پایان نامه اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش­های صحرایی بالغ


چکیده

ترکیب ارگانوفسفره کورپیریفاس بطور گسترده بعنوان حشره­کش در سراسر جهان استفاده می­شود. مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره تکوین از طریق مکانیسم­هایی غیر از مهار کولین­استراز نقایص عصبی-رفتاری طولانی مدت را به دنبال دارد. در این مطالعه با استفاده از آزمون ماز شعایی اثر دریافت غلظت پایین کورپیریفاس در دوره نوزادی بر نقائص شناختی ناشی از کیندلینگ شیمییایی مطالعه شد. نوزادان گروه آزمایش کورپیریفاس را به میزان  mg/kg1 در روزهای 4-1 بعد از تولد دریافت کردند و گروه شاهد حجم برابری از حلال (دی­متیل­سولفوکساید) را دریافت کردند. برای کیندلینگ، موش­های صحرایی بالغ از هر دو گروه، پنتیل­تترازول را به میزان  mg/kg38 به­صورت داخل صفاقی هر دو روز یکبار به­مدت 28 روز دریافت کردند. موشهایی که کیندل شده و بطور مکرر تشنجات کلونیک نشان دادند جهت مطالعه رفتاری مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین در هردو گروه تاثیر پیش­تیمار اسکاپولامین (آنتاگونیست موسکارینی) و MK-801 (آنتاگونیست گیرنده NMDA) برای تعیین میزان وابستگی عملکرد شناختی به سیستم­های کولینرژیک و گلوتاماترژیک مورد بررسی قرار گرفت. در طی کیندلینگ موش­های نر و ماده گروه کورپیریفاس درجه تشنج کمتری در مقایسه با گروه دریافت کنندهDMSO  نشان دادند و این اختلاف در موش­های ماده گروه کورپیریفاس در برخی روزهای دوره کیندلینگ معنی دار بود. پس از کیندلینگ موش­های صحرایی نر گروه کورپیریفاس در مقایسه با گروه شاهد، خطاهای حافظه مرجع کمتری نشان دادند در حالیکه موش­های ماده گروه کورپیریفاس پس از کیندلینگ در مقایسه با موشهای ماده از گروه شاهد، خطاهای حافظه کاری بیشتری نشان دادند. پیش­تیمار حیوانات با اسکاپولامین و MK-801 نشان داد که این داروها خطای حافظه فضایی موش­های صحرایی گروه کورپیریفاس را بیش از گروه شاهد افزایش می­دهد که پیشنهاد می­کند در این گروه وابستگی حافظه فضایی به سیستم­های کولینرژیک و گلوتاماترژیک بیش از گروه DMSO است. فرایند کیندلینگ با افزایش فعالیت سیستم کولینرژیک و گلوتاماترژیک همراه است که از طریق آسیب نورونی سبب نقص عملکردی این سیستم­های نوروترنسمیتری می­شود. نشان داده شده که دریافت کورپیریفاس در دوره نوزادی کاهش فعالیت سیستم های کولینرژیک و گلوتاماترژیک را باعث می­شود که احتمالاً در کاهش درجه تشنج در طی کیندلینگ و نیز کاهش آسیب این سیستم­های نروترنسمیتری در نتیجه کیندلینگ در موشهای گروه کورپیریفاس دخیل است.

کلمات کلیدی: کورپیریفاس، کیندلینگ شیمیایی، تکوین، حافظه فضایی، موش صحرایی

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1-1) ترکیبات ارگانوفسفره……………………………………………………………………………………………………..2

1-2) صرع…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3) طبقه بندی صرع………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4) کیندلینگ…………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5) یادگیری و حافظه……………………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1) ویژگی­ها و مکانیسم تاثیر ترکیبات ارگانوفسفره……………………………………………………………….9

2-2) اثرات بیولوژیک کورپیریفاس……………………………………………………………………………………………10

2-3) تاثیر وابسته به زمان و وابسته به جنس ترکیبات ارگانوفسفره……………………………………….11

2-4) تاثیر ارگانوفسفره­ها به ویژه کورپیریفاس در ایجاد افسردگی و نقص حافظه ناشی از تغییر در سیستم­های نوروترنسمیتری………………………………………………………………………………………………12

2-5) مکانیسم ایجاد صرع…………………………………………………………………………………………………………13

2-6) مدل کیندلینگ در مطالعه صرع……………………………………………………………………………………..16

2-7) ساختارهای مغزی و سیستم­های نوروترنسمیتری دخیل در حافظه…………………………….17

2-8) تاثیر صرع بر یادگیری و حافظه………………………………………………………………………………………23

2-9) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………24

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1) مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………….26

3-2) وسایل و دستگاه­ها…………………………………………………………………………………………………………27

3-3) حیوانات و تیمار……………………………………………………………………………………………………………….27

3-4) کیندلینگ………………………………………………………………………………………………………………………..28

3-5) آزمون یادگیری حافظه فضایی با ماز شعاعی هشت بازویی……………………………………………29

3-5-1) مراحل انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………..30

3-6) آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………30

فصل چهارم: نتایج

4-1) تاثیر کورپیریفاس بر کیندلینگ……………………………………………………………………………………..33

4-2) آزمون یادگیری فضایی……………………………………………………………………………………………………35

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………47

5-2) نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………..53

5-3) پیشنهادات برای مطالعات آینده……………………………………………………………………………………..53

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………..54

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید