تحقیق:عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم تحلیل محتوا

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم تحلیل محتوا

مقدمه :

استفاده از تئوري پرستاري براي ساختاربندي مراقبت پرستاري سبب اصلاح كيفيت مراقبت ، كاهش هزينه هاي مراقبت پرستاري و در نهايت اصلاح كيفيت زندگي بيماران مي گردد. از ميان تئوري هاي پرستاري كه در بيماري هاي مزمن مورد تحقيق قرارگرفته اند،  مدل مراقبت از خود یا چارچوب خود مراقبتی اورم[1] است (فیتزپاتریک و وال[2] ،1996).

الیگود و تومی [3]درکتاب خود از دیدگاه  ملیس[4] (1998 ) می نویسند بررسی ها نشان می دهد  که 32% تحقیقات ، استفاده حداقل  از مدل اورم و در حدود 55% تحقیقات انجام شده استفاده نامناسب از این مدل به چشم می خورد یعنی این مدل فقط  به عنوان چارچوب استفاده شده و در بحث و بررسی نتایج مورد استفاده قرار نگرفته است و استفاده مطلوب مدل فقط در 13% تحقیقات مشاهده شده است(الیگود و تومی ،2006).

فاست[5] در کتاب خود  بیان کرده  اگرچه تئوری اورم عملیاتی شده و در تحقیق ، بالین و مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است و این تئوری یک تئوری درمان گرایانه [6]است و با معیارهای پرستاری بالینی بیشتر مناسبت دارد ، به همین دلیل  به راهنمایی برای عمل بیشتر به کار گرفته شده  تا تحقیق . این تئوری درباره عمل و برای عمل است. تئوری کاربرد زیاد در پرستاری ولی استفاده محدودی در عمل پرستاری داشته است.این تئوری چارچوبی فراهم می کند که پتانسیل کاربرد در بخش ها را دارد، اما فقط به عنصر مراقبت پرستاری محدود می شود(فاست ،2008). توجه داشتن به مراقبت از خود به عنوان یک سازه مهم در پرستاری بسیاری از پژوهشگران را به سوی کاراورم سوق داده است. مطالعات متعددی به منظور بررسی مراقبت از خود در انواع موقعیت های پرستاری اجرا شده اند. مطالعات قابل دسترسي  در موردکاربرد تئوری خود مراقبتی برای عملکرد پرستاری وجود دارد . از این مطالعات می توان موارد زیر را اشاره کرد:اگرچه در طول زمان تئوری پرستاری به طورسیستماتیک بسیار تکامل یافته ، پیشرفت کمی در تست کردن تئوری پرستاری بوده است شاید یکی از دلایل ،کمبود وضوح درباره اینکه چه چیزی تست تئوری را در موقعیت تشکیل می دهد است و شناسایی واضح مدل یا تئوری شرط ضروری برای تست کردن آن است در حالی که تئوری ها و مدل ها به عنوان ابزار در مطالعات به ویژه توصیفی استفاده می شود(ویلسون[7]،2009).

اگرچه مطالعات بسیاری با رویکرد کمی در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم در بیماری های مختلف صورت گرفته اما مطالعات با رویکرد کمی با استفاده از پرسشنامه محدود نمی تواند عمق و پیچیدگی ادراکات و نظرات افراد را در مورد خود مراقبتی بیابند. با استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع پدیده شناسی می توان به درک عمیق تجارب پرستاران در زمینه عوامل موثر بر بکارگیری  خود مراقبتی دست یافت. لذا با توجه به اهمیت خود مراقبتی و در نتیجه ارتقاء خود مراقبتی و اینکه تا کنون مطالعات کیفی اندکی در مورد  تجارب و ادراکات پرستاران  در رابطه با عوامل تاثیر گذار ، موانع و عوامل تسهیل کننده در خود مراقبتی با مدل اورم انجام شده است ، مطالعه اخیرسعی دارد تا با شناسایی عوامل موثر به طراحی برنامه ها و مداخلات کارا درزمینه مراقبت کمک و به علاوه دید وسیعی در زمینه آموزش به پرستاران ارائه نماید.

مروری بر مطالعات:

مطالعات بسیاری در این زمینه با رویکرد کمی و کیفی در ارتباط با بکارگیری تئوری خود مراقبتی اورم انجام شده که به ذکر برخی از آنها اشاره می کنیم : شکیبا زاده و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان “مقایسه دیدگاه های  بیماران دیابتی نوع 2 با کارکنان تخصصی دیابت در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی : یک مطالعه کیفی “ با هدف بررسي و مقايسه تجارب مبتلايان به ديابت نوع2 و کارکنان تخصصی ديابت در مورد موانع فردي ، محيطي و همچنين عوامل انگيزه ساز خود مراقبتي در ديابت در سال 1388 در درمانگاه دیابت مرکز پزشکی خاص در تهران انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که 5 مانع اساسی در مراقبت در بیماران دیابتی وجود دارد: موانع جسمی ، موانع روانی ، موانع آموزشی ، موانع اجتماعی و موانع سیستم مراقبت. در کنار موانع ذکر شده ، برخی عوامل نیز به عنوان عوامل انگیزش بخش شناسایی شدند. این موارد از نظربیماران عبارت بودنداز باور به دیابت ، مسئولیت درک شده در برابر خانواده ، باورهای دینی و نظرات افراد مهم دیگر و از نظر کارکنان عبارت بودند از: ارتباط صحیح با بیمار، پیگیری و ارائه آموزش گروهی به بیماران (شکیبا زاده و همکاران، 1388).

عابدی و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان “درک و دیدگاه سالمندان از فاکتورهای تسهیل کننده و مانع برای مراقبت : یک مطالعه کیفی با هدف شناسایی درک و دیدگاه سالمندان از عوامل تسهیل کننده و مانع برای مراقبت در سال 1388 در اصفهان انجام شد، در این تحلیل محتوا 7 طبقه شناسایی شد: مفهوم سلامتی ، سبک زندگی ، اعتقادات روحی ، عوامل خانوادگی و شخصی ، عوامل اجتماعی و اقتصادی ، عوامل خدمات بهداشتی و زمینه حمایتی است(عابدی و همکاران، 1388).

شجاع فرد و همکاران  مطالعه ای تحت عنوان “ بررسي تاثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي و منافع و موانع انجام آن در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي در شهر تهران با هدف تعيين تاثير مداخله آموزشي بر رفتار خود مراقبتي و موانع و منافع انجام آن در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي در شهر تهران در سال 1387 انجام داد. دراين مطالعه مداخله اي، تعداد 180 نمونه از بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به بيمارستان قلب شهيد رجايي شهر تهران انتخاب شدند كه) در هرگروه 90 نفر ) قرار گرفتند. بيماران مورد بررسي به مدت 1 ماه توسط يك گروه آموزشي تحت آموزش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه و طي مصاحبه با بيماران قبل و بعد از مداخله جمع آوري گرديدسؤالات پرسشنامه شامل دو بخش متغيرهاي دموگرافيك (سن، جنس، وضعيت تأهل، شغل، تحصيلات، سابقه نارسايي قلبي در بستگان و شاخص توده بدنی[8]( و متغیرهای مورد مداخله (رفتارهاي خودمراقبتي، منافع و موانع درك شده انجام اين رفتارها) بود. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه با استفاده از پانل خبرگان (متشكل از سه نفر متخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، يك نفر پزشك متخصص قلب و عروق، يك پرستار داراي تجربه در زمينه كار با بيماران نارسایی قلبی و يك نفر متخصص آمار( تأييد گرديد و براي تعيين پايايي دروني آن، 20 نفر تحت مطالعه مقدماتي قرار گرفتند. در اين مطالعه، ميزان ضريب آلفاي كرونباخ براي سؤالات خودمراقبتي، منافع درك شده و موانع درك شده به ترتیب 8/0، 78/0 و2 8/0بدست آمد و در كل نمونه نيز برای ابعاد(خودمراقبتي، منافع درك شده و موانع درك شده) اين ابزار، به ترتيب 81/0، 8/0 و 86/0 محاسبه گرديد. همچنين با انجام مصاحبه پايايي ، موازي  در مورد 20 نفر بيمار مبتلا به نارسایی قلبی  ، پایایی معادل براي پرسشنامه هاي منافع درك شده (94/0= r) خودمراقبتي (95/0= r) و موانع درك شده  (91/0= r) بدست آمد. نتایج پس از مداخله ميزان انجام رفتارهاي خودمراقبتي(5/74 درصد) ،منافع درك شده انجام اين رفتارها( 35/19 درصد(، در گروه مداخله بطور معني داري افزايش (001/0> P )، موانع درك شده انجام اين رفتارها(76/27 درصد) نيز بطور معني دار كاهش(001/0> P ) يافت ولی هيچ تغيير قابل توجهي در اين متغيرها در گروه شاهد مشاهده نشد (شجاع فرد و همکاران  ،1387).

روش ها:

اين پژوهش به صورت يك مطالعه با رویکرد كيفي با روش تحلیل محتوا طراحي واجرا گرديد. جامعه  مورد بررسي در اين پژوهش، پرستاران کارشناسی ارشد با گرایش داخلی – جراحی و دانشجویان دکتری پرستاری  که تجربه بکارگیری  مدل خود مراقبتی را داشتند ، بودند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه گيري مطالعه به صورت مبتني بر هدف يا هدفمند[9] كه بيشترين اطلاعات مورد نظر را در اختيار دارند انجام گرديد. در اين مطالعه، نمونه گيري  تا زمان اشباع داده ها ادامه پيدا كرد. روش جمع آوري اطلاعات، مصاحبه نيمه ساختاریافته بود. از شرکت کنندگان  جهت مصاحبه در مكان آرام و خلوت و در ساعتي كه از نظر كاري براي آنان مناسب بود، دعوت گرديد. قبل از شروع مصاحبه، علاوه بر اطلاعات شفاهي مورد نياز، فرم رضايت آگاهانه در اختيار آنان قرار گرفت و توسط شركت كنندگان امضا شد. مصاحبه ها بطور كامل ضبط گرديد و از موارد مهم و كليدي آنها يادداشت برداري شد. هر مصاحبه بين 30-20 دقیقه  به طول انجاميد. سؤالات مصاحبه به صورت بازپاسخ و بر اساس راهنماي مصاحبه بود. مصاحبه شرکت کنندگان همگي حول و حوش محور اصلي پژوهش، كه تجارب مشاركت كنندگان از مراقبت براساس مدل خود مراقبتی اورم بود، مطرح گرديد.  در صورت نیاز از  سوالات کاوشی[10] برای برطرف کردن ابهامات و عمق بخشیدن به پاسخ ها استفاده شد. متن مصاحبه ها بطور كامل ضبط گرديد. شروع عمليات تحليل بعد از اولين مصاحبه آغاز و محقق بعد از دو مصاحبه، كار كدگذاري و دسته بندي را آغاز نمود. اين كار به محقق كمك مي كرد تا بتواند سؤالات ديگر مورد نياز را طراحي و بهتر مسير مطالعه را هدايت نمايد. به اين ترتيب، مراحل زير در تحليل داد ه ها به دقت دنبال گرديد: مفهوم اصلي جملات معني دار به صورت كد، استخراج شده و دسته بندي كدها آغاز گرديد. به اين ترتيب كه كد هاي با مفهوم مشترك تحت يك طبقه قرار داده شده و نامگذاري مي گرديد. با هر بار مصاحبه جديد، ممكن بود طبقه هاي قبلي بازنگري و حتي ادغام و يا طبقه جديدي ايجاد گردد. سپس با نظارت يك ناظر با تجربه در تحليل داده هاي كيفي، كار طبقه بندي و نام گذاري طبقه ها مورد بازنگري قرار گرفت. به اين ترتيب، با تشكيل طبقه بندي، تم هاي اصلي مطالعه استخراج و ارتباط بين طبقه ها مشخص گرديد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم تحلیل محتوا