پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش ‫آموزان دختر تیزهوش


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (MA)

عنوان:

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

استاد مشاور:

دکتر محسن گل محمد یان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. 1

فصل یکم…………………………….. 2

مقدمه پژوهش………………………………. 2

1-1-مقدمه…………………………….. 3

1-2-بیان مساله…………………………….. 5

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش………………………………. 8

1-4- اهداف پژوهش………………………………. 10

1-5- فرضیه‌های پژوهش………………………………. 11

1-6- تعریف متغیرها……………………………. 11

فصل دوم…………………………….14

مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………. 14

2-1- مهارت های زندگی……………………………… 15

2-1-5- مهارت‌های اصلی زندگی……………………………… 17

2-1-6- ده مهارت اصلی وپایه‌ای مهارت‌های زندگی…………………….. 18

2-1-7-  مبانی نظری مهارت های زندگی……………………………… 20

2-1-7-1- نظریه یاد گیری اجتماعی……………………………… 20

2-1-7-2- نظریه نمره اجتماعی……………………………… 20

2-1-7-3- نظریه حل مسایل شناختی……………………………… 21

2-1-7-4- نظریه هوش چند بعدی……………………………… 21

2-1-7-5- نظریه خطر و جهندگی……………………………… 22

2-1-7-6- نظریه ساخت گرایی روان شناسی……………………… 23

2-1-8- فواید وکاربردهای مهارت زندگی……………………………… 23

2-1-9- اهداف مهارت‌های زندگی……………………………… 24

2-1-10-مهارت حل مسأله…………………………….. 25

2-1-10-1- ویژگی های افراد توانمند در حل مسأله………………. 25

2-1-10-3- راه کارهای مهارت حل مساله………………………… 26

2-1-11- مهارت تصمیم گیری……………………………… 27

2-1-12- مهارت تفکر خلاق……………………………… 30

2-1-13-مهارت تفکر نقادانه…………………………….. 32

2-1-14- مهارت کنترل هیجان…………………………….. 35

2-1-15- مهارت همدلی……………………………… 36

2-1-16- مهارت مقابله با استرس………………………………. 37

2-1-17- مهارت خود آگاهی……………………………… 39

2-1-18- مهارت برقراری ارتباط مؤثر…………………………….. 41

2-1-19- مهارت جرأت ورزی……………………………. 42

2-2- سلامت……………………………… 44

2-2-1 -الگوی سلامت……………………………… 45

2-2-2- ابعاد سلامت……………………………… 46

2-2-3- سلامت روان…………………………….. 47

2-2-4- اصول سلامت روانی……………………………… 50

2-2-5- سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف………………………………. 52

2-2-6- سلامت روان از نظر مکاتب مختلف  روانشناسی………………. 53

2-2-7 – نظریه های مربوط به سلامت روان…………………………….. 55

2-2-8- ایجاد سلامت روان…………………………….. 59

2-2-9- پیشگیری……………………………… 59

2-2-10- مدرک‌های سلامت روان…………………………….. 60

2-2-11- اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان……………………. 61

2-3- تیزهوش………………………………. 62

2-4- پیشینه پژوهش‌………………………………. 66

فصل سوم …………………………….74

روش پژوهش………………………………. 74

3-1- روش پژوهش………………………………. 75

3-2- معرفی متغیرها……………………………. 75

3-3- جامعه آماری……………………………… 75

3-4- نمونه وروش نمونه گیری…………………..75

3-5- ابزار پژوهش………………………………. 75

3-6-  روش اجرای پژوهش………………………………. 77

3-6-1- برنامه آموزش مهارت‌های زندگی…………………… 77

3-8-  روش تحلیل داده ها……………………………. 80

فصل چهارم…………………………….. 81

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………. 81

الف) یافته های توصیفی……………………………… 82

ب) یافته های استنباطی……………………………… 83

فصل پنجم…………………………….. 90

بحث و نتیجه گیری……………………………… 90

5-1-بحث و نتیجه گیری……………………………… 91

5-3- محدودیتهای پژوهش……………………………… 96

5-4-پیشنهادات……………………………… 96

5-4-1- پیشنهادات کاربردی……………………………… 96

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی…………………………….97

منابع…………………………….. 98

پیوست‌ها……………………………. 111

چکیده:

هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که‌در این پژوهش 60 دانش‌آموز شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری گمارده شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایشی، آموزش مهارت‌های زندگی را در 10 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار  استفاده شده در این پژوهش  پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات سلامت روان گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. هم‌چنین نمرات سلامت روان گروه آزمایش در خرده‌مقیاس‌های علایم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی معنادار بود .برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش شد و علایم جسمانی، اضطراب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی آنان را کاهش داد. بنابراین برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش مهارت زندگی به این دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد. یافته ها اهمیت و لزوم گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای زندگی را در بهبود سلامت روان دانش آموزان متذکر می سازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید