکام……………………………………………………………….20

8-2 شرح حال مختصری درباره فوردایس………..……………………………………….21

9-2 اصول چهارده گانه فوردایس……………………………………………………………….22

1-9-2 اصل اول: فعال تر بودن و سرگر….…………………………..…………………22

2-9-2 اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی…………..23

3-9-2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار………………………………23

4-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر…………………………………….24

5-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها…………………………………………………….24

6-9-2 اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها……………………………………….25

7-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی……………………………………25

8-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال…………………………………………………….26

9-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم……………………………………………………..26

10-9-2 اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا…………………………27

11-9-2 اصل یازدهم: خود بودن……………………………………………………………….27

12-9-2 اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی……….…………..28

13-9-2 اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه……………………………………28

14-9-2 اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی……..……….….……….28

10-2 تعارض کار- خانواده…………………………………………………………………………..29

1-10-2 تعارض کار- خانواده………………………………………………………………….30

2-10-2 تعارض خانواده- کار………………………………………………………………….30

11-2 انواع تعارض کار- خانواده………………………………………………………………31

1-11-2 تعارض مبتنی بر زمان………………………………………………………….31

2-11-2 تعارض مبتنی بر فشار………………………………………………………….32

3-11-2 تعارض میتنی بر رفتار………………………………………………………….33

12-2 مدلهای تعارض کار- خانواده…………………………………………………….34

1-12-2 مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل………..34

2-12-2 مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف…………..37

1-2-12-2 عوامل مرتبط با زمان …………………………………………………………..38

2-2-12-2 سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی…..……………………38

3-12-2 مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز………40

1-3-12-2 پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها……………………………………………..40

2-3-12-2 پیامدها………………………………………………………………………………………….42

13-2 تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده………………………………….43

14-2پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران…..……………………………..47

15-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………51

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………….56

2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………..56

3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد……………………………………………56

1-3-3 پایایی مقیاس………………………………………………………………………………58

2-3-3 روایی مقیاس……………………………………………………………………………….58

4-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه………………………………………..59

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………….61

2-4 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………….61

3-4 تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………..62

1-3-4 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….65

2-3-4 فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….67

3-3-4 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………….72

2-5 فرضیه اول………………………………………………………………………………………72

3-5 فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………….73

4-5 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………..73

5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………..77

6-5 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………77

7-5 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………77

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید