پایان نامه آشنایی با آثار اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه برای دارندگان اسناد تجاری خاص


تعريف چك[1]:

از نظر لغوی معنای چک عبارت است از:

«چك كلمه اي است فارسي به معني نوشته اي كه به وسيله آن از پولي كه در بانك دارند مبلغي دريافت داشته يا به كسي ديگر حواله دهند.»  (معين ، 1362: 129)

همچنين «چك در كتاب هاي قديم فارسي به معناي قباله، حجّت، منشور، عهد نامه و برات هم به كار رفته و معرب آن صك (جمع صكوك ) است.» (عميد ،1357 : 405)

از نظر حقوقي تعاریف ارائه شده از چک از قرار ذیل است :

« بر روي يك بانك كشيده مي شود، براي پرداخت مبلغي كه در بانك به حساب صادر كننده موجود است به دارنده چك.» ( ستوده،1380:99)

و نیز « چك عبارت از سندي است كه از سوي بانك ها و ديگر موسسات اعتباري قانوني (محال عليهم) در اختيار كساني قرار داده مي شود تا بتوانند با آن وجوهي را كه نزد آنها دارند كلاً يا بعضاً، شخصاً و يا توسط ديگري به نام و يا در وجه حامل مسترد دارند.» (انصاري و طاهري،1386 : 799)

« چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معين كه در حساب صادر كننده موجود است و بر روي بانك كشيده مي شود تا در وجه يا به حواله كرد دارنده يا  حامل پرداخت گردد.» (اسكيني،1388: 81)

قانون گذار ایران در ماده310 ق.ت.ا  چك را چنين تعريف مي كند:

«چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.»

اما در کنوانسیون19 مارس 1931 ژنو تعريفي از چك ارائه نشده است و فقط در ماده 1 آن، شرایط شکلی تنظیم چک بیان شده است.

با توجه به ماده 310 ق.ت.ا و ماده 2 ق. ا.ص.چ و عرف موجود در ايران می توان گفت که :

«چك عبارت است از ورقه اي كه به وسيله آن صادر كننده مبلغي را كه بانك در حساب او نگه داشته، خود برداشت مي كند يا به بانك دستور مي دهد كه آن را به شخص ثالث يا به حواله كرد شخص مز بور پرداخت كند. » (اسكيني،1384: 182)

بنا بر اين در چك نيز همانند برات  معمولا ًسه شخص  نقش دارند :

صادر كننده : شخصي كه  چك را صادر مي كند و در ضمن آن به محال علیه دستور پرداخت مبلغ مندرج در آن را به دارنده می دهد .

دارنده چك: شخصي كه چك از طرف صادر كننده به نفع او صادر می شود و حق مراجعه به بانك، جهت وصول وجه چك را شخصاً يا توسط ديگران دارد.

محال عليه: شخصي است كه وجه مندرج در چك كه متعلق به صادر كننده مي باشد نزد او بوده و مي بايست به محض ارائه چك توسط دارنده به وي پرداخت كند.

1-3-تعريف اعتراض :

اعتراض در لغت به معناي :

« منع کردن، باز داشتن، پیش آمدن، رو به روی کسی ایستادگی کردن، عیب گرفتن، واخواهی، واخواست. »(عمید،1389 :153)

«تعرض کردن، پیش آمدن، واخواست، واخواهی.»(معین،1387 :115 )

اما تعریفی که از اعتراض در حیطه اسناد تجاری می توان ارائه نمود این است که :

« اعتراض در حيطه اسناد تجاري خاص (سفته، چك و برات ) عملی است كه بر اثر خود داري از نوشتن قبول و نكول از

طرف تأديه كننده برات، هنگام رؤيت برات و سفته به عمل مي آيد.»( لنگرودي، 62:1388 )

دارنده سند تجاري مي بايست موضوع سند(وجه) را از متعهد آن مطالبه كند. حال ممكن است برخورد و واكنش متعهد نسبت به دارنده سند خوشايند و مثبت نباشد. چراكه « در حقوق ايران پذيرش اجباري برات موردي ندارد و اگر برات گير، برات را قبولي نكند، مسئول نخواهد بود، نه در مقابل دارنده برات كه هيچ رابطه قرار دادي با او ندارد و نه در برابر برات كش حتي اگر برات گير به او بد هكار باشد.»( اسكيني،1384 :75)

و يا در خصوص سفته، چنان چه  صادر كننده (متعهد) در موعد مقرر از پرداخت وجه آن و انجام مورد تعهد سر باز زند با اعتراض دارنده كه به صورت واخواست مرسوم است مواجه خواهد شد. هم چنین در خصوص چک هنگام مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه اگر در حساب صادر کننده چک ( صاحب حساب) پولی نباشد، در این هنگام دارنده سند تجاری برای حفظ حقوق خود چاره ای ندارد مگر این که اقدام قانونی را برای وصول طلب خود (وجه موضوع سند ) انجام دهد. که اولین اقدام وی چیزی نخواهد بود جزء اعتراض كه البته چنين اعتراضي با تقاضاي صدور گواهي نامه عدم پرداخت از سوي بانك محال عليه صورت خواهد گرفت.

1-3-1-تعريف اعتراض در برات

«اعتراض در برات عبارت است از اثبات به وسیله یک مقام رسمی به درخواست دارنده برات که برات گير از قبول يا پرداخت وجه برات در سر رسيد خود داري كرده است. » (ستوده،1380 : 82)

پس دارنده برات بايد براي وصول وجه آن به برات گير مراجعه نمايد و با ارائه برات به وي قبولي برات را اخذ نمايد. چرا كه با قبولي، تعهد برات گير حاصل مي گردد.

« قبولی تعهد برا ت گیر به این که وجه برات را در سر وعده بپردازد می باشد. » ( اسکینی ، 1384: 72)

و این امر یعنی قبولی برات ممکن نخواهد بود مگر این که  دارنده برات، برات را برای قبولی به برات گیر ارائه نماید. در این حالت اگر برات مورد قبول برات گیر واقع نگردد، دارنده آن می تواند برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نماید چرا که که دارنده برات با اعتراض خود اثبات می کند که:

اول: برای اخذ قبولی یا مطالبه پرداخت وجه برات ، به برات گیر رجوع کرده است.

دوم: برات گیر نمی خواهد یا نمی تواند به تکلیف خود ( پرداخت ) عمل نماید.

ماده 295 ق.ت.ا  در اهمیت اعتراض بیان داشته است که:

«هيچ نوشته اي نمي تواند از طرف دارنده برات جاي گير اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع به مفقود شدن برات.»

اعتراض عدم پرداخت به هر دلیلی که باشد اعم از  نکول ، عدم تأدیه و…«ضمن این که به منزله مطالبه رسمی مبلغ سند و اثبات عدم پرداخت می باشد دستور عدم تأدیه به متعهدان متضامن هم به شمار می رود.» (صقری،1387 : 264 )

چرا که بعد از اعتراض، حق رجوع به مسئولان برات برای دارنده آن ایجاد می شود و از طرفی همانند اظهار نامه رسمی تلقی می گردد که با ارسال آن از بد هکار خواسته می شود تا دین خود را پرداخت نماید .

در ماده 44 ک.ژ.1930  نیز اعتراض (واخواست ) وسیله رسمی مطالبه و عدم پرداخت  محسوب می شود.

ماده 237 ق.ت. ا  مقرّر داشته است که :

«پس از اعتراض نكول ظهر نويس ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي ( اگر باشد) فورا” تأديه نمايند.»

در ك.ژ 1930 دارانده سند تجاري ملزم به رعايت قواعدي جهت ارائه سند به مسئول پرداخت آن مي باشد و بعد از رعايت مقررات مذكور چنان چه منتهي به وصول نشد حق اعتراض دارد.

ماده 38 ك. ژ 1930مقرّر داشته است که :

«دارنده براتي‌كه پرداخت آن موكول به روز معين يا به وعده از تاريخ صدور يا از تاريخ رؤيت شده است، بايد سند را جهت تأديه مبلغ در روز سررسيد يا در يكي از دو روز تجاري بعدي [به برات گير] ارائه نمايد. تسليم برات به اتاق پاياپاي به معناي ارائه آن جهت پرداخت مي‌باشد.»

چنان چه برات توسط دارنده به برات گیر وفق ماده فوق ارائه شد ولی به دلایل مذکور در ماده 43 ك. ژ 1930پرداخت نگردید، دارنده برات برای این که حق رجوع او به سایر مسئولان حفظ گردد می بایست وفق مقررات، اعتراض خود را ارائه نماید.

ماده 43 ك.ژ 1930مقرّرداشته است که :

«دارنده برات مي‌تواند حق مراجعه خود را عليه ظهرنويسان، برات كش و ساير مسئولان سند اعمال نمايد.

درسررسيد: درصورت عدم پرداخت مبلغ سند.

قبل ازسررسيد: درصورت نكول يا عدم قبول جزئي از مبلغ برات.

در صورت حدوث ورشكستگي برات گير، خواه قبولي نوشته يا ننوشته باشد، يا وقوع توقف پرداخت هاي اين شخص، ولو اين حالت توسط حكم دادگاه اعلام نگردد يا هنگامي‌كه عمليات اجرايي عليه اموال او بي‌نتيجه مانده باشد.

در مورد ورشكستگي برات‌ دهنده، اگر برات به ‌صورت «بدون اخذ قبولي» صادر شده باشد.»

1-3-2-تعریف اعتراض در سفته:

دارنده سفته باید در سررسید وجه مذکور در سفته را از متعهد آن مطالبه نماید. چنان چه پس از ارائه سفته توسط دارنده به متعهد، وی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید دارنده در این حالت برای حفظ حقوق خود چاره ای ندارد جزء این که اقدام به اعتراض نماید .

ماده 309 ق.ت.ا صراحتاً بیان داشته است که :

«تمام مقرّرات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل این باب در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.»

بنا بر این حسب ماده280 ق.ت.ا :

«امتناع از تأ‌ديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته‌اي كه اعتراض عدم تأ‌ديه ناميده مي شود معلوم گردد.»

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید