پایان نامه اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم


فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهداف پژوهش… 3

1-3 مشخصات گیاهشناسی اطلسی.. 3

1-4 شرایط کاشت اطلسی.. 5

1-5 فلزهای سنگین.. 5

1-5-1 کادمیوم. 5

1-5-1-1 اثرات کادمیوم بر روی سلامتی.. 6

1-5-1-2 اثرات زیست محیطی کادمیوم 7

1-5-2 کبالت… 8

1-5-2-1 اثرات کبالت بر سلامتی انسان. 9

1-5-2-2 تاثیرات زیست محیطی کبالت… ……..11

1-6 کشت بافت… 12

1-7 ریزازدیادی.. 13

1-8 کاربرد‌های تجاری ریزازدیادی.. 14

1-9 کشت بافت و مهندسی ژنتیک گیاهی.. 15

فصل دوم: مروری بر منابع

 2-1- فلزهای سنگین.. 17

2-1-1 تأثیر فلزهای سنگین بر روی گیاهان. 17

فصل سوم: مواد و روش­ها

 3-1- تهیه ی محلول های ذخیره و محیط کشت… 35

3-1-1- محلول های مادری نمک های پرمصرف با غلظت 10 برابر (10×) 35

3-1-2- محلول های مادری نمک های کم مصرف با غلظت 1000 برابر (1000×) 36

3-1-3- محلول مادری و با غلظت 10 برابر (10×) 37

3-1-4- محلول مادری با غلظت 1000 برابر (1000×) 37

3-1-5- محلول مادری ویتامین ها و گلایسین 100 برابر (100×): 38

3-1-6 محلول مادری هورمون ها 38

3-1-6-1 اکسین‌ها 38

3-1-6-2 سیتوکینین‌ها 38

3-1-7- تهیه CdCl2برای تیمار. 39

3-1-8 تهیه یک لیتر محیط کشت پایه MS از محلول های مادری.. 39

3-1-9 عامل ژله ای …40

3-2 روش تهیه گیاه پایه استریل.. 40

3-2-1مراحل سترون سازی.. 40

3-2-1-1 سترون سازی بذرها 40

3-2-1-2- سترون سازی محیط وسایل کار. 40

3-3 تولید گیاهان سترون جهت تیمارهای مختلف… 41

3-4 کشت گیاه در محیط های تیماری.. 41

3-5 آنالیز رشد. 42

3-6 سنجش رنگیزه های فتوسنتزی (1957 Arnon,): 44

3-7 سنجش کربوهیدراتها (1978 Kochert,): 45

3-7-1 اندازه گیری قندهای محلول. 45

3-7-2 اندازه گیری قندهای نامحلول (نشاسته) 46

3-8 سنجش پرولین ( Bates et al , 1973) 47

3-9 سنجش فعالیتهای آنزیمی.. 48

3-9-1 سنجش آنزیم پراکسیداز (1989 Koroi, ) 48

3-9-2 سنجش آنزیم کاتالاز (1955 Chance, ) 49

3-10 سنجش پروتئین ها , 1951).Lowry et al) 49

فصل چهارم: نتایج

 4-1 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای.. 53

4-2- اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای….54

4-3 نتایج مربوط به اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر گیاه اطلسی (Petunia hybrida) پس از انتقال به محیط پایه MS.. 56

4-3-1 تغییرات شاخص‌های رشد در گیاه 35 روزه تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم و کلرید کبالت… 56

4-3-1-1 تغییرات وزن تر اندام هوایی.. 56

4-3-1-2 تغییرات طول ساقه. 57

4-3-1-3 تغییرات وزن خشک اندام هوایی.. 59

4-3-1-4 تغییرات سطح برگ‌ها..61

4-3-1-5 تغییرات تعداد برگ… 64

4-3-1-6 تغییرات فاصله میانگرهی.. 66

4-3-1-7 تغییرات وزن تر کل برگ‌ها 66

4-3-1-8 تغییرات وزن خشک کل برگ‌ها 67

4-3-1-9 سرعت رشد گیاه (C.G.R): 67

4-3-1-10 وزن مخصوص برگ (SLW): 68

4-3-1-11 سرعت رشد نسبی (RGR): 68

4-3-1-12 میزان جذب خالص (N.A.R) 69

4-3-1-13 نسبت سطح برگی (L.A.R)….71

4-3-1-14 تغیرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی (S.L.A) 73

4-4-2 تغیرات بیوشیمیایی.. 75

4-4-2-1 تغییرات مقدار کلروفیل ها: 75

4-4-2-2 تغییرات فعالیت آنزیم ها: 80

4-4-2-2-1 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز در اندام هوایی: 80

4-4-2-2-2 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی: 82

4-4-2-3 تغییرات مقدار قندهای محلول و نامحلول کل اندام هوایی: 84

4-4-2-4 تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی: 87

4-4-2-5 تغییرات مقدار پرولین اندام هوایی: 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات..  92

5-2 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم و کلرید کبالت بر روی رشد گیاه 92

5-3 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل‌ها 95

5-4 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان پروتئن‌های کل گیاه 98

5-5 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان پرولین در گیاه اطلسی.. 98

5-6 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز…. 100

5-7 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان قند محلول و نامحلول در گیاه اطلسی……. 101

5-8 نتیجه‌گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………..102

5-9 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع. …105

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید