پایان نامه اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2


دانشگاه پیام نور تهران

مرکز تحصیلات تکمیلی

 

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته روان شناسی سلامت

اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده

به منظور بررسی اثر بخشی مداخلات روان شناختی بر شاخص­های سلامت جسمی و روانی در بیماران دیابتی، در سال 1390 از مرکز تحقیقات دیابت یزد،80 نفر بیمار زن مبتلا به دیابت نوع2 انتخاب شدند. میانگین سنی پاسخگویان 91/43 و انحراف معیار 96/2 بود،حداقل مدت ابتلاء به دیابت نیز شش ماه و تحصیلات نیز در سطح متوسطه بود. ابتدا شرکت­کنندگان پرسشنامه­­های پژوهش را تکمیل کردند و سپس آزمایش خون جهت انجام آزمایش های هموگلوبین گلیکوزیله و کورتیزول سرم، از آنها گرفته شد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند؛4 گروه مداخله شامل؛ مداخله ی گروهی روانی اجتماعی، مداخله­­ی گروهی افزایش انگیزه، مداخله­ی گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، مداخله­ی گروهی رفتاری شناختی و یک گروه کنترل. پس از اتمام مداخلات(پس آزمون) ویک ماه بعد(پی گیری) پرسشنامه­ها تکمیل شد و صرفا در مرحله­ی پس آزمون آزمایش خون گرفته شد. در این پژوهش شاخص­های روانی در قالب پرسشنامه­های خودکارآمدی، بهزیستی روانی، تیپ شخصیتیD، کیفیت زندگی ویژه­ی افراد دیابتی، رفتار مراقبت از خود، مشکلات مرتبط با دیابت، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت و شاخص­های بهزیستی جسمانی از طریق فشار خون و آزمایش خون (کورتیزول و هموگلوبین گلیکوزیله) سنجیده شد.

داده های تحقیق با استفاده از روش آماری مانوا و آزمون های  تعقیبی مناسب تجزیه و تحلیل شد. جهت بررسی توزیع متغیرها نیز از آزمون کلموگورف- اسمیرنوف استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی، شناختی رفتاری، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری در بهبود شاخص­های کیفیت زندگی و نگرانی­های ناشی از دیابت داشته­اند. در بهبود شاخص بهزیستی روانی مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، شناختی رفتاری و افزایش انگیزه به ترتیب تأثیر بیشتری داشته­اند. مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، شناختی رفتاری و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری در بهبود شاخص قند خون داشته­اند، در بهبود شاخص کورتیزول مداخله­ی شناختی رفتاری، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، گروهی روانی اجتماعی و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری داشته­اند و نیز مداخله­ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، شناختی رفتاری، گروهی روانی اجتماعی و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری در بهبود شاخص فشار خون داشته­اند.

بر اساس نتایج پژوهش به نظر می رسد که مداخلات روان شناختی با گذشت زمان باعث بهبودی شاخص های روان شناختی و نیز افزایش رفتار مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت می شود. توصیه می شود جهت افزایش رفتار مراقبت از خود و نیز بهزیستی روانی در بیماران دیابتی، آموزش ها و مداخله های گروهی روان شناختی در دستور کار درمان این بیماران قرار گیرد.

کلمات کلیدی: دیابت نوع دو، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، بهزیستی روانی، کورتیزول، فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله

 

 

فهرست مطالب

فهرست جداول/س

فهرست نمودارها/ظ

فصل اول:کلیات تحقیق

  • بیان مساله /2
  • ضرورت و اهمیت پژوهش/5
  • هدف های پژوهش/8
  • فرضیه­های پژوهش/9
  • معرفی متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها /10

1-5-1- آموزش گروهی شناختی-رفتاری/10

1 -5-2- آموزش شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی/11

1-5-3- مداخله ی گروهی افزایش انگیزه/11

1-5-4- مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی/12

1-5-5- هموگلوبین گلیکوزیله/12

1-5-6- کورتیزول/14

1-5-7- فشارخون

1-5-8- بهزیستی/15

1-5-9- کیفیت زندگی /15

1-5-10- تیپ شخصیتی  D/16

1-5-11- خودکارآمدی /16

1-5-12- رفتار مراقبت از خود/16

1-5-13- استرس /16

1-5-14- مشکلات مرتبط با دیابت /17

1-5-15- کانون کنترل سلامت /17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مداخلات روان شناختی گروهی مربوط به دیابت /19

2-1-1- ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت­درمانی /20

2-1-1-1- تعریف ذهن­­آگاهی /20

2-1-1-2- تاریخچه­ی درمان ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت­درمانی /22

2-1-1-3– نسخه­های گوناگون درمان ذهن­آگاهی /23

2-1-1-4– مکانیسم عمل ذهن­آگاهی /25

2-1-1-5- اثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /26

2-1-2- درمان گروهی شناختی­ رفتاری /27

2-1-2-1- تعریف درمان شناختی رفتاری /27

2-1-2-2- اصول و مولفه‌های درمان شناختی رفتاری /28                                 

2-1-2-3- هدف درمانگری شناختی رفتاری /29

2-1-2-4- کاربردهای درمان شناختی رفتاری /30                                         

2-1-2-5- اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری در بیماران دیابتی/31

2-1-3- مصاحبه­ی انگیزشی /32

2-1-3-1- تعریف مصاحبه­ی انگیزشی /32

2-1-3-2- اصول و فنون مصاحبه­ی انگیزشی/32

2-1-3-3- شواهد تجربی از کاربرد مصاحبه­ی انگیزشی در بیماران دیابتی /35

2-1-3-4- درمان افزایش انگیزه(MET) /36

2-1-4- مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی /37

2-1-4-1- پیشینه­ی مداخلات گروهی روانی اجتماعی /37

2-1-4-2- اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی /39

2-1-4-3- مداخلات روانی اجتماعی گروهی در بیماران دیابتی /40

2-2-دیابت /42

2-2-1- مقدمه /43

2-2-2- تعریف دیابت /43

2-2-3- انواع دیابت /44

2-2-3-1- دیابت نوع1/44

2-2-3-2- دیابت نوع2 /44

2-2-3-4- دیابت حاملگی /45

2-2-3-5- دیابت همراه با بیماری های دیگر /45

2-2-3-6- پری دیابت /45

2-2-4- همه­گیر شناسی دیابت /46

2-2-5- سبب شناسی دیابت /47

2-2-6- عوارض دیابت 47

2-2-6-1- عوارض زودرس 47

2-2-6-2- عوارض دیررس دیابت /49

2-2-7- عوامل خطر در دیابت نوع دو و مراقبت از خود /52

2-2-7-1- چاقی و دیابت /52

2-2-7-2- فعالیت بدنی و دیابت /53

2-2-7-3- تغذیه و دیابت /54

  • 2-2-7-4- فشارخون و دیابت /55
  • 2-2-7-5- استرس و دیابت /56
  • 2-2-8- همبسته های روانی دیابت /57
  • 2-2-8-1- تیپ شخصیتی D/57

2-2-8-2- خودکارآمدی /59

2-2-8-3- حمایت اجتماعی ادراک شده /61

2-2-8-4- کانون کنترل سلامت /63

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-نوع و طرح پژوهش  /70

3-2- شرکت کنندگان /70

3-2-1- جامعه­ی آماری /70

3-2-2- نمونه و نحوه­ی انتخاب آن /70

3-3- شیوه ی اجرا  /72

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها /76

3-5- ابزارهای اندازه گیری /76

3-5-1- پرسشنامه­ی بهزیستی روانی /77

3-5-2- پرسشنامه­ی خود کارآمدی عمومی /78

3-5-3- پرسشنامه­ی تیپ شخصیتیD /78

3-5-4- پرسشنامه­ی کیفیت زندگی ویژه ی افراد دیابتی /79

3-5-5- پرسشنامه­ی رفتار مراقبت از خود /79

3-5-6- پرسشنامه­ی مشکلات مرتبط با دیابت /80

3-5-7- پرسشنامه­ی افسردگی، اضطراب و استرس /81

3-5-8-  مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت /82

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه /84

4-2- توصیف آماری متغیرها و شاخص­های پژوهش /85

4-2-1- آماره­های توصیفی شاخص­های سلامت روانی /85

4-2-1-1- کیفیت زندگی /85

4-2-1-2- بهزیستی /86

4-2-1-3- خودکارآمدی /87

4-2-1-4- نگرانی­های ناشی از دیابت /89

4-2-1-5- استرس /90

4-2-2- آماره­های توصیفی شاخص­های سلامت جسمی /91

4-2-2-1- قند­خون /91

4-2-2-2- کورتیزول /92

4-2-2-3- فشار خون /94

4-2-3- آماره­های توصیفی شاخص­های کانون کنترل سلامت /95

4-2-3-1- درونی /95

4-2-3-2- منبع قدرت /96

4-2-3-3- شانس /97

4-2-4- آماره­های توصیفی سایر متغیرها /98

4-2-4-1- سن /98

4-2-4-2- میزان مراقبت از خود /99

4-2-4-3- تیپ شخصیتی /100

4-3- آزمون تجزیه و تحلیل فرضیه­ها /101

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه­ی پیشنهادات

5-1-  بحث /171

5-1-1- اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /171

5-1-2- اثربخشی آموزش گروهی روانی اجتماعی /173

5-1-3- اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری /174

5-1-4- اثربخشی آموزش گروهی افزایش انگیزه 176

5-1-5- مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی /176

5-2-نتیجه گیری /178

5-3- محدودیت­ها /180

5-4- پیشنهادها /181

منابع /184

پیوست­ها  /201

 

 

فهرست جداول

جدول3-1. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /74

جدول3-2. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله­ی روانی اجتماعی /74

جدول3-3. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله­ی شناختی-رفتاری /75

جدول3-4. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله­ی افزایش انگیزه /75

جدول4-1. آماره­های توصیفی شاخص کیفیت زندگی در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /86

جدول4-2. آماره­های توصیفی شاخص بهزیستی در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /87

جدول4-3. آماره­های توصیفی شاخص خودکارآمدی در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /89

جدول4-4. آماره­های توصیفی شاخص نگرانی­ ناشی از دیابت در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی / 90 جدول4-5. آماره­های توصیفی شاخص استرس در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /91

جدول4-6. آماره­های توصیفی شاخص قند خون در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /93

جدول4-7. آماره­های توصیفی شاخص کورتیزول در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /94

جدول4-8. آماره­های توصیفی شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /95

جدول4-9. آماره­های توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (درونی) به تفکیک گروه­های پژوهشی /96

جدول4-10. آماره­های توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکیک گروه­های پژوهشی / 97

جدول4-11. آماره­های توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکیک گروه­های پژوهشی / 98

جدول4-12. آماره­های توصیفی سن پاسخگویان به تفکیک گروه­های پژوهشی / 99

جدول4-13. آماره­های توصیفی متغیر مراقبت از خود در سنجش اول به تفکیک گروه­های پژوهشی /100

جدول4-14. آماره­های توصیفی متغیر تیپ شخصیتی به تفکیک گروه­های پژوهشی /101

جدول4-15. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت جسمی در میان دو گروه ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /103

جدول4-16. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت جسمی در گروه­های ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 104

جدول4-17. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت جسمی در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 106

جدول4-18. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت جسمی در گروه­های شناختی رفتاری و کنترل / 107

جدول4-19. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت جسمی در میان دو گروه، گروهی روانی اجتماعی و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /  108

جدول4-20. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت جسمی در گروه­های گروهی روانی اجتماعی و کنترل /  109

جدول4-21. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه گروهی روانی اجتماعی و کنترل(تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /111

جدول4-22. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های مداخله روانی اجتماعی و کنترل/112

جدول4-23. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه گروهی روانی اجتماعی و کنترل(تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 113

جدول4-24. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های گروهی روانی اجتماعی و کنترل / 115

جدول 4-25. مقایسه­ی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص­های سلامت روانی /116

جدول 4-26. مقایسه­ی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمون­های چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر / 117

جدول4-27. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه گروهی روانی اجتماعی و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع / 118

جدول4-28. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­های گروهی روانی اجتماعی و کنترل / 119

جدول 4-29. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های گروهی روانی اجتماعی و کنترل / 120

جدول 4-30. آزمون مقایسه­های درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های روانی اجتماعی و کنترل /121

جدول4-31. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت جسمی در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /122

جدول4-32. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت جسمی در گروه­های افزایش انگیزه و کنترل / 123

جدول4-33. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 125

جدول4-34. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های مداخله­ی افزایش انگیزه و کنترل /126

جدول4-35. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 127

جدول4-36. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های افزایش انگیزه و کنترل /129

جدول 4-37. مقایسه­ی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخله افزایش انگیزه بر شاخص­های سلامت روانی / 130

جدول 4-38. مقایسه­ی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمون­های چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر /130

جدول4-39. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع / 131

جدول4-40. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­های افزایش انگیزه و کنترل/132

جدول 4-41. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های افزایش انگیزه و کنترل / 133

جدول 4-42. آزمون مقایسه­های درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های افزایش انگیزه و کنترل /134

جدول4-43. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص کیفیت زندگی /135

جدول4-44. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص خودکارآمدی / 136

جدول4-45. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص نگرانی­های ناشی از دیابت / 136

جدول4-46. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص استرس / 137

جدول4-47. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص قند خون /137

جدول4-48. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص کورتیزول / 138

جدول4-49. متغیرهای پیش­بین معنادار شاخص­های سلامت (روانی و جسمی) و میزان مراقبت از خود / 139

جدول4-50. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 140

جدول4-51. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های مداخله­ی ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 142

جدول4-52. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /143

جدول4-53. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 144

جدول4-54. مقایسه­ی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخله­ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر شاخص­های سلامت روانی / 146

جدول 4-55. مقایسه­ی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمون­های چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر / 146

جدول4-56. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع/ 147

جدول4-57. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­های ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 148

جدول 4-58. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 149

جدول 4-59. آزمون مقایسه­های درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل /150

جدول4-60. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /151

جدول4-61. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های مداخله­ی شناختی رفتاری و کنترل / 152

جدول4-62. وضعیت توزیع متغیرهای شاخص­های سلامت روانی در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 153

جدول4-63. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در گروه­های شناختی رفتاری و کنترل /154

جدول 4-64. مقایسه­ی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخله­ی شناختی رفتاری بر شاخص­های سلامت روانی / 155

جدول 4-65. مقایسه­ی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمون­های چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر/ 156

جدول4-66. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع / 157

جدول4-67. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­های شناختی رفتاری و

کنترل / 158

جدول 4-68. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های شناختی رفتاری و کنترل / 159

جدول 4-69. آزمون مقایسه­های درون آزمودنی مراقبت از خود و گروه­های شناختی رفتاری و کنترل / 159

جدول4-70. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت روانی در چهار نوع مداخله / 160

جدول4-71. نتایج آزمون آنوا در میان چهار نوع مداخله /161

جدول4-72. نتایج آزمون همگنی واریانس­ها /162

جدول4-73. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخص­های کیفیت زندگی و نگرانی­های ناشی از دیابت /163

جدول4-74. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای شاخص بهزیستی /164

جدول4-75. نتایج توصیفی شاخص­های سلامت جسمی در چهار نوع مداخله / 165

جدول4-76.نتایج آزمون آنوا در میان چهار نوع مداخله / 166

جدول4-77. نتایج آزمون همگنی واریانس­ها / 167

جدول4-78. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخص قند خون /167

جدول4-79. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخص کورتیزول / 168

جدول4-80. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخص فشار خون  /169

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1. میانگین کیفیت زندگی گروه­های پژوهشی/87

نمودار 4-2. میانگین بهزیستی گروه­های پژوهشی/88

نمودار 4-3. میانگین خودکارآمدی گروه­های پژوهشی/89

نمودار 4-4. میانگین نگرانی­های ناشی از دیابت گروه­های پژوهشی/91

نمودار 4-5. میانگین استرس گروه­های پژوهشی/92

نمودار 4-6. میانگین قند خون گروه­های پژوهشی/93

نمودار 4-7. میانگین کورتیزول گروه­های پژوهشی/94

نمودار 4-8. میانگین فشار خون گروه­های پژوهشی/95

نمودار 4-9. میانگین کانون کنترل سلامت (درونی) گروه­های پژوهشی/97

نمودار 4-10. میانگین کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروه­های پژوهشی/98

نمودار 4-11. میانگین کانون کنترل سلامت (شانس) گروه­های پژوهشی/99

نمودار 4-12. میانگین سنی گروه­های پژوهشی/100

نمودار4-13. میانگین مراقبت از خود گروه­های پژوهشی/101

نمودار4-14. میانگین تیپ شخصیتی گروه­های پژوهشی/102

نمودار 4-28. مقایسه­ی میانگین­های متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­های گروهی روانی اجتماعی و کنترل/120

نمودار 4-40. مقایسه­ی میانگین­های متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­های افزایش انگیزه و کنترل/133

نمودار4-57. مقایسه­ی میانگین­های متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­های ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل/149

نمودار 4-67. مقایسه­ی میانگین­های متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­های شناختی رفتاری و کنترل/158

 

 

فصل اول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید