تحقیق:بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکارآمدی و عملکردشغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت و درودزن

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی  رابطه بین  توانمندسازی، خودکارآمدی و عملکردشغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت و درودزن

 

مقدمه

در محيط پرتنش كسب و كار امروزي، مديران سازمان ها با چالش هاي متعددي مواجه هستند. تغييرات تكنولوژيكي و نوآوري در محصول از يك سو و پيچيدگي مديريت برسازمان از سويي ديگر، راهي جز تكيه برسرمايه هاي اصلي يعني نيروهاي انساني، باقي نگذاشته است. بر اين اساس اهميت كاركنان روز به روز بيشتر شناخته مي شود. براين اساس مديران به دنبال سازوكارهايي گشته اند تا انسان ها را توانمند پرورش دهندMirzaei Daryani,1387)). توانمندسازی شیوه ای است برای ایجاد روحیه مشارکت در کارکنان از طریق فرایند دخالت و واگذاری مسئولیت به آن ها، این شیوه کارکنان را تشویق می کند که در مورد کارهای خویش، خود تصمیم بگیرند و امکان قدرت و مهارت بیشتری بر کار داشته باشند. توانمندسازی بین قدرت مدیر و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می کند. Khateri,1385)). پژوهش ها نشان داده اند که سازمان ها به فرایند توانمندسازی کارکنان نیاز دارند. زیرا توانمندسازی آنان باعث افزایش توانایی های تصمیم گیری، خودکارآمدی بیشتر و عملکرد شغلی و تعهد بالاتری می شودHavsband & Short, 1994:form Arabian,1383)). خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا – روانشناس مشهور- مشتق شده است که به باورها، قضاوت های افراد به توانایی های خود در انجام وظایف، تکالیف و مسئولیت ها اشاره دارد (Abdollahi & NavehEbrahim,1386). عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارت ها ،توانایی انجام کارها که نتیجه ی توانمندسازی کارکنان است و هم به باور در توانايي انجام آن مهارتها ،خودکارآمدی[1] نيازمند است (  Abdollahi,1384)

با توجه به مطالب فوق و اهمیت ضمنی هریک از متغیرها می توان گفت که بررسی رابطه بین متغیرهای توانمندسازی و خودکارآمدی کارکنان با عملکرد شغلی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای ذکر شده باعث می شود تا اینکه مدیران به کارکنان اهمیت بیشتری داده و در امر توانمندسازی آنها که زمینه ای برای پیشرفت سازمان و در نهایت عملکرد بالای کارکنان خواهد بود توجه ویژه ای داشته باشند و همچنین توجه مدیران به باور و اعتقادی که افراد در مورد توانایی هایشان دارند(احساس خودکارآمدی) باعث خواهد شد تا از کارکنان در حیطه های کاری به نحو احسن استفاده کنند و نتایج مطلوبی را از این استفاده بهینه بگیرند همچنين به این دلیل که آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم و اساسی در هر جامعه ای می باشد؛ به دلیل نقشی که در زیرساخت های فرهنگی جوامع دارد، مطالعه در مورد عملکرد کارکنان این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنجا که خودکارآمدی و توانمندسازی کارکنان از عوامل تأثیرگذار بر میزان عملکرد شغلی کارکنان می باشد و به این دلیل که در ایران کمتر به توانمندسازی و خودکارآمدی کارکنان به عنوان عوامل تعیین کننده ی عملکرد شغلی پرداخته شده است مطالعه در مورد رابطۀ این متغیرها با عملکرد شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است .

پژوهش های پیشین

کانتر[2](1984)در مطالعه ای به این نتیجه رسید که هر یک از ابعاد توانمندسازی با رفتارهایی که عملکرد را افزایش می دهد، رابطه دارند. افرادی که معناداری بیشتری را احساس می کنند و یا بیشتر به آن توجه دارند، برای کارشان تلاش بیشتری انجام می دهند و به وظایف خود تعهد بیشتری دارند و بنابراین در هنگام مواجه با موانع و مشکلات احتمالا ًمقاومت بیشتری ازخود نشان می دهند. شایستگی به تلاش بیشتر، پافشاری و مقاومت در مواجه با موانع منجر می گردد. خودمختاری نیز به تلاش و انعطاف پذیری یبشتر برای سازگاری با تغییرات و ایجاد راهبردهای شغلی بهتر منجر می شود. در رابطه با اثرگذاری، افرادی که اعتقاد دارند می توانند بر پیامدهای شغلی اثر بگذارند، به احتمال بیشتر به صورت واقعی بر کارها اثرخواهند گذاشت و اثربخشی آنها بیشتر خواهد شد ( Navaser, 1387).لوک [3]وهمکاران(1984)در مطالعه ای که به موقعیت های کاری به طور مستقیم ربط دارد دریافتند که عقاید خودکارآمدی با عملکرد در کارهای خلاق رابطه مثبت دارد( Abaspour, 1387). اسپریتزر[4](1995) درپژوهش خود پیرامون توانمندسازی کارکنان باعملکرد شغلی به این نتیجه رسید که اعتماد به نفس دسترسی به اطلاعات درباره ی اهداف سازمان، عملکرد شغلی ورفتارهای نوآورانه وخلاق درکارکنان با توانمند سازی رابطه مثبت دارد. ( Shekuhande, 1387)لیدن[5]و همکاران (2000) خاطر نشان ساختند که توانمند سازی با عملکرد شغلی رابطه مثبتی دارد و افراد توانمند نسبت به افراد کمتر توانمند بهتر کار خواهند کرد این امر در این مسئله ریشه دارد که  توانمندسازی هم شروع رفتارهای کاری و هم استمرار تلاش برای انجام وظایف را افزایش می دهد. به ویژه سطوح بالای توانمندسازی به تلاش بیشتر و انعطاف پذیری بیشتر منجر می گردد. و همه این رفتارها منجر به افزایش عملکرد شغلی می گردد ( Navaser, 1387).ليدن- واين [6]و اسپارو[7] (2000)پژوهشی با عنوان “بررسي آزمايش نقش واسطه اي توانمند سازي در ارتباط بين شغل-روابط بين فردي و پيامدهاي كاري” انجام دادند.اين پژوهش نقش واسطه اي توانمندسازي را در ارتباط بين ويژگي هاي شغل-تعامل رهبر با اعضا-تعامل اعضاي گروه با يكديگر و پيامدهاي كاري (عملکرد شغلی)مورد بررسي قرار داد.نتايج نشان داد دو بعد معنا و شايستگي نقش واسطه اي در ارتباط بين ويژگي هاي شغل ورضايت شغلي بر عهده داشتند.بعد معنا همچنين در ارتباط بين ويژگي هاي شغل و تعهد سازماني نيز نقش واسطه اي ايفا مي نمود.بر عكس براي پيش بيني توانمند سازي هيچگونه ارتباط واسطه اي بين متغيرهاي تعامل رهبر با اعضا-تعامل اعضاي گروه وپيامدهاي كاري وجود نداشت. يافته هاي اين پژوهش توصيه مي كنند كه رضايت شغلي به ميزان زيادي از طريق ويژگي هاي شغل ( بواسطه ي توانمند سازي) قابل تبيين است.اما بين متغيرهاي تعامل بين فردي با ويژگي هاي شغل و توانمند سازي نيز رابطه وجود دارد واز طريق اين ارتباط مي توان تغييراتي را كه در تعهد سازماني و عملكرد شغلي ديده مي شود تبيين نمود  (Miden,200:from Navaser, 1387). رابینسون [8](2002)درپژوهشی بر روی پرستاران به این نتیجه رسید که خود کارآمدی برکیفیت زندگی وسلامت روانی وعملکرد اجتماعی آنان تأثیر مثبت ورابطه معناداری دارد( Moridi, 1389) ویراون اولیو شامیو[9](2002)در یک نمونه 135نفر از تکنسین های ارائه خدمات تجهیزات اداری دریافتند که رهبران تبدیلی بیش از سایر سبک های مدیریتی و رهبری، ارتباط مثبت با توانمندسازی و درک این روند بیش از سایر عوامل گروهی با فرایند کار گروهی و ارتباط آن را با رضایت شغلی کارکنان، عملکرد شغلی و تعهد کارکنان دارد به طورکلی این محققان به این نتیجه دست یافتند که توانمندسازی کارکنان تجهیزات اداری هنگامی که سبک رهبری تحول گرا یا تبدیلی باشد افزایش خواهدیافت ( Navaser, 1387).اسکات [10]وهمکاران(2004)درپژوهشی تحت عنوان مدل چند سطحی ازتوانمند سازی- عملکرد ورضایت به این نتیجه دست یافتند که بین توانمند سازی وعملکرد واحد شغلی رابطه مثبت وجود دارد( MirAghaei, 1386). کلو نینجر[11](2004)دریک تحقیق در مورد دانش آموزان دبیرستانی با دو گروه همگن، آنهایی که از خودکارآمدی بالایی بر خوردار بودند دامنۀ شغلی وسیعتری را در نظر می گرفتند وعملکرد بهتری داشتندو ازعلائق و رغبت های بیشتری برخوردار بودند Abaspour, 1387)   .(گارپرت راداوا (2004)، مطالعه ای به منظور بررسی رابطه بین خود کارآمدی و عملکرد کار بر روی 300 دانشمند در موسسه ملی تحقیقات لبنی کارنال و مراکز کشاورزی در هاریانا انجام داد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت بین خود کارآمدی و عملکرد کار وجود دارد. سرواستا و همکاران [12](2006) به این نتیجه رسیده اند که توانمندسازی با تصمیم دانش، کارآمدی گروهی، نوآوری گروهی و ادراک انصاف توسط اعضای گروه رابطه دارد و عملکرد واحد کاری را به صورت مثبتی پیش بینی می نماید ( Navaser, 1387) اوبرین[13]درپژوهشی که انجام داد دریافت که خودکارآمدی به طور مستقیم عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد. حتی هنگامی که توانایی کنترل شده باشدعقاید مربوط به خودکارآمدی نیز به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر می گذارد. زیرا افراد دارای عقاید خودکارآمدی بالاتر هدف های بالاتری را انتخاب می کنند واهداف بالاتر رابطه ی مثبتی با عملکرد دارد Abaspour, 1387)  zamany,1385:from).درپژوهشی که روی کارکنان شرکت گاز اصفهان انجام گرفت یافته ها نشان داد که بین میزان توانمند سازی وفاکتورهای داشتن اهداف روشن، نظام ارزیابی عملکرد شغلی ونظام پاداش دهی- آموزش ودسترسی کارکنان به منابع(فاکتورهای داشتن اهداف روشن و……) رابطه معناداری وجود دارد(MirAghaei, 1386)درتحقیقی که روی 50 نفر از کارکنان دانشگاه اصفهان انجام گرفت که به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند نتایج نشان داد که آموزش توانمند سازی برسازگاری کاری و سر زندگی و عملکرد کارکنان مؤثربوده استShekuhande, 1387)).درپژوهشی از بین کارکنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان 26نفر انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند که هر دو گروه با آزمون خودکارآمدی حرفه ای  بتز[14] وآزمون اشتیاق شغلی وعملکرد شغلی اترفت[15] درپیش آزمون وپس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج این پژوهش نشان داد خودکارآمدی بر افزایش اشتیاق شغلی وعملکرد شغلی کارکنان به طور معناداری مؤثراست (Abaspour,1387)..

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکارآمدی و عملکردشغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت و درودزن

Author: آرتین جوهری