پایان نامه ابطال رای داوری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ابطال رای داوری

استاد راهنما:

دکتر محمد عالم‌زاده

استاد مشا ور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 2

ب) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 3

ج) فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………….. 3

د) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 3

هـ) پیشنه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 3

و) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 4

ز)سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری……………………………………………………… 6

گفتار اول: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 6

بند اول: مفهوم لغوی داوری……………………………………………………………………………………….. 6

بند دوم: مفهوم حقوقی داوری…………………………………………………………………………………….. 6

بند سوم: مفهوم فقهی داوری………………………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: تاریخچه داوری………………………………………………………………………………………… 8

بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام…………………………………………………………….. 10

بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر……………………………………………………………… 11

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری …………………………………………………………… 12

بند اول: محاسن و معایب داوری…………………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری…………………………………………………. 13

بند سوم: علل رجوع به داوری…………………………………………………………………………………….. 14

مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور……………………………………………………………………. 16

گفتار اول: اقسام داوری…………………………………………………………………………………………….. 16

بند اول: داوری اختیاری…………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: داوری اجباری…………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور………………………………………………………………………………….. 18

بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 18

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث……………………………………………………………………….. 19

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه ………………………………………………………………………………. 20

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری………………………………………………….. 21

گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن…………………………………………………………… 21

بند اول: تعریف رأی داوری……………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم: محتوای رأی داوری………………………………………………………………………………………. 22

بند سوم: اوصاف رأی داوری……………………………………………………………………………………… 23

الف) اوصاف درونی رأی داور…………………………………………………………………………………… 23

1- توصیف رأی داور……………………………………………………………………………………………….. 23

2- قصد انشاء در صدور رأی…………………………………………………………………………………….. 25

3- موجه و مدلل بودن رأی داور…………………………………………………………………………………. 27

ب) اوصاف بیرونی رأی داور…………………………………………………………………………………….. 29

1- داخلی خارجی بودن رأی……………………………………………………………………………………… 29

2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور…………………………………………………………………………….. 30

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی……………………………………………………………………………….. 31

گفتار دوم: آثار رأی داوری………………………………………………………………………………………… 33

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث……………………………………………………………………………….. 33

بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری……………………………………………………. 35

بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه…………………………………………………………………. 36

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)…………………………………………………………………………… 37

بند پنجم: فراغ داور………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن…………………………………………………………………….. 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری……………………………………………………………… 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری…………………………………………………………………… 41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل…………………………………………………………………………….. 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال…………………………………………………………………………… 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور……………………………………………………………….. 45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال…………………………………………………………………………………… 49

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری……………………………………………………………… 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد…………………………………………………………. 52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن…………………………………………………………………………………… 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره …………………………………………………………………………. 54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی……………………………………………………………………… 55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری………………………………………………………………. 57

بند اول: شرایط موضوع داوری……………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری……………………………………………………… 59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری……………………………………………………. 62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ………………………………………………. 64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی     66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک……………………………………….. 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا……………….. 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول…………………… 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی………………………………………………………. 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند……………………………………………….. 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران…………………………………………………………………………. 69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران…………………………………………………………………………. 70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری……………………………………………………………….. 72

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن………………………………………….. 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ………………………………………………………………. 73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال………………………………………………………………………………… 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال………………………………………………… 78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال…………………………………………………………………………… 82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال……………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال ……………………………………………………………….. 85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست…………………………………………………………………………………… 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی……………………………………………………………………………. 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال …………………………………………………………………….. 91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری………………………………………………………………………………… 92

بند اول: اثر رأی باطل شده…………………………………………………………………………………………. 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری………………………………………………………………… 93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری………………………………………………………………… 95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری…………………………………………… 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر………………………………….. 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری……………………………………………………….. 102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………… 105

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. 107

چکیده:

نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد. طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید