پایان نامه آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا


       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

1فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………..
21-1 گیاه­شناسی کلزا………………………………………………………………………………
21-1-1 ارقام کلزا………………………………………………………………………………
41-1-2 کلزا و اهمیت اقتصادی آن……………………………………………………………………
51-2 تنش خشکی………………………………………………………………………………..
81-2-1 مکانیسم­های مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی……………………………………………….
111-2-2 اثر تنش خشکی بر روی کلزا…………………………………………………………………
121-2-3- ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر رشد و فتوسنتز………………………………………………………
141-2-4 اثر تنش خشکی روی آنزیم­های آنتی­اکسیدانت و مالون­دی­آلدهید………………………………
181-2-5 ﺗﺄثیرتنش خشکی بر میزان نیترات و نیترات ردوکتاز…………………………………………….
191-2-6 ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر القای اسمولیت­های سازگار………………………………………………
211-3 کلیاتی در زمینه مسیر درک علامت (Singal transduction) در گیاهان…………………………….
211-3-1 اثر تنش­های محیطی در فرایند­های مولکولی در گیاهان………………………………………………………….
231-3-2 مسیرهای ژن­های کنترل کننده تنش­های غیر­زنده………………………………………………………………………
241-4 ژن­های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..
241-4-1 پروتئین‌کینازها………………………………………………………………………………………………………………
261-4-2 خانواده ژنیMAPK  ……………………………………………………………………………………………………..
281-4-3 ژن حساس به اکسین………………………………………………………………………………….
33فصل دوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………
342-1 شرایط رشد………………………………………………………………………………………………………………….
342-1-1 نحوه تیمار­دهی گیاهان…………………………………………………………………………………………………
352-1-2  برداشت نمونه……………………………………………………………………………………………………………
352-1-2-1 برداشت نمونه جهت انجام بررسی­های مولکولی……………………………………………..
352-1-2-2 برداشت نمونه جهت انجام بررسی­های فیزیولوژیک………………………………………………………………
362-2 روش های بکار گرفته شده در آزمایشات مولکولی………………………………………………………………………..
362-2-1 پودر کردن و آماده سازی نمونه جهت استخراج RNA ………………………………………………………….
362-2-2 استخراج RNA از بافت گیاهی……………………………………………………………………………………………………
362-2-3 اندازه­گیری میزان غلظت RNA و رقیق سازی نمونه­ها…………………………………………………………………..
372-2-4- روش تهیه cDNA………………………………………………………………………………………………
372-2-5- واکنش RT-PCR………………………………………………………………………………………………
382-2-6 تهیه ژل الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………..
382-2-6-1 تهیه TBE 5X…………………………………………………………………………………………………
382-2-7 پرایمر­های استفاده شده در این پژوهش………………………………………………………………………………………….
382-3 روش­های بکار گرفته شده در آزمایشات فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………
382-3-1  طرز تهیه عصاره گیاهی جهت تعیین میزان فعالیت آنزیم­های آسکوربات و گایاکول پراکسیداز…………………….
392-3-1-1 اندازه­گیری فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز(APX)………………………………………………………
392-3-1-2 اندازه­گیری فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز(GPX)………………………………………………………..
392-3-2 سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز………………………………………………………………………………………………………………..
402-3-3 اندازه­گیری میزان پراکسیداسیون چربی­ها (MDA)……………………………………………………………………………….
402-3-4 اندازه­گیری پروتئین کل…………………………………………………………………………………………………………….
412-3-5 اندازه­گیری قندهای محلول………………………………………………………………………………………………………………….
412-4 آنالیزهای آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..
42فصل سوم: نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………….
433-1 نتایج حاصل از بررسی­های انجام یافته در سطح مولکولی…………………………………………………………………………….
433-1-1 بررسی بیان ژن Protein Kinase تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)………………………….
453-1-2 بررسی بیان ژن MAPK4 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)…………………………………….
463-1-3 بررسی بیان ژن MAPK3 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)…………………………………….
483-1-4 بررسی بیان ژنAuxin responsive protein   تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)……………
493-2 بررسی نتایج حاصل از آزمایشات فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………….
493-2-1 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پر­اکسیداز (GPX) درگیاه کلزا…

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید