پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز


دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش های نیمه حضوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره مدرسه

عنوان :

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز

استاد راهنما:

دکتر حسین سلیمی بجستانی

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

فرضیه‎های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….15

ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….15

تعریف واژه‎ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………18

تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………18

تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………….19

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

بررسی پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..12

تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………..21

تحقیقات انجام شده درخارج کشور…………………………………………………………………………………..23

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….30

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………….30

حجم نمونه و روش نمونه‎گیری ………………………………………………………………………………………………………..30

ابزارها و مقیاس‎های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………31

پرسشنامه بیان حالت- صفت خشم اسپیلبرگر(STAXI-2) ………………………………………………31

پایایی پرسش‎نامه ………………………………………………………………………………………………………………..32

روایی پرسش‎نامه …………………………………………………………………………………………………………………33

مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSI) ………………………………………………………………………………………….33

پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………..33

روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………33

پرسش‎نامه تفکر قطعی نگر………………………………………………………………………………………………………………..34

روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………35

پایایی پرسش‎نامه ………………………………………………………………………………………………………………..35

فرایند اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………36

روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ……………………………………………………………………………………………………………..36

جلسه های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………37

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

یافته های توصیفی و تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………….40

مقایسه میانگین خشم افراد در دو گروه کنترل و آزمایش…………………………………………………………..40

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون………………………………41

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون……………………………42

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)……43

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)………….44

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)………45

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)………………46

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید