تحقیق :طبقه بندي گياهان


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:طبقه بندي گياهان

 

تقسيمات و گروههاي جهان گياهي

در اين بخش گروه‌هايي كه مورد مطالعه قرار مي گيرند به ترتيب تكاملي عبارت اند از:

1- تالوفيت‌ها اين گروه گياهي بسيار ساده، ابتدايي، غالباً تك سلولي و به اصطلاح پروتوفيت بوده معمولاً تشكيل توده‌هاي سلولي به نام ريسه يا تال را مي‌دهند. سلولهاي سازنده تال، همه يك شكل و يكنواخت وهر يك مستقل از ديگري بوده و با آنكه در كنار هم قرار دارند هيچگونه ارتباط فيزيولوژيكي بين آنها وجود ندارد  و همچنين فاقد هر گونه اختصاصا بافتي هستند. ريسه يا تال تالوفيتها بافت خاصي نيست و به همين علت هم اين گروه گياه ي (تالوفيتها) را گياهان سلولي مي‌‌گويند. از گياهان سلولي، شاخه‌‌هاي زير را مورد مطالعه قرار مي دهيم:

الف- باكتريها گياهاني تك سلولي، ميروسكپي و فاقد كلروپلاست هستند.

باكتريها موجوداتي ذره‌بيني به نام ميكروب ، يا ژروم هستند. برخي از باكتريها به جانوران و عده‌يي از آنها به گياهان شباهت داشته، گروهي در بين اين دو سلسله قرار مي‌گيرند.

دانش شناخت موجودات ذره‌بيني و نحوة‌ زندگي آنها ميكروبيولوژي نام دارد. ميكروب يك نام يوناني است و از دو كلمه ميكروز به معني كوچك و بيوز به معني حيات يا زندگي تشكيل يافته است. هر چند اختراع ميكروسكپ اولين بار در سال 1590 به وسيلة برادران جانسون كه عينك سازي و از اهالي هلند بودند صورت گرت. ول مشاهدة موجودات كوچك اولين بار در سال 1675 به وسيلة طبيعي‌دان هلندي به نام آنتونيوس فان لوانهوك كه اولين دستگاه بزرگ كننده را با قدرت 300 برابر اختراع كرد عملي شد.

اولين موجودات كوچكي كه در نخستين سال‌هاي اختراع ميكروسكپ مشاهده شدند عبارت بودند از مخمرها، كپك‌ها، باكتريها و پروتوزوئرها كه كشف و مشاهدة اين موجودات ذره بيني در آن سالها انديشه و توجه برخي از دانشمندان و عده‌اي از مردم را به منشأ و اصل يدايش حيات معطوف ساخت. ولي بيشتر مردم عادي و حتي برخي از دانشمندان هنوز طرفدار فرضيه توليد خودبخودي بودند.

ب- جلبك‌ها رستني‌هاي داراي كلروپياست‌اند. كلروپلاست اين گروه را غالباً مواد يا ذرات رنگي قرمز، قويه‌يي و يا آبي مي‌پوشاند. جلبكها به گروه دياتومه‌ها كه تك سلولي و پوستة‌سيليسي دارند و جلبكهاي آبي، جلبكهاي قهوه‌اي ، جلبكهاي سبز و جلبكهاي سبز و جلبكهاي قرمز تقسيم مي شوند.

جلبكها گروهي از تالوفيت‌هاي كلروفيل داراند. در تقسيمات جهان ياهي جلبكها 1800 جنس و 2100 گونه دارند كه از نظر شرايط زيست، اندازه، ساختار بيولوژيكي و فيزيولوژيكي و همچنين توليد مثل با يكديگر متفاوت‌اند.

دانش شناسايي جلبكها را جلبك شناسي (فيكولوژي) مي گويند . جلبكها اكثراً آبزي بوده، به طور شناور و يا چسبيده به كف يا تكه گاه در آب قرار مي‌‌گيرند. جلبكاي كوچك ميكروسكپي و شناور در آب را فيتوپلانكتون مي نامند.

 

رده‌بندي جلبكها

جلبكها را از نظر مواد اندوخته‌اي، نوع رنگيزه‌ها (پيگمان) و تاژكهاي موجود در آنها رده‌بندي مي كنند. همة جلبكها داراي كلروفيل، برخي از گروهها همراه با انواع كلروفيل داراي پيگمانهاي ديگري مانند كاروتئوئيد (كاروتن- گزانتوليل)، فيكوسيانين و فيكواريترين هستند.

مواد اندوخته‌اي غذايي جلبكها از پلي ساكاريدها و چربي‌ها است. جلبكها را به شش شاخه زير تقسم مي‌كنند:

1- سيانوفيتا                  جلبكهاي سبز- آبي

2- اوگلنوفيتا                 جلبكهاي تاژك دار

3- كلروفيتا                   جلبكهاي سبز

4- كريزوفيتا                  جلبكهاي سبز – زرد

5- فتئوفيتا                   جلبكهاي قهوه‌يي

6- رودوفيتا                   جلبكهاي قرمز

ج- قارچ ها رستني‌هاي انگلي يا ساپروفيت فاقد كلروفيل‌اند.

قارچها تالوفيهاي يا سلولي‌هاي فاقد سبزينه هستند.

برخي از صفات قارچها مشابه صفات جانوران و برخي ديگر شبيه صفات گياهان است. قارچها بر خلاف باكتريها و جلبكهاي سبز- آبي كه فاقد هسته حقيقي‌اند عموماً هسته‌اي مشخص دارند.

مواد ذخيره‌يي در قارچها به شكل گليكوژن و يا چربي است و چون فاقد كلروفيل هستند نمي توانند مستقيماً كربن هوا را جذب كرده، از آن مواد لازم براي رشد خود بسازند، قارچها مجبوريند كربن لازم را براي ادامة‌ حيات از موادي مثل گلوسيدها كه در تركيب شيميايي آنها كربن وجود  دارد بدست آورند.

عده‌اي از قارچها كربن و تركيبات آنرا از بدن جانوران يا گياهان مي‌گيرند و عده‌اي ديگر، روي مواد آلي و بازماندة‌گياهان يا لاشة جانوران و يا كود بسر برده، مواد غذايي را از خود اخذ مي كنند. بنابراين همة‌ قارچها ناخودزي، يا ناخودكفا (هتروتروف) بوده، بر حسب نوع زندگي به سه گروه زير تقسيم مي شوند:

1- قارچهاي انگلي

2- قارچهاي گندرو

3- قارچهاي همزي

رده‌بندي قارچها

زير شاخه قارچها شامل تقسيمات كلي زير است:

ميكسوميستها ريسه اين قارچها از پلاسمود تشكيل شده، تكثير آنها به وسيلة اسپور انجام مي‌گيرد.

آركي ميستها ريسه در اين قارچها از پلاسمود و يا از رشته‌هايي بي‌داوم تشكيل شده، تكثير آنها به وسيلة اسپور يا كيست صورت مي‌گيرد.

فيكوميستها = سيفوميستها ريسه اين گروه از قارچها به صورت رشته هاي كاملاً رشد يافته، بادوام، لوله‌اي شكل و با عناصري عاري از ديوارة هاي عرضي است.

ااميستها داراي ريسه رشته‌يي رشد يافته از سلولهايي  با ديوارة عرضي‌اند.

1- ميكسو ميستها

اين قارچها به شكل توده‌هاي كوچك ژلاتيني به رنگهاي زد، قرمز و يا سفيداند و غالباً روي چوب يا برگهاي پوسيده بسر مي‌برند.

از آنجا كه برخي از صفات اين قارچها مشابه گياهان و برخي ديگر شبيه جانوران است. ساليان دراز اين امر سبب ترديد وضع رده‌بندي و قرار گرفتن آنها در  شاخة جانوري يا گياهي بوده است.

گروهي از مؤلفان با در نظر گرفتن ساختار رويشي و طرز حركت ميكسومبست، آنها را دستة جانوري و عده‌اي با توجه به دستگاه زايشي و وجود اسپور، آنها را گياه معرفي نموده‌اند.

دستگاه رويشي اين قارچها به صورت اجسامي لغزندة ژلاتيني به نام پلاسموديوم است. اين قارچهاي موجودات ذره‌بيني، از باكتريها از پروتوزوئرها و حتي از اسپور ساير قارچها تغذيه كرده، اگر روي ميزبان قرار گيرند بر اثر جلوگيري از تنفس ميزبان سبي فساد آن مي‌شود. چنانچه با نوك سنجاق تكه كوچكي از پلاسمود را برداشته و رنگ‌آميزي كنيم، در زير ميكروسكپ آنرا توده‌هاي يوستة آلبومينوئيدي كه همان سيتوپلاسم است و در آن عدة زيادي هسته‌هاي ديپلوئدي به طور پراكنده‌ قرار دارند. خواهيم ديد. سيتوپلاسم مزبور را كه در آن هسته‌هاي متعدد پراكنده وجود دارد پلاسموديوم كه ريسه يا پيكر اصلي از قارچ است و از سلولهاي متعدد فاقد عشاء حد فاصل تشكيل شده است مي‌گويند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : طبقه بندي گياهان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید