پایان نامه اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا


دانشگاه علامه طباطبایی

 پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

 عنوان:

اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا

استاد راهنما:

دکتر اصغر دادخواه

استاد مشاور:

دکتر احمد برجعلی

استاد داور:

دکتر حمید علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا است. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح مورد استفاده طرح پیش آزمون – پس آزمون تک گروهی همراه با پیگیری و بدون استفاده از گزینش تصادفی است. برای گردآوری داده­ها از مقیاس نظریه ذهن و پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اتیسم استفاده شده است. بدین منظور 6 پسر مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا در دامنه  سنی 6 تا 10 سال، با درجه شدت اتیسم 50 تا 100 در پرسشنامه کنترل شده بودند، انتخاب شدند که در مرکز آموزشی و توانبخشی اتیستیک به آرا مشغول دریافت مداخلات بودند. سپس آزمودنی ها در طی 8 جلسه  45 دقیقه الی یک ساعتی به صورت انفرادی در جلسات مداخلات را دریافت کردند. بعد از گذشت 2 هفته از اتمام جلسات درمانی، پس آزمون نظریه ذهن از نمونه مورد نظر گرفته شد.

نتایج پژوهش نشان داد که روش توانبخشی روانی – حرکتی دوسا بر سطح اول و دوم نظریه ذهن کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا مؤثر بوده است (p=0/01). همچنین نتایج آزمون پیگیری نشان داد که اثرات مداخله بعد از گذشت یک ماه از اجرای پس آزمون در سطح اول و دوم نظریه ذهن همچنان ادامه داشته است (p=0/01).  لازم به ذکر است که در سطح سوم نظریه ذهن نتایج بدست آمده از اجرای پس آزمون و آزمون پیگیری حاکی از اثر معنادارنبودن مداخلات بوده است. بنابراین ممکن است مداخلات مبتنی بر تقویت حرکت بر شناخت اولیه  افراد مؤثر باشند اما برای دستیابی به سطوح بالاتر نظریه ذهن به مداخلات همه جانبه­تر و طولانی مدت­تری نیاز هست.

کلید واژه­ها: نظریه ذهن، اختلال اتیسم با عملکرد بالا، روش دوسا

فهرست مطالب

فصل اول

1-1-  مقدمه. 2

1-2-  بیان مسأله. 2

1-3-  ضرورت و اهمیت موضوع. 7

1-4-  هدف پژوهش     7

1-5-  فرضیه پژوهش     8

1-6-  متغیرهای پژوهش…..8

1-7-  تعاریف نظری متغیرهای پژوهش… 8

1-8-  تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 9

فصل دوم

2-1- مقدمه. 11

2-2- نظریه ذهن در کودکان اتیستیک… 13

2-3- عوامل مؤثر بر تحول نظریه ذهن. 15

2-4- رابطه حرکت و شناخت.. 18

2-5- تئوری روش دوسا 21

2-5-1- توانبخشی روانی – حرکتی.. 21

2-5-3- توانبخشی روانی ژاپنی به روش «دوسا» 22

2-5-4- اصول حرکت از دیدگاه دوسا 22

2-5-5- پیشینه نظری روش دوسا بری کودکان مبتلا به اتیسم. 24

2-5-5-1- چهارچوب “سیستم خود / خود بدنی – تکلیف دوسا- دیگری” و اتیسم. 26

2-5-5-2- اثر کاربرد روش دوسا بر کودکان مبتلا به اتیسم. 26

2-5-5-4- تغییرات تصویر بدنی.. 29

2-5-5-5- تغییر حس دوسا   حس کنش… 30

2-5-7- الزامات تجربیات درمانی در آموزش حرکتی روش دوسا 32

2-6-1-  مروری بر پژوهشهای انجام شده در داخل کشور. 33

2-6-2- مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور. 35

فصل سوم

3-1- روش پژوهش… 42

3-2- جامعه مورد پژوهش… 42

3-3- نمونه و روش نمونه گیری.. 42

3-4- معیارهای انتخاب شرکت کنندگان در مطالعه. 42

3-5- ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری دادهها 43

3-5-1- مصاحبه بالینی ساخت یافته. 43

3-5-2- آزمون نظریه ذهن. 43

3-5-3- پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یا    ASSQ.. 45

3-6- روش اجرای پژوهش… 46

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها 47

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 47

فصل چهارم

4-1- داده های توصیفی.. 49

4-2- بخش دوم: تحلیل یافته ها بصورت گروهی.. 51

فصل پنجم

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 54

5-2- محدودیت ها 57

5-3- پیشنهادهای پژوهشی.. 58

5-4- پیشنهاد کاربردی.. 58

منابع

1-1-  منابع فارسی.. 60

1-2-  منابع لاتین. 62

پیوست

7-1- پیوست 1 : آزمون نظریه ذهن. أ‌

7-2- پیوست 2: پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اتیسم  ASSQ.. ح‌

7-3- پیوست 3: فرم ارزیابی اولیه ی دوسا د‌

7-4- پیوست 4: رضایت نامه. د‌

7-5-  پیوست 5: مشخصات دمو گرافیک شرکت کنندگان در طرح پژوهشی.. ذ‌

7-6-  پیوست 6:  شرح مداخله ی درمانی.. ذ‌

7-7-  پیوست 7 : جدول زمان بندی مداخله توانبخشی روانی دوسا س‌

چکیده………..68

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید