پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)


وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

 استاد راهنما:

دکتر شهریار خالدی

اساتید مشاور:

دکتر علیرضا شکیبا

دکتر محمدتقی رضویان

 

چکیده

امروزه دسترسی به اطلاعات زیست اقلیمی در زمینه علوم کاربردی از قبیل گردشگری، پزشکی و سلامت، معماری شهرسازی و ورزشی یک نیاز ضروری است. شاخص های ترمو-دینامیکی که از معادله بیلان بدن انسان مشتق می شوند، جز کامل ترین شاخص های زیست اقلیمی هستند که در محاسبه ی آن ها چندین متغییر اقلیمی و محیطی لحاظ می گردد. در تحقیق حاضر سطح استان قزوین با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) در مقیاس ماهیانه پهنه بندی گردید. بدین منظور شاخص مدنظر، برای 10 ایستگاه همدیدی در داخل و مجاور استان با دوره ی آماری از 2001 الی 2010 محاسبه شد. تعمیم نتایج ایستگاهی محاسبه شده به سطح مورد مطالعه در محیط ArcGIS و با استفاده از روش درون یابی IDW صورت گرفت. بررسی الگوی تغییرات روزانه شاخص نشان داد ، دوره آسایش اقلیمی در قزوین شامل دو بازه ی زمانی در اواخر بهار و تابستان است. ماه های می و سپتامبر تنها ماه هایی هستند که بدون تنش سرمایی و گرمایی می باشند و به ترتیب آپریل و اکتبر با تنش سرمایی اندک و ژوئن با تنش گرمایی اندک در رتبه ی دوم قرار می گیرند. در طی ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه کل استان دارای تنش سرمایی شدید است. به نظر می رسد تغییرات مکانی شاخص PET در منطقه بیشتر تحت تاثیر ارتفاع و عرض جغرافیایی باشد.

واژه های کلیدی: آسایش اقلیمی، شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، تنش فیزیولوژیک، قزوین

فهرست مطالب                                                                                                            صفحه

چکیده1
فصل اول- کلیات تحقیق  ———————————————————2
1-1- مقدمه————————————————–3
1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق ——————————-5
1-3- سوال تحقیق ——————————————–6
1-4- فرضیه تحقیق ——————————————-6
1-5- اهداف تحقیق ——————————————-6
1-6- روش تحقیق ——————————————–6
1-7- محدودیت های پژوهش ———————————–7
1-8- پیشینه تحقیق ——————————————7
1-7-1- پیشینه تحقیقاتی در جهان —————————8
1-7-2- پیشینه تحقیقاتی در ایران —————————-9
فصل دوم – مبانی نظری —————————————–10
2-1- مقدمه ————————————————–11
2-2-اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی —————————12
2-3- فرهنگ گردشگری —————————————-13
2-4- گردشگری در ایران —————————————-14
2-5 رابطه گردشگری با محیط ———————————–15
2-6 رابطه ی گردشگری و اقلیم ———————————-17
2-6-1- اقلیم و انتخاب مقصد گردشگری ————————17
2-6-2- جنبه های اقلیم گردشگری —————————-18
2-6-3- اقلیم و نیازهای گردشگری —————————–19
2-6-4- شرایط مناسب برای گردشگری در تابستان و زمستان ——–20
2-6-4-1- شرایط فصل زمستان —————————–20
2-6-4-2- شرایط فصل تابستان —————————–21
2-7- شاخص های اقلیم آسایش ———————————-21
2-7-1- شاخص الگی ( نمودار زیست- اقلیمی) ——————-22
2-7-2- دمای موثر ET (effective temperature) ————22
2-7-3- شاخص اقلیم آسایش گردشگری TCI (Tourism climate index) ————————————————– 

22

2-7-4- شاخص های فیزولوژیکی —————————–23
2-7-4-1- شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) ————26
2-8- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ————————–31
2-8-1- GIS و اقلیم —————————————32
2-8-2- GIS و گردشگری ———————————–32
فصل سوم- ویژگی های جغرافیایی منطقه ————————33

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید