پایان نامه ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران


چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای فرآیندی پیچیده و نیز پیشینه ای نزدیک به یک دهه  می باشد. از ده سال پیش که مسئله هسته ای ایران توسط کشورهای غربی به عنوان یک تهدید بین المللی مطرح شد و باعث گردید چندین قطعنامه توسط شورای امنیت به منظور توقف و محدود سازی صنعت هسته ای ایران صادر گردد؛ فرآیندی طولانی طی شده است که نهایت آن در نوامبر سال 2013 متعاقب تغییر دولت ایران طی انتخابات ریاست جمهوری منجر به انعقاد توافق نامه موسوم به توافق ژنو گردید. توافقی که به نظر می آید یک دگردیسی در سیاست جمهوری اسلامی از تقابل به یک سیاست تعامل در آن مشهود می باشد. بدیهی است توافقات بین المللی از این دست دارای ابعاد و تبعات حقوقی و سیاسی بوده و کشورها را در آینده ملزم به آنها خواهد نمود. بررسی این تبعات در دو حوزه حقوقی و سیاسی و نیز تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران در پژوهش حاضر مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و سوال اصلی تحقیق حاضر این بوده است که: توافق ژنو دارای چه ابعاد سیاسی ـ حقوقی بوده و چه تاثیری بر برنامه هسته ای ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال در این پژوهش فرضیه ای عنوان گردید، بدین صورت که: توافق ژنو دارای ابعاد مختلف سیاسی ـ حقوقی بوده و باعث کنترل و محدود شدن برنامه هسته ای ایران گردیده است؛ که نتایج این بررسی ها در تحقیق حاضر به صورت مبسوط آورده شده است.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه : 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 4

1-3- اهداف تحقیق.. 4

1-4- سؤال اصلی.. 5

1-5- فرضیه تحقیق.. 5

1-6- متغیرهای تحقیق.. 5

1-7- تعریف اصطلاحی مفاهیم. 6

5- تعریف معاهده در لغت: 7

1-8- پیشینه و ادبیات موضوع. 7

1-9- روش تحقیق.. 13

1-10 روش گردآوری اطلاعات.. 13

1-11- محدوده زمانی و مکانی.. 13

1-12- سازماندهی تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 15

2-1- نورئالیسم. 16

2-2- اصول نظری نورئالیست ها: 18

2-3- مفروضات نئورئالیسم: 21

2-4- مفاهیم کلیدی نئورئالیسم: 23

2-5- تمایز نظریات رئالیست ها و نورئالیست ها: 24

2-6- منطق تحلیل و روش شناخت رئالیستی: 26

2-7- نوآوری های روش شناختی نورئالیسم: 28

2-8- انواع نوواقع گرایی.. 29

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید