تحقیق :تجزيه و تحليل swot

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تجزيه و تحليل swot

 

تجزيه و تحليل swot

براي بررسي و تحليل منتقدانه وضعيت موجود در صنعت روغن نباتي و ارائه راه حل مناسب ، آن را در قالب يك فرايند حل مسئله Problem solving process  بررسي و درگامهاي بعدي بر مبناي يك برنامه ريزي استراتژيك تجزيه و تحليل مينمائيم . فرايند حل مسئله در قالب 9 قدم و بصورت نمودار ذيل ميباشد :

با توجه به ماهيت كار و شرح خدمات تعريف شده ميتوان 5 قدم از 9 قدم حل مسئله را در اين گزارش طي نمود و طي قدمهاي بعدي به اراده و تصميم  مديران ومسولان داراي قدرت اجرايي در صنعت روغن نباتي دارد لذا در اين قسمت به بررسي قدمهاي پنجگانه مذكور پرداخته و رهيافتهاي مؤثر براي ببهبود از وضعيت موجود را ارائه خواهيم نمود :

قدم اول : تعيين مسئله

تعريف مسئله در اين پروژه از سوي مديريت شركت‏ نوسازي با هدف بهبود وضعيت موجود در صنعت روغن نباتي مطرح گرديده است بدين معني كه مديريت مذكور سعي دارد تا با مطالعه وضعيت صنعت مورد بحث ضمن شناخت و عارضه‏يابي برنامه‏ريزيي اجرايي لازم را با توجه به ابزار و امكانات موجود در شركت نوسازي صنايع در جهت ارتقاء صنعت روغن نباتي در كشور انجام دهد. آنچه كه مورد بحث در اين پروژه مي‏باشد شناخت راه‏حلهاي توسعه و بهبود با توجه به وضعيت موجود مي‏باشد.همانطور كه مباحث در قبلي نيز بدان اشاره گرديد عمده مشكل صنعت روغن نباتي كشور تامين ماده اوليه مورد نياز مي‏باشد كه به دو صورت دانه روغني در درجه اول و روغن خام در درجه دوم طرح گرديد. بنابراين با درك بهتر از آنچه كه در پروژه به عنوان مشكل و مسئله تعريف مي‏شود مي‏توان در قدمهاي بعدي براي جمع‏آوري اطلاعات و همچنين بررسي استراتژيها روشن‏تر و مشخص‏تر عمل كرد.

علاوه بر مسئله اصلي و كلاني كه از سوي شركت نوسازي صنايع ايران براي صنعت روغن نباتي مطرح گرديد، با شناخت به عمل آمده از صنعت مذكور كه در بحث بازار هم به نوعي به آن پرداخته شد مشكلاتي نيز وجود دارد كه هر چند برگرفته از ساختار موجود درصنعت مي‏باشد ولي مي‏تواند به عنوان يك تشديد كننده مسئله مورد بحث در مركز توجه مديران و تصميم‏گيرندگان سازمان قرار گيرد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

– عدم برنامه‏ريزي در مورد تامين دانه‌هاي روغني به عنوان ضعف اين صنعت در داخل كشور

– نبرد ابزارهاي مالي لازم در جهت حمايت تامين كنندگان ماده اوليه

– وجود كارخانه‏هاي متعدد با مالكيت بخشهاي مختلف و با مديريت بخشهاي خاص نظام

– قديمي بودن تكنولوژي تعدادي از كارخانه‏هاي بزرگ كشور

– عدم دستيابي به اطلاعات شركتهاي مربوطه، كارخانجات، انجمن‏هاي صنفي و … به بهانه‏هاي مختلف از جمله‏ محرمانه بودن

– شفاف‏ نبودن هزينه‏ها و درآمدها كه خود سبب مي‏گردد كه عملكرد اقتصادي صنعت به خوبي قابل اندازه‏گيري و مقايسه نباشد.

4-2- قدم دوم : تعيين اهداف

از ديدگاه مديريت استراتژيك،  همواره حداكثر كردن سود در كوتاه مدت بهترين راه براي رسيدن به سود آوري و توسعه پايدار نيست بلكه بايد بگونه اي عمل نمود كه اين سود آوري مستمر و مداوم ودر جهت سياستهاي كلان كشور باشد. به عبارتي، بجاي لذت بردن از خوردن ماهي بايد چگونگي توربافي و ماهيگيري را آموخت .

اغلب استراتژيستها اهداف بلند مدت را در هفت حوزة زير تعيين مينمايند كه اين اهداف براي صنعت روغن نباتي نيز مورد توجه ميباشد .

1- سود آوري Profitability

سود آوري يك ابزار لازم براي ادامه حيات هر بنگاه اقتصادي است بدونكسب سود هر بنگاهي از حالت اقتصادي خارج شده و تنها عوامل ناپايـدار ميتوانند توجيه گر بقا و دوام آن باشند . جهت بقاي سازمان در فضاي اقتصادي امروز ، توجه به سود آوري سازمان امري اجتناب ناپذير خواهدبود .

2- بهره وري Productivity

بهره وري بيشتر مبناي اصلي در اندازه گيـري و ارزيابي عملكرد هر مـؤسسه ميباشد بهره وري كه بعنوان نسبت خروجي ( سـتانده ) به ورودي ( داده ها و منابع ) تعريف ميشود نه تنها معتبرترين معيار براي سنجش عملكردهاست بلكه بدنبال خود سود آوري را نيز بهمراه خواهد داشت . مجهول بودن شاخصهاي عملكردي در كارخانجات مورد بررسي نيز بعنوان يك مسئله ( يا زير مسئله ) مطرح ميباشد كه مديران و متوليان امر بايد با تكيه بر روشهاي علمي و منطقي نسبت به بررسي آن اقدام كنند .

3- ايجاد موقعيت رقابتي Competitive

حضور در بازارهاي فعلي تنها از طريق رقابت امكانپذير ميباشد متوليان توليد روغن نباتي نيز به اين امر كاملاً واقـف   هستند كه زماني ميتوانند به بقاي سازمانهاي تحت پوشش خود اميدوار باشند كه توان   انجام رقابت با ساير عوامل تأثير گذار ( از جمله ئساير توليد كنندگان داخلي و خارجي ) را دارا باشد بنابراين رسيدن به اهدافي چون افـزايش  سـهم چند درصـدي صادرات ،  زمانـي دستيافتني است كه بجهات رقابتي بتوان اين سهم را از رقبا گرفت .

4- ارتقاء كاركنان

عامل انساني و وجود مهارتهاي لازم ميتواند سبب تحرك ، پويائي و توانمندي  بيشتر هر سازمان شود لذا مدير آينده نگر به افزايش توان مهارتي كاركنان  فكر خواهد كرد و اين موضوع  لزوماً فقط كاركنان درون سازماني را در بر نميگيرد  ، كه ميتوان كاركنان برون سازماني ( نظيرپيمانكاران توانمند )را در نظر گرفت و عرصـه را براي حضور بيشتر وقـدرتمنـد تر آنان فراهم نمود لذا بايد به ارتقاء بدنة كارشناسي و برنامه ريزي و سياستگذاري سازمان توجه نمود و پتانسيلهاي مديريتي و فني و مهندسي آنان را ارتقاء بخشيد و توجه نمود كه از بكارگيري نيروي انساني بيش از نيلز پرهيز گردد.

5- روابط كاركنان

بهره وري بيشتر و بهتر كاركنان به روابط بهتر آن بستگي دارد كاركنان علاقمند و دلبسته به سازمان ميتوانند به رشد و شكوفائي آن سازمان كمك نمايند و از طرفي هم ،كاركنان بي علاقه و فاقد       انگيزه هاي اجـتماعي و اقتـصادي نيز مشكلات زيادي را براي سازمان ايجاد مينمايند كه امروزه اين مشكل در اغلب سازمانها بخصوص سازمانهاي بزرگ مشهود و ملموس بوده و اين روابط در جهت اهداف اصلي سازمان هدايت نميگردد و بدنبال آن پائين بودن بهره وري ، از دست دادن فضاي رقابتي و فقدان سود آوري براي سازمان خواهد بودكه كه برخي از كارخانجات مورد بررسي نيز در اين زمينه با مشكلاتي مواجه ميباشندو اين مقوله نيز بعنوان يكي از زير مسئله ها ( Sub- Problem )  ميتواند مطرح باشد.

6- رهبري تكنولوژي

سازمانهاي امروزي همواره سعي مينمايند بجاي پيروي از ديگر سازمانها خود پيشرو و خلاق باشند و سازماني كه بتواند در عرصه تكنولوژي صاحب شهرت و اعتبار باشد ميتواند به تداوم حيات اقتصادي خويش اميدوار باشد . در شرايط كنوني ، هر چند كه توليد كنندگان بيشتر به صورت يك دنباله رو در پي توليد، محصولات جديد ارائه شده از سوي توليد كنندكان خارج از كشور مي باشند ليكن به عنوان يك ايده ال ميتوان رهبري تكنولوژي را نيز در سطح كلان (جهان) و بعنوان يك هدف پائينتر در كشور دنبال كرد .

7- مسئوليت اجتماعي

اغلب بنگاههاي اقتصادي علاوه بر حفظ بقاي اقتصادي خود به مسئوليتهاي اجتماعي نيز توجه دارند اين مسئوليتهاي اجتماعي ميتواند بصورت ارائه خدمات به محيط اطراف و يا ايجاد امكانات رفاهي ، ورزشي براي محيط خويش ،نقش و جايگاه خود را در محيط اطراف خود تثبيت نمايند .

آنچه بعنوان مسئوليت اجتماعي براي متوليان اين صنعت ميتوان نام برد ارائه برنامه هاي آموزشي لازم در جهت بهبود مصرف مي باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : تجزيه و تحليل swot