پایان نامهبررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس


دانشگاه  آزاداسلامی

واحد بندرعباس

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته روان­شناسی عمومی (M.A  )

 

عنوان:

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

استاد محترم راهنما:

سید عبدالوهاب سماوی

سال تحصیلی1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول… 2

طرح تحقیق.. 3

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مساله. 4

1-3. اهمیت پژوهش…. 9

1-4. اهداف تحقیق.. 10

1-5. فرضیه‏های تحقیق.. 10

1-6. تعریف متغیرها. 10

1-6-1.  تعاریف مفهومی… 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی… 11

فصل دوم.. 12

ادبیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

2-1. مقدمه. 13

2-2. استرس…. 13

2-2-1. تعاریف استرس…. 15

2-2-2. مفهوم استرس…. 15

2-2-3. نظریه‌های استرس…. 17

2-2-3-1. استرس به عنوان پاسخ درونی… 17

2-2-3-2.استرس به عنوان عوامل محیطی… 18

2-2-3-3. استرس به عنوان کنشی متقابل.. 18

2-2-4. رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در مورد استرس…. 18

2-2-4-1. نظریه‌ی روان تحلیل‌گری… 18

2-2-4-2. نظریه‌ی ضعف جسمانی… 19

2-2-4-3. نظریه تکوین و تعامل کاژ. 19

2-2-4-4. نظریه پردازش اطلاعات . 19

2-2-5. نشانه‌های استرس در نوجوانی… 20

علل استرس…. 20

2-2-5. منابع استرس…. 21

2-2-6. عوامل ایجاد کننده استرس…. 21

2-3. اضطراب . 21

2-3-1. تعاریف اضطراب… 23

2-3-2. دیدگاه‌های نظری درباره اضطراب… 24

2-3-2-1. روانکاوی… 24

2-3-2-2.نظریه‌های رفتاری… 25

2-3-2-3. نظریه‌های انسان‌گرایی… 25

2-3-2-4. نظریه‌های زیست‌شناختی… 25

2-3-3. دیدگاههای نظری درباره روانشناختی اضطراب… 26

2-3-4. نظریه‌های اضطراب… 26

2-3-4-1. زیگموند فروید.. 26

2-3-4-2. ملانی‌کلاین… 27

2-3-4-3. آنا فروید.. 28

2-3-4-4. هارتمن، کریس ‌و لومن‌شتاین… 29

2-3-4-5. رنه‌اشپیتز.. 29

2-3-4-6. هری استاک سالیوان.. 30

2-3-4-7. جان بالبی… 30

2-3-5. سن بروز و شیوع اختلال اضطراب… 31

2-3-6. بحران اضطراب در نوجوانی… 32

2-4. احساس تعلق.. 32

2-4-1. نظریه های احساس تعلق.. 34

2-4-1-1. نظریه آدلر.. 34

2-4-1-1-1. علاقه اجتماعی… 34

2-4-1-1-2.  سبک زندگی… 35

2-4-1-2. نظریه آبراهام مازلو.. 36

2-4-1-3. نظریه ویلیام گلاسر.. 37

2-4-1-3-1. گلاسر و نظریه نیازها. 38

2-4-1-4. نظریه بالبی… 39

2-4-1-4-1. دلبستگی… 40

2-4-1-4-1-1. موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟. 40

2-4-1-4-2. انواع دلبستگی… 42

2-4-1-4-3. ثبات دلبستگی… 44

2-4-2. احساس تعلق در نوجوانی… 45

2-5. بررسی پژوهشها. 46

2-5-1. بررسی پژوهش های خارجی… 46

2-5-2. بررسی پژوهش های داخلی… 50

فصل سوم.. 52

روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

3-1. مقدمه. 53

3-2. روش تحقیق.. 53

3-3. جامعه آماری و حجم نمونه. 54

3-4. ابزار تحقیق.. 54

3-5. روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 55

3-4-1. مقیاس احساس تعلق به مدرسه. 55

3-4-2. مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS). 55

3-6. روش اجرا 56

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 56

فصل چهارم.. 58

یافته های پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

4-1. مقدمه. 59

4-2. یافته های توصیفی… 60

4-3. یافته های استنباطی… 60

فصل پنجم.. 65

بحث و نتیجه گیری… Error! Bookmark not defined.

5-1. مقدمه. 66

5-2. بحث و نتیجه گیری… 67

5-3. محدویت های پژوهش…. 71

5-4. پیشنهادهای پژوهش…. 72

5-4-1. پیشنهادهای کاربردی… 72

5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی… 72

منابع… 73

الف: منابع فارسی… 73

الف: منابع غیر فارسی… Error! Bookmark not defined.

پیوست ها. 80

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک…. 60

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین و ملاک…. 61

جدول 4-3: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب بدون تفکیک جنسیت     61

جدول 4-4: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه پسران   62

جدول 4-5: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه دختران   63

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1. مقدمه

مدرسه را می توان خانه دوم دانش اموزان قلمداد کرد. به جرأت می توان گفت مقدرا زمانی که دانش آموزان در محیط مدرسه می گذرانند بعد از محیط خانواده در رده دوم قرار دارد. محیط خانوادگی سالم ، محیطی گرم است ، محیطی است که کودک و نوجوان از حضور در آن و رابطه با اعضای آن ( پدر ، مادر ، خواهر و بردار ) ا حساس لذت می کند

محیط مدرسه که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن برآورده نمایدو باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می شود. نیازهای اساسی دانش اموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات ، افزایش موقعیت های استقلال فردی ، فرصت هایی برای رقابت ، مواظبت و حمایت از دانش اموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان ( پاترسون، 2007).

هنگامی که محیط مدرسه نیازهای اساسی نوجوان را بر آورده کند در دانش آموز احساسی پدیدار می شود که خود را جزئی از مدرسه می داند، و خود را در رسیدن به اهداف مدرسه یا جامعه مدرسه سهیم و مشترک می داند( پاترسون،2007).

احساس تعلق فرآیندی است که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می بینند. و مانند یک منبع تأثیرگذار بر روی انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می شود که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک براساس فهم و درک مشترک را افزایش می دهد( کرامر[1]،1996).

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید