پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم پایه، گروه مهندسی شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

گرایش: صنایع غذایی

عنوان:

آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک

 استاد راهنما:

دکتر هومن بهمن پور

استاد مشاور:

مهندس رضا صفری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیدهد
فصل اول: مقدمه1
1ــ1 پیش گفتار2
1ـ2 مقدمه3
1ـ3 کلیات5
1ـ3ـ1 ضرورت غذا دهی به ماهیان6
1ـ3ـ2 طبیعت و منشا غذای زنده6
1ـ3ـ3 نیاز های تغذیه ای7
1ـ3ـ3ـ1 انرژی7
1ـ3ـ3ـ2 پروتئین ها و اسید های آمینه8
1ـ3ـ3ـ3 چربی و اسیدهای چرب8
1ـ3ـ3ـ4 کربوهیدرات9
1ـ3ـ3ـ5 ویتامین ها9
1ـ3ـ3ـ6 مواد معدنی9
1ـ3ـ3ـ7 افزودنی ها10
1ـ3ـ4 انواع جیره11
1ـ3ـ4ـ1 جیره تر11
1ـ3ـ4ـ2 جیره مرطوب11
1ـ3ـ4ـ3 جیره خشک12
1ـ3ـ5 فرمولاسیون12
1ـ3ـ5ـ1 تاریخچه12
1ـ3ـ5ـ2 تدوین جیره غذایی13
1ـ3ـ5ـ3 فرمولاسیون جیره13
1ـ3ـ5ـ4 فرآوری جیره14
1ـ3ـ6 کنترل کیفیت17
1ـ4 اهداف تحقیق18
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته19
2ـ1 پیشینه تحقیق20
فصل سوم: مواد، تجهیزات و روش ها23
3ـ1 مواد و روش کار24
3ـ2 انتخاب نمونه ها25
3ـ2ـ1 مشخصات نمونه ها25
3ـ2ـ2 جمع آوری نمونه ها26
3ـ2ـ2ـ1 آنالیز تقریبی غذای اکسترود آبزیان تولیدی مازندران26
3ـ2ـ2ـ2 آزمون شیمیایی کیفیت پروتئین28
3ـ2ـ2ـ3 آزمون شیمیایی کیفیت چربی29
3ـ2ـ2ـ4 آزمایشات میکروبی31
فصل چهارم: نتایج و بحث34
4ـ1 مقدمه35
4ـ2 نتایج35
4ـ2ـ1 نتایج زمان صفر35
4ـ2ـ1ـ1 توتال کانت باکتری (N/g)35
4ـ2ـ1ـ2 توتال کانت قارچ(N/g)36
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ1ـ3 (36
4ـ2ـ1ـ4 پراکساید (meq/1000g)37
4ـ2ـ1ـ5 قطر خوراک (mm)38
4ـ2ـ1ـ6 پروتئین (%)39
4ـ2ـ1ـ7 چربی (%)39
4ـ2ـ1ـ8 کربوهیدرات (%)40
4ـ2ـ1ـ9 فیبر(%)41
4ـ2ـ1ـ10 رطوبت(%)41
4ـ2ـ1ـ11 خاکستر(%)42
4ـ2ـ2 نتایج زمان 3043
4ـ2ـ2ـ1 توتال کانت باکتری (N/g)43
4ـ2ـ2ـ2 توتال کانت قارچ (N/g)44
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ2ـ3 (45
4ـ2ـ2ـ4 پراکساید (meq/1000g)4ـ2ـ2ـ5 رطوبت (%)4546
4ـ2ـ3 نتایج زمان 6047
4ـ2ـ3ـ1 توتال کانت باکتری (N/g)47
4ـ2ـ3ـ2 توتال کانت قارچ (N/g)48
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ3ـ3 (49
4ـ2ـ3ـ4 پراکساید (meq/1000g)49
4ـ2ـ3ـ5 رطوبت محل نگهداری (%)50
4ـ2ـ4 نتایج زمان 9051
4ـ2ـ4ـ1 توتال کانت باکتری (N/g)51
4ـ2ـ4ـ2 توتال کانت قارچ (N/g)52
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ4ـ3 (53
4ـ2ـ4ـ4 پراکساید (meq/1000g)53
4ـ2ـ4ـ5 رطوبت محل نگهداری (%)54
فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات56
5ـ1 بحث57
5ـ2 نتیجه گیری64
5ـ3 پیشنهادات64
مراجع65

چکیده

آنالیز کمی وکیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار،6 نوع غذای تجارتی، از نوع اکسترود ( شناور ) تولیدی استان مازندران شامل: استارترهای 1و 2، رشد و پایانی های 1، 2 و3، در یک دوره زمانی 90 روزه (صفر،30 ،60 و90 ) مورد بررسی قرار گرفت. میزان ترکیبات آلی ( پروتیین ، چربی و کربوهیدرات) داخل غذا به ترتیب بین 37-48 ، 15-18 و 5/13- 19 درصد متغییر بود. در فرمولاسیون همه آنها از پودر ماهی، سویا، گلوتن گندم، گلوتن ذرت، آرد، چربیهای غیر اشباع، آنتی اکسیدانها، موادنگهدارنده، مخلوط ویتامین ها و موادمعدنی، بایندرها، مولتی آنزیمها، مواد جاذب توکسین و نمک استفاده گردید. نتایح نشان داد که حداقل تعداد باکتریها در 6 نوع غذای مورد بررسی، در زمان صفر، در دو تیمار 1 و2 (استارترهای 1 و 2) به ترتیب 102× 57/2 و 102× 90/2، در تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب 102× 16/5 ، 102× 74/6 و102× 10/8 و در تیمار 3 (رشد) 102× 73/2 در هر گرم غذا و حد اکثر تعدادباکتریها در زمان 90 روز، در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای 1 و 2) به ترتیب104× 23/4 و104× 83/4، در تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب104× 30/6 ،104× 3/8 و104× 8/7 و در تیمار 3 (رشد) 104× 03/6 در هر گرم غذا، ثبت شد. جدایه­های باکتریایی شناسایی شده شامل آئروموناس اس پی، استافیلوکوکوس اس پی، میکروکوکوس اس پی، باسیلوس اس پی و انترباکتریاسه بودند و باکتریهای گرم مثبت مثل میکروکوکوس، استافیلوکوکوس و باسیلوس، بیشترین فراوانی را داشتند. حداقل تعداد قارچها در زمان صفر در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای1 و2 ) به ترتیب102× 9/1 و102× 10/2 ، در تیمارهای 4 ، 5 و 6 به ترتیب 102× 06/3، 102× 90/3 و102× 10/4 و در تیمار 3 ( رشد ) 102× 40/2 در هر گرم غذا و حداکثر تعداد قارچها در زمان 90 روز در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای و2 ) به ترتیب103× 26/4و 103×5/4 ، تیمارهای 4 ، 5 و 6 به ترتیب103× 4/5،103×9/5 و103×9/6 و در تیمار 3 (رشد) 102× 6/4 در هر گرم غذا تعیین گردید. قارچهای شناسایی شده شامل: فوزاریوم، پنیسیلیوم، ریزوپوس و موکور بودند. میزان ازت فرار تام با زمان نگهداری غذا افزایش را نشان داد.

 کلمات کلیدی: باکتریها ، قارچها، غذای اکسترود آبزیان ، ازت فرار تام

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید