پایان نامه:تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري- تجربي)


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري- تجربي)

-4-2 مدلهاي آماري

مدلهايي كه بر اساس ديدگاههاي مكانيك آماري استوار هستند به طور وسيعي در پيش‌گويي خواص ترموديناميك محلولهاي الكتروليت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اساس گفته لي و همكارانش ]71[ بر پايه مفهوم ترموديناميك آماري دو روش جهت مطالعه رفتار و ساختمان مواد وجود دارد يكي استفاده از داده‌هاي شبيه‌سازي مونت كارلو (Montecarlo) يا حركتهاي مولكولي (Molcalardynamics) و روش ديگر استفاده از معادلات انتگرالي از قبيل (Percus – yevick) يا HNS (Hypernetted chain) مي‌باشد. تمام اين روشهاي مكانيك آماري با در نظر گرفتن تمام برهمكنشهاي موجود در محلول الكتروليت به محاسبه انرژي پتانسيل محلول الكتروليت و از آنجا به محاسبه خواص ترموديناميكي محلول الكتروليت مي‌پردازند. در تمام اين روشها براي محاسبه خواص ترموديناميكي محلول الكتروليت، در تعريف محلول يا از مدل لاتيك (Latic) يا از مدل سل (Cell) استقاده مي‌كنند كه در مدل lattic اجزاء سيستم در فضا به صورت پيوسته پخش شده اند. در روش مدل (Cell) نيز سيستم به سلهايي كه در هر كدام يك جزء محلول وجود دارد تقسيم مي‌شود. در اين روش ابتدا تعداد اجزاء محاسبه و بعد انرژي دروني يك سيستم محاسبه مي‌شود. اساس روش شبيه‌سازي مونت كارلو به اين ترتيب است كه متوسط ميانگين نشانه‌هايي (اجزاء) كه ما مقدار آنها را مي‌خواهيم بدانيم مي‌دهد. به عبارت ديگر نتايج شبيه‌سازي مونت كارلو مقدار متوسط تصادفي مختلف از مقاديري كه ما مي‌خواهيم بدست آوريم را مي‌دهد. به عنوان مثال لاند و همكارانش ]64[ از روش شبيه‌سازي مونت كارلو براي محاسبه ضريب فعاليت آب دريا استفاده كردند كه هر دو نيروهاي با برد بلند و نيروهاي با برد كوتاه را در نظر گرفتند.

در روش ديناميك مولكولسي نيز مانند روش مونت كارلو مقادير متوسط اجزاء موجود متوسط كامپيوتر محاسبه مي‌شود ]100[.

با استفاده از اين ديدگاهها دو نوع مدل مكانيك آماري كه در آن محلولهاي الكتروليت مدلسازي مي‌شوند وجود دارد:

1- مدلهايي از نوع MM (McMillan – Mayer) (91، 39) كه در آنها حلال به عنوان يك محيط با ثابت دي الكتريم پيوسته در نظر گرفته مي‌شود و تنها اثرات تقابلي بين ذرات يوني وجود دارد بنابراين مدل دباي و هوكل از نوع مدل MM مي‌باشد.

2- نوع دوم مدلهاي از نوع BO (Born Oppenheimer) مي‌باشد در اين نوع مدلها ذرات تشكيل دهنده حلال نيز در ميزان نيروهاي بين مولكولي دخيل هستند. اين نوع از مدلها از نوع مدلهاي غير ابتدايي (Nonprimitive) مي باشند.

مدل دباي و هوكل از ديدگاه مكانيك آماري

مدل دباي – هوكل را مي‌توان از ديدگاه مكانيك آماري نيز تحليل كرد. اگر يك نمك حل شده در آب را در نظر بگيريم و با توجه به اين نكته كه بر مبناي تئوري MM حلال توسط يك محيط با ثابت دي الكتريك يكنواخت جانشين مي‌شود در اين صورت معادله ارنشتاين زرنيك (oz) [40] را مي‌توان به صورت زير ارائه داد:

(4-75)

(4-76)

h(r) تابع همبستگي غير مستقيم و c(r) تابع همبستگي مستقيم ناميده مي‌شوند همچنين g(r) تابع توزيع شعاعي كه بيانگر نحوه توزيع ذرات در حجم محدودي از فضا مي‌باشد ناميده مي‌شود. از آنجايي كه مدل دباي – هوكل در ناحيه رقيق از غلظت حل شونده اعمال مي‌شود مي‌توان نوشت:

(4-77)

(4-78)

Wij پتانسيل نيروي متوسط يونها مي‌باشد. با توجه به فرضيات فوق و با در نظر گرفتن قواعد مذكور در تبديل فضاي رياضياتي موجود بر يك فضاي فوريه مي‌توان به راحتي به عبارتت معروف دباي و هوكل دست يافت. باي جزئيات بيشتر به مرجع ]71[ مراجعه شود.

مدل تقريب متوسط كروي (MSA)

مدل تقريب متوسط كروي (MSA) يكي از مدلهاي ساده و مناسب براي توصيف خواص ترموديناميكي محلول الكتروليت است. در اين مدل فرض شده كه يونهاي الكتروليت كرات سخت باردار باشند و حلال يك محيط دي الكتريمي پيوسته باشد. مدل MSA بر پايه معادله انتگرالي اورنشتين – زرنيك (O – Z) مي‌باشد. اين مدل ابتدا به صورت مدل MSA محدود و بعد به صورت مدل MSA غير محدود و توسعه يافته ارائه گرديد. براي توسعه اين مدل لازم است نگاهي اجمالي به نظريه اغتشاش و سيستم مرجع كره سخت داشته باشيم.

نظريه اغتشاش (Perturbationtheory):

تئوري اغتشاش يكي از مهمترين تئوريها در توسعه تئوري ساختار مايعات در طول چند دهه گذشته مي‌باشد. اين تئوري در سال 1954 توسط زوانزيگ (152) توسعه داده شد و بعدها توسط رولينسون (111) و مك كواري دكتز (92) جهت تعيين تابع تقسيم (Partition Function) يك مجموعه كونيكال (Canonical Ensembel) به كار گرفته شد. تئوري اغتشاش بعدها براي مايعات با معرفي معادلات انتگرالي توسط هندرسون (16)، توسعه بيشتري داده شد. در اين تئوري كل انرژي ناشي از تاثير متقابل ذرات به دو قسمت تقسيم مي‌شود. قسمت اول مربوط به حالت مرجع (Reference state) و قسمت دوم به حالت اغتشاشي (Pertarbation State) مربوط مي‌شودو سهم اغتشاش به شكل يك دنباله بيان مي‌شود كه جمله اول آن شامل اثرات متقابل بين دو ذره و جملات بالاتر شامل اثرات متقابل بين چند ذره مي‌باشد. نتايج حاصل از اين تئوري براي مولكولهاي با پتانسيل چاه مربعي در مقايسه با نتايج شبيه‌سازي مونت كارلو از دقت بسيار بالايي برخوردار است ]71[.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري- تجربي)

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید