پایان نامه آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع در محیط الاستیک

دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی

گروه مکانیک

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مکانیک

آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع

 در محیط الاستیک

 استاد راهنما:

دکتر علی قربان پور آرانی

دکتر کیوان ترابی

 

چکیده

بررسی وتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری نانولوله کربنی چند جداره مستقر در یک محیط الاستیک به منظور دستیابی به درک ریاضی روشن از رفتار جداره های مختلف نانولوله تحت تاثیر نیروهای وان در والسی و ماده واسطه الاستیک یکی از مقوله های بسیار مهم در بررسی رفتار نانولوله کربنی جند جداره است.

تحلیل ارتعاشات خطی نانو لوله کربنی تحت مدل های تیر اویلر-برنولی و نیز مدل تیر تیموشنکو از موارد پر دامنه در مقالات سالهای اخیر بوده است،اما تحلیل ارتعاشات آزاد با در نظر گرفتن غیر خطی بودن هندسی نانولوله تاکنون یک بار در سال 2006 به منظور دستیابی به منحنی های جواب فرکانسی  بر حسب دامنه ارتعاش نانولوله صورت گرفته است.این تحلیل بر اساس مدل تیر اویلر-برنولی مرکب و با استفاده از روش عددی”بالانس هارمونیک” انجام شده است.در تحلیل پیش رو سعی بر آن است که ابتدا به آنالیز ارتعاشات آزاد غیر خطی بر اساس مدل تیر اویلر-برنولی با استفاده از روش تحلیلی معدل گیری به منظور دستیابی به روابط فرکانس غیر خطی با دامنه پرداخته شود و سپس در پایان با مقایسه نتایج ناشی از روش معدل گیری با نتایج روش هارمونیک بالانس به بررسی میزان دقت روش مورد استفاده می پردازیم.

فهرست مطالب

1-فصل اول : مقدمه ای بر نانو فناوری و کاربردهای آن1-1-چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2-مقدمه ای بر نانو فناوری……………………………………………………………………………………………………

1-3-دسته بندی و روش های معمول تولید نانو مواد………………………………………………………………

1-4-ساختارها و خواص نانولوله های کربنی…………………………………………………………………………….

1-4-1-ساختار…………………………………………………………………………………………………………………

1-4-2-خواص نانولوله های کربنی…………………………………………………………………………………..

1-5-پیوند های کربنی و نقایص ساختاری……………………………………………………………………………….

1-5-1-پیوند اتم های کربن……………………………………………………………………………………………..

1-5-2-نانولوله های بدون نقص……………………………………………………………………………………….

1-5-3-نانولوله های دارای نقص………………………………………………………………………………………

1-6-کاربردهای عملی نانو مواد و نانو فناوری در دنیای امروز………………………………………………….

1-6-1-هوای پاک با فناوری نانو………………………………………………………………………………………

1-6-2-فناوری نانو و خودرو های امروزی………………………………………………………………………..

1-6-3-خطرات نانوذرات…………………………………………………………………………………………………..

1-7-تاریخچه ای از فعالیت های انجام شده در راستای بررسی دینامیکی نانولوله های کربنی..

2-فصل دوم:آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی

2-1-مقدمه………………….

2-2-مفاهیم و معادلات اساسی……………………………………………………….

2-2-1-مدل اویلر برنولی……………………………………………………………………

2-2-2-روش معدل گیری………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-نیروی وان در والس بین نانولوله ها……………………………………………………………………..

2-2-4-فشار محیط الاستیک-مدل وینکلر………………………………………………………………………

2-2-5-تعیین ثابت k ……………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-معادلات ارتعاشی نانولوله کربنی چند جداره……………………………………………………….

2-3-تحلیل ارتعاشات آزاد نانولوله کربنی تک جداره……………………………………………………………….

2-4- تحلیل ارتعاشات آزاد نانولوله کربنی دو جداره………………………………………………………………..

2-5- تحلیل ارتعاشات آزاد نانولوله کربنی در حالت کلی………………………………………………………..

3-فصل سوم:بررسی و مقایسه نتایج

3-1-مقدمه…………………………………………….

3-2-بررسی پاسخ فرکانسی بر حسب دامنه ارتعاش غیر خطی……………………………………………….

3-2-1-پاسخ فرکانسی نانولوله کربنی تک جداره……………………………………………………………

3-2-2-پاسخ فرکانسی نانولوله دو جداره…………………………………………………………………………

3-3-مقایسه پاسخ های بدست امده از روش های معدل گیری و بالانس هارمونیک………………

مراجع

 

1-1-چکیده

بررسی وتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری نانولوله کربنی چند جداره مستقر در یک محیط الاستیک به منظور دستیابی به درک ریاضی روشن از رفتار جداره های مختلف نانولوله تحت تاثیر نیروهای وان در والسی و ماده واسطه الاستیک یکی از مقوله های بسیار مهم در بررسی رفتار نانولوله کربنی جند جداره است.

تحلیل ارتعاشات خطی نانو لوله کربنی تحت مدل های تیر اویلر-برنولی و نیز مدل تیر تیموشنکو از موارد پر دامنه در مقالات سالهای اخیر بوده است،اما تحلیل ارتعاشات آزاد با در نظر گرفتن غیر خطی بودن هندسی نانولوله تاکنون یک بار در سال 2006 به منظور دستیابی به منحنی های جواب فرکانسی  بر حسب دامنه ارتعاش نانولوله صورت گرفته است[14].این تحلیل بر اساس مدل تیر اویلر-برنولی مرکب و با استفاده از روش عددی”بالانس هارمونیک” انجام شده است.در تحلیل پیش رو سعی بر آن است که ابتدا به آنالیز ارتعاشات آزاد غیر خطی بر اساس مدل تیر اویلر-برنولی با استفاده از روش تحلیلی معدل گیری به منظور دستیابی به روابط فرکانس غیر خطی با دامنه پرداخته شود و سپس د رپایان با مقایسه نتایج ناشی از روش معدل گیری با نتایج روش هارمونیک بالانس به بررسی میزان دقت روش مورد استفاده می پردازیم.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد