پایان نامه اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

 موضوع:

اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران

 استاد راهنما:

دکترسیده خدیجه آرین

 استاد مشاور:

عباس آریا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نظام باورها ازیک سو رفتار انسانی ، بهداشت روانی ، رضایت خاطر وخشنودی، و کیفیت زندگی انسانها را ارتقاء می بخشد وازسویی دیگرچنین بنظرمی رسد که بسیاری ازمسائل ومشکلاتی که گریبانگیر انسانهاست و ناچار به تجربه آنها هستند منتج ازاین باورهاست ورابطه نزدیکی با باورهای افراد درباره خودشان وتوانائی هایشان دارد. در نتیجه پژوهش و تحقیق پیرامون نظام باورهای هر فرد نسبت به خود یا خودکارآمدی از اهمیّت خاصی برخوردار است که تحقیق حاضر به این مهم می پردازد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا بر افزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان می باشد. ابزاری که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE) که توسط شررو همکاران(1982) تدوین شده است ، پایایی آن ازروش دو نیمه کردن و روایی آن از طریق روایی سازه گزارش شده است . جامعه آماری پژوهش جانبازانی هستند که به باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران مراجعه می کنند . از بین مراجعه کنندگان که پس از فراخوان در خرداد و تیرماه 88 ، داوطلب شرکت در دوره آموزشی شدند، 24نفرانتخاب شدند که در دو گروه کنترل (12n=) و آزمایش (12=n) جایگزین شدند. در مرحله بعد اعضای دو گروه به پرسشنامه خودکارآمدی عمومی پاسخ دادند و گروه آزمایش طی 8 جلسه یک ساعت ونیمی دربرنامه آموزش افزایش باورهای خودکارآمدی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی شرکت کردند. در پایان دوره آموزش ، از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و بعد از آن داده ها با استفاده ازآزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتیجه پژوهش نشان می دهد که آموزش رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا در افزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان مؤثربوده است.

کلید واژه ها :

باورهای خودکارآمدی : اصل نظریه بندورا است که به قضاوت شخص از توانایی خود او برای سازمان دادن و عملی شدن مجموعه ای از اعمال مورد نیاز برای رسیدن به یک نوع عملکرد تعیین شده اطلاق می گردد .

جانباز : جانباز در ایران به فردی اطلاق می شود که در طول مدت جنگ یا بمباران توسط یکی از سلاحهای جنگی یا شیمیایی دچار مجروحیت شده  و درصد از کارافتادگی آنها به تشخیص کمسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد شهید و امور جانبازان 25 درصد  تا 70 درصد می باشد .

فهرست مطالب:

 فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………4

فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………..6

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

تعریف مفاهیم و وازگان اختصاصی پژوهش …………………………………………..6

 فصل دوم: ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………..8

الف- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 9

جنگ………………………………………………………………………………………………………..10

معلولیت……………………………………………………………………………………………………..10

تاریخچه معلولیت و نگرش به آن……………………………………………………………………11

جانبازی درایران…………………………………………………………………………………………….12

سازمان های متولی امور جانبازان…………………………………………………………………………..14

مشکلات مربوط به جانبازان…………………………………………………………………………………15

اقدامات اصلاحی انجام شده در رابطه با جانبازان………………………………………………..18

نقش ورزش در خودباوری جانبازان…………………………………………………………………………21

نحوه خدات رسانی به جانبازان در ایران ……………………………………………………………………22

ب- نظریه شناختی – اجتماعی و باورهای خودکارآمدی………………………………………….. ……….26

مفهوم خود در نظریه شناختی- اجتماعی……………………………………………………………………. 27

الگوی سه جانبه رفتار…………………………………………………………………………………………….28

ساختار روانشناسی رفتار……………………………………………………………………………………29

ماهیت خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………30

قابلیتهای  بنیادی  آدمی………………………………………………………………………………………..31

انسان  موجودی عامل………………………………………………………………………………………… 31

تقویت خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………… 32

مؤلفه های خودکارآمدی………………………………………………………………………………………..33

منابع خود کارآمدی…………………………………………………………………………………………….34

تأثیرات باورهای خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختی………………………………………………..38

خودکارآمدی وشغل………………………………………………………………………………………….40

خودکارآمدی بالا و پایین ……………………………………………………………………………………….41

خودکارآمدی و سلامت روان……………………………………………………………………………………41

خودکارآمدی وسلامت جسمی…………………………………………………………………………………..41

نقش خودکارآمدی در عملکرد……………………………………………………………………………….42

تحلیل تحولی باورهای  خودکارآمدی در گستره زندگی………………………………………………………43

فرایندهای فعال شده کارآمدی………………………………………………………………………………..45

ج- سوابق پژوهش ………………………………………………………………………………………….49

فصل سوم:روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………59

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 60

حجم نمونه و شیوه نمره گذاری………………………………………………………………………………60

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….60

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………..60

پایایی مقیاس خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………61

روایی مقیاس خودکارآمدی……………………………………………………………………………………..62

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………..62

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….62

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………..63

روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………… 63

روش نمره گذاری …………………………………………………………………………………………..63

برنامه آموزشی پژوهش …………………………………………………………………………………….63

 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………. 66

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..67

بخش توصیفی داده ها  ………………………………………………………………………………………68

تجزیه وتحلیل آماری  ……………………………………………………………………………………….70

 فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری  ……….. . ……………………………………………………….. 72

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….73

یافته ها……………………………………………………………………………………………………… 73

بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..73

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………78

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….79

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………….107

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………..110

ضمایم ……………………………………………………………………………………………………….111

ساختار جاسات

پرسشنامه GSE

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید