پایان نامه:توان پيش‌بيني هوش هيجاني و متغيرهاي جمعيت‌شناختي در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان تيزهوش


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:توان پيش‌بيني هوش هيجاني و متغيرهاي جمعيت‌شناختي در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان تيزهوش

مقدمه

در طول قرن گذشته، مفهوم اصطلاح تيزهوشي از تعاريف تك بعدي مبتني بر هوشبهر صرف، به آنچه توانايي‌ها و هوش‌هاي متعدد شناخته مي‌شود، تغيير كرده است. گيلفورد[1] (1966)، تيلور[2] (1968)، استرنبرگ[3] (1982)، و گاردنر[4] (1983)، بيان مي‌دارند، اين تغيير در مفهوم تيزهوشي، افق بيشتري را جهت شناخت بهتر دانش‌آموزان و نيازهاي آنان در مدارس گشوده است. تعاريف متعددي براي توصيف افرادي كه تيزهوش و با استعداد هستند، بكار برده مي‌شود. اين تعاريف معمولا بيانگر اين نكته هستند كه تيزهوشي، صفتي چند بعدي است( گلمن[5] و امرلينگ[6]، 2003).

از سوي ديگر، پژوهش‌ها و نظريه‌هاي ديگر در عرصه روان‌شناسي پديد آمد كه حاكي از تاثيرگذاري قاطع عوامل هيجاني- عاطفي بر عملكرد افراد تيزهوش است؛ از آن جمله مي‌توان به پژوهش‌هاي پياژه[7] (1972)، ثرندايك[8] (1920)، و وكسلر[9] (1943) اشاره كرد ( مارنات[10]، 1375).

گلمن (1995) بيان مي‌دارد كه ميزان هوشبهر به تنهايي براي بررسي موفقيت فرد، كافي نيست و فقط در 20 درصد موارد مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، و در بقيه موارد بايستي به هوش هيجاني، اجتماعي و خوش شانسي فرد، متكي بود. گلمن ( 1999 )، هوش هيجاني را اين‌گونه توصيف مي‌كند: هوش هيجاني شامل ظرفيت فرد براي قبول واقعيات، انعطاف‌پذيري، توانايي حل مشكلات، توانايي مقابله با استرس و تكانه‌ها مي‌شود. گلمن هوش هيجاني را از هوش عمومي منفك كرده و به نظر او هوش هيجاني، شيوه استفاده بهتر از هوشبهر را از طريق خود كنترلي، اشتياق، پشتكار و خودانگيزي شكل مي‌دهد. وي همچنين بر اين باور است كه هوش هيجاني، مولفه‌هاي 1) خودآگاهي، 2) خود كنترلي، 3) هوشياري اجتماعي، 4) مهارت‌هاي اجتماعي و 5) خودانگيزي را شامل مي‌شود.

بار- ان[11] (1997)، مدلي چند عاملي براي هوش هيجاني تدوين كرده است. به عبارت ديگر هوش هيجاني داراي ابعاد عاملي است. وي معتقد است كه هوش هيجاني، مجموعه‌اي از توانايي‌ها و مهارت‌هايي است كه فرد براي سازگاري موثر با محيط و كسب موفقيت در زندگي، تجهيز مي‌كند. براساس ديدگاه بار- ان، هوش هيجاني داراي 5 طبقه كلي و 15 مولفه است كه در درون اين طبقه‌ها قرار مي‌گيرند كه عبارتند از:

1- هوش هيجاني درون فردي: اين طبقه مولفه‌هاي آگاهي هيجاني، حرمت خود، قاطعيت، خود شكوفايي و استقلال را دربر مي‌گيرد.

2- هوش هيجاني بين فردي: كه مولفه‌هاي همدلي، مسئوليت‌پذيري، و روابط بين فردي را شامل مي‌شود.

3- هوش هيجاني مقابله با فشار: مولفه‌هاي تحمل فشار و كنترل تكانه را شامل مي‌شود.

4- هوش هيجاني سازگاري: كه دربرگيرنده مولفه‌هاي واقعيت آزمايي، انعطاف پذيري و حل مساله است.

5- هوش هيجاني خلق كلي: شامل مولفه‌هاي خوش‌بيني و شادكامي است (بار- ان، 1997).

امروزه اغلب پژوهش‌ها، سعي بر اين دارند كه ميزان تاثيرگذاري هوش هيجاني و مولفه‌هاي آن را در جنبه‌هاي مختلف زندگي همچون ارتباط، تحصيل، شغل، زندگي و … مورد بررسي قرار دهند. هوش هيجاني، آخرين و جديدترين تحول در زمينه‌هاي فهم ارتباط ميان تعقل و هيجان است. مدارسي كه هوش هيجاني و هوش شناختي را به هم متصل مي‌كنند و به پيشرفت همگام و هماهنگ آنها توجه دارند، مي‌توانند سطح عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان را به طور معني‌داري بهبود بخشند (آبيسامارا[12]، 2000).

پژوهش حاضر سعي بر اين دارد كه اين مساله را روشن كند، كداميك از طبقه‌ها و مولفه‌هاي هوش هيجاني بيشترين تاثير را بر موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان تيزهوش ايفا مي‌كند. علاوه بر اين، تعامل متغيرهاي جمعيت‌شناختي تاثيرگذار؛ نظير رتبه تولد، و تعداد افراد خانواده در تعامل با مولفه‌هاي هوش هيجاني، چگونه مي‌تواند پيشرفت تحصيلي را پيش‌بيني و تبيين كند. به اين جنبه‌هاي ذكر شده در پژوهش‌هاي پيشين در داخل و خارج كشور كمتر پرداخته شده است.

 

پيشينه پژوهش

بار- ان (1999) به نقل از استوارت[13] (1996)، در پژوهشي به مطالعه توان هوش هيجاني در پيش‌بيني موفقيت تحصيلي پرداخت. نتايج حاكي از وجود تفاوت معني‌دار هوش هيجاني بين دو گروه موفق و ناموفق تحصيلي بوده است. و افرادي كه داراي عملكرد تحصيلي موفق‌تري بودند، نسبت به گروه ديگر، از وضعيت هوش هيجاني بهتري برخوردار بودند.

واتوزسكي[14] و آلساما[15] (2004)، در پژوهشي بر روي 39 نوجوان تيزهوش از طريق تحليل رگرسيون دريافتند كه هوش هيجاني نقش معني‌داري در موفقيت تحصيلي و اجتماعي ندارد. عروقي (1383) به نقل از باركت[16] و همكاران (2003)، بيان مي‌دارد، بين هوش هيجاني بالا و پيشرفت تحصيلي؛ و بين هوش هيجاني پايين و افت تحصيلي در دانش‌آموزان، رابطه معني‌داري وجود دارد. آنان بر اين باورند كه هوش هيجاني نقش اساسي در رفتارهاي روزمره افراد دارد و مي‌تواند آنان را در مقابل رفتارهاي آسيب‌رسان و نيز موفقيت تحصيلي، حمايت كند.

ديژوزف[17](2002) در پژوهش خود دريافتند كه عملكرد تحصيلي افراد با ميزان تكاليف هيجان‌مدار، رابطه مثبتي دارد. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه دانش‌آموزان با عملكرد تحصيلي بالا، از ميزان هوش هيجاني بيشتري برخوردار مي‌باشند.

زارع (1380)، در پژوهش خود با استفاده از پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان، توان پيش‌بيني هوش هيجاني را در موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان، مورد آزمون قرار داد. نتايج نشان‌دهنده ارتباط معني‌دار (68/0= r) بين هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي بوده است. در حالي‌كه سبحاني (1383) در پژوهشي بر روي دانشجويان، بيان مي‌دارد كه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي، رابطه معني‌داري وجود نداشته است.

كرك و گالاگر به نقل از بورلي بيان مي‌دارند بسياري از پژوهش‌ها وجود ارتباط بين شخصيت و افت تحصيلي را به اثبات رسانيده است (به نقل از فاضل،1381).

پاريش[18] و ويليس[19] (1992) در بررسي خود دريافتند كه بين ترتيب تولد و موفقيت تحصيلي، رابطه معكوس وجود دارد. به معناي ديگر، كودكاني كه زودتر به دنيا مي‌آيند (كودكان بزرگتر) نسبت به خواهر يا برادرهاي كوچكتر خود، از موفقيت تحصيلي كمتري برخوردارند. در حالي‌كه اياكوو[20] (2001) در پژوهشي بيان مي‌دارد كه كودكان كوچكتر خانواده، موفقيت‌هاي تحصيلي كمتري نسبت به فرزندان بزرگتر خانواده دارند.

گومز[21] (1984)، در پژوهش خود در جامعه كنيا، مطرح مي‌دارد كه بدليل كمك مالي فرزندان بزرگتر به وضعيت اقتصادي خانواده، فرزندان كوچكتر، موفقيت تحصيلي بهتر و بيشتري را تجربه مي‌كنند. در حالي‌كه كانلي[22] و گلابر[23] (2005)، در پژوهشي بر روي تعداد فرزندان از هر دو جنس دريافتند كه تعداد افراد خانواده با موفقيت تحصيلي كودكان رابطه منفي دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

توان پيش‌بيني هوش هيجاني و متغيرهاي جمعيت‌شناختي در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان تيزهوش

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید