پایان نامه اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان:

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

استاد راهنما:

دکتر احمد برجعلی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………… 6

1-4. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5. فرضیه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 8

1-6. تعریف نظری و عملی مفاهیم……………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش(پیشینه نظری و تجربی پژوهش)

2-1. سرطان کودک…………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2. اضطراب بیمارستانی در کودکان……………………………………………………………………………….. 12

2-3. مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان………………………………………………… 13

2-3-1. عوامل موثر در واکنش های کودکان………………………………………………………………………. 16

2-3-2. رویه های استرس زای تشخیص و درمان و نقش مداخلات رفتاری…………………………………… 18

2-3-4. عوارض جانبی درمان و مداخلات رفتاری…………………………………………………………………. 19

2-3-5. تنظیم مجدد بعد از درمان و مداخلات رفتاری……………………………………………………………. 21

2-4. بازی درمانی شناختی رفتاری……………………………………………………………………………………. 22

2-4-1. مروری بر شکل گیری CBPT…………………………………………………………………………….. 22

2-4-2. پیشنه های نظری برای CBPT……………………………………………………………………………… 25

2-4-3. فرایند ارزیابی کودک در بازی درمانی شناختی-رفتاری……………………………………………….. 26

2-4-4. مداخله در CBPT……………………………………………………………………………………………. 27

2-4-4-1. شرح برخی از فنون رفتاری و شناختی بهنگام مداخله……………………………………………….. 27

2-5. پیشیه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………… 32

2-5-1. پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. 32

2-5-2. پژوهش ها در داخل کشور…………………………………………………………………………………… 36

2-6. جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………… 39

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 43

3-2. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 43

3-3. نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 43

3-4. روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………. 44

3-5. معیارهای انتخاب گروه…………………………………………………………………………………………… 44

3-6. ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 44

3-7. فرآیند  اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 45

3-8. روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2. تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………….. 50

4-3. جمع بندی یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 55

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. بررسی فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………. 58

5-1-1. «بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان 4 تا 8 ساله تاثیر دارد.»          58

5-1-2. تبیین نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 59

5-2. بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 62

5-3. محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 63

5-4. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………. 64

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 67

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………. 69
فهرست جداول

جدول1-2.چکیده مداخلات رفتاری در رهایی از اضطراب و پریشانی (برگرفته از رد، مونتگومری، دو-هامیل، 2001)     33

جدول 2-3. طرح جلسات درمانی…………………………………………………………………………………….. 46

جدول 3-3. دیاگرام طرح تحقیق……………………………………………………………………………………… 43

جدول 2-4. شاخص های میانگین، انحراف معیار، و دامنه نمرات در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری  در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول 3-4.  آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر………………………………………………………………… 50

جدول 4-4. ماتریس همبستگی نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری…………………………………… 52

جدول 5-4. ماتریس کوواریانس نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگری………………………………….. 52

جدول 6-4.  ماتریس بررسی چند اثری برای کوواریانس درون آزمودنی ساختار نایافته xtmixed……. 52

جدول 7-4. آزمون اثر تعاملی (درجه آزادی چندگانه)……………………………………………………………. 53

جدول 8-4.  اثر تعاملی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با مداخله………………………………………….. 54

جدول 9-4.مقایسه دوبه‌دو میان نمرات مراتب مختلف آزمون در گروه آزمایش…………………………….. 54

جدول 10-4.مقایسه دوبه‌دو میان نمرات مراتب مختلف آزمون در گروه کنترل……………………………… 55

جدول 11-4.میانگین و انحراف معیار گروه ها در پرسشنامه اضطراب زانک…………………………………. 55

جدول 12-4.آزمون contrast و simple effect برای مقایسه تفاوت های معنادار میانگین ها………… 56

شکل 1-4.نیمرخ نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای گروه های آزمایش و کنترل………….. 50

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید