پایان نامه آب شیرین کن های خورشیدی


 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
تبدیل انرژی– مهندسی مکانیک
عنوان :
آب شیرین کن های خورشیدی

 

چکیده:
کشور ایران به دلیل گستردگی مناطق کویری جزء کشورهای خشک جهان محسوب میشود. از طرفی
افزایش جمعیت ایران سبب شده که نیاز به آب شرب در مناطق مختلف ایران افزایش یابد. با توجه به
میزان بارندگی معین و محدود و همچنین منابع آب زیرزمینی محدود استفاده از آبشیرینکن ضروری
به نظر میرسد. همچنین به دلیل وجود مقدار زیادی تابش خورشید در ایران استفاده از این انرژی
مقرون به صرفه به نظر میرسد. لذا در این سمینار سعی بر آن شده که ابتدا منابع آب و همچنین
مصارف آب در ایران مورد بررسی قرار گیرد و از مقایسه این دو به این نتیجه برسیم که آیا استفاده از
آب شیرین کن ضروری است یا خیر، سپس در صورت مثبت بودن جواب این سوال به بررسی انواع
روشهای شیرینسازی آب پرداخته میشود و از میان این روشها با توجه به اقلیم ایران یکی از روشهای
مناسب برای شیرینسازی آب مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.
کلید واژه : آب- منابع- مصارف- آبخوان- آب شیرینکن- تابش

مقدمه:
کشور ایران به دلیل گستردگی مناطق کویری جزء کشورهای خشک جهان محسوب میشود. از طرفی
افزایش جمعیت ایران سبب شده که نیاز به آب شرب در مناطق مختلف ایران افزایش یابد. با توجه به
میزان بارندگی معین و محدود و همچنین منابع آب زیرزمینی محدود استفاده از آبشیرینکن ضروری
به نظر میرسد. همچنین به دلیل وجود مقدار زیادی خورشید در ایران استفاده از این انرژی مقرون به
صرفه به نظر میرسد. لذا در این سمینار سعی بر آن شده که ابتدا منابع آب و همچنین مصارف آب در
ایران مورد بررسی قرار گیرد و از مقایسه این دو به این نتیجه برسیم که آیا استفاده از آب شیرین کن
ضروری است یا خیر، سپس در صورت مثبت بودن جواب این سوال به بررسی انواع روشهای
شیرینسازی آب پرداخته میشود و از میان این روشها با توجه به اقلیم ایران یکی از روشهای مناسب
برای شیرینسازی آب مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.لذا در فصل اول به بررسی اقلیم ایران پرداخته
شده است نظیر محدوده جغرافیایی، آب و هوا، بارندگی و میزان تابش. در فصل دوم مصرف آب کشور
در بخشهای مختلف نظیر صنعت، کشاورزی و … مورد بررسی قرار گرفته شده و در فصل سوم به بررسی
منابع آب ایران پرداخته شده است. منابع آب ایران شامل دو قسمت اصلی است، آبهای زیر زمینی و
آبهای سطحی . در بخش آبهای زیر زمینی آبخوانهای زیرزمینی و میزان ظرفیت آنها و همچنین
برداشت و تخلیه از آنها مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش منابع آبهای سطحی پتانسیل منابع آب
سطحی، رژیم آبدهی رودخانه ها، کیفیت منابع آب ارایه شده است و در نهایت نتایج حاصله از این
بررسی در مورد منابع و مصارف آب ایران ارایه شده است.
در قسمت بعد انواع تکنولوژی های شیرینسازی آب با استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار
گرفته است نظیر؛ حوضچه های خورشیدی ، روش رطویتزنی- رطوبتگیری و … در نهایت در فصل
پنجم به بررسی سیستم آب شیرین کن رطوبتزنی-رطوبتگیری به طور گسترده پرداخته شده است.

مقدمه:
موقعیت جغرافیایی و طبیعی ایران باعث شده است تا اقلیم های مختلفی در مناطق مختلف کشور وجود
داشته باشند. در شکل (1-1) دسته بندی ساده اقلیمی کشور نشان داده شده است. مناطق جنوبی
کشور عموما دارای آب و هوای گرم و مرطوب هستند. دمای ماکزیمم ثبت شده در این مناطق به 55
درجه سانتیگراد نیز می رسد. توزیع بارش در کشور نیز بطور غیر یکنواخت است به صورتی که 52
درصد نزولات تنها در 25 درصد سطح کشور اتفاق می افتد. متوسط ساعات آفتابی 2800 ساعت و
4 است. در شکل (3-1) توزیع شدت تششع در ایران 2 مقدار متوسط تششع در کشور KW h/m
نشان داده شده است. مطابق این شکل نواحی مرکزی و جنوبی کشور دارای پتانسیل بالایی برای
استفاده از انرژی خورشیدی هستند که می تواند برای شیرین سازی آب های شور و لب شور بکار رود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که شدت تابش در شمال کشور از شدت تابش در بسیاری از مناطق
اروپا که استفاده وسیعی از انرژی خورشیدی می نمایند بیشتر است. البته با توجه به عدم وجود بحران
آب در مناطق شمالی کشور، انرژی خورشیدی در این مناطق می تواند برای مصارف دیگر از قبیل
سرمایش خورشیدی بکار رود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد