پایان نامه:بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصيت و سلامت عمومی در دانشجويان دانشگاه تبريز


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصيت و سلامت عمومی در دانشجويان دانشگاه تبريز

چکيده

اين پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط بين ابعاد شخصيت و سلامت عمومی دانشجويان انجام گرفت. از 370 دانشجوی مقطع کارشناسی، خواسته شد تا پرسش‌نامه‌ی شخصيتی نئو (NEO-FFI)، و پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28) را تکميل کنند. برای تحليل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل ميانگين، انحراف معيار، t-test، ANOVA، ضرايب همبستگی و رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج تحليل همبستگی نشان داد كه بين ابعاد شخصيتي برون‌گرايي و  باوجدان بودن، با سلامت عمومی دانشجویان رابطه‌ی مثبت و معني‌دار، و بين روان نژندگرايی و سلامت عمومی آنان، رابطه‌ی متفی و معني‌دار وجود دارد[1]. همچنين بعد انعطاف پذيری با ابعاد اختلال جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی ارتباط مثبت و معنی داری نشان داد، اما بعد دلپذيربودن با هيچ يک از ابعاد سلامت عمومی، دارای رابطه معني دار نبود. ننایج آزمون t، تفاوت معنی داری را در ميزان ابعاد شخصيت، و سلامت عمومی دانشجويان دختر و پسر نشان نداد، اما نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه(ANOVA) بیانگر وجود تفاوت بین میانگین های ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در گروههای مختلف تحصیلی بود. نتايج حاصل از اجراي مدل رگرسيوني نشان داد كه از پنج ويژگي شخصيتي فقط سه ويژگي روان نژندگرايي و برون گرايي و دلپذيری وارد مدل رگرسيوني شدند و اين ويژگي هاي شخصيتي توانستند حدود 50 درصد از واريانس سلامت عمومی را تبيين كنند.

 

مقدمه

سلامتي حالتي است که نه‌تنها به کارکردهاي بدني فرد، بلکه به بسياري از جنبه‌هاي کارکرد رواني او نيز وابسته است (ديماتئو، 1378). سازمان بهداشت جهاني، سلامتي را چنين تعريف کرده است: سلامتي عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی، اجنماعی و نه فقط فقدان بیماری (گنجی، 1376). امروزه بيشتر محققانی که فرايندهای روان‌شناختی را مطالعه می‌کنند نظرات ساده انگارانه‌ی اختصاصی بودن و مستعد بودن اندام را برای توجيه علائم جسمی رد می‌کنند و از نقطه‌نظر تعاملی به علائم جسمانی می‌نگرند؛  به‌طوری‌که در بيشتر مطالعات، بر تعامل بين حالات روان‌شناختی و متغيرهای زيست‌شناختی و اجتماعی تأکيد شده است (ساراسون و ساراسون، 1381).

بررسي‌های مرتبط با رضايت، سازگاری، و سلامت عمومی به مطالعه‌ی اين امر می‌پردازد که افراد چگونه و به چه دلايلی تجارب خوشايندی در ابعاد مختلف زندگي‌شان به‌جا می‌گذارند. محققان در اين زمينه متغيرهای گوناگونی چون سن، جنس، و … را در حيطه‌های زيستی و اجتماعی، در سازگاری عمومی افراد مؤثر دانسته‌اند. اما، نتايج حاکی از آن بوده است که اين متغيرها تأثير اندکی در سازگاری و سلامت عمومی افراد دارند (فريدمن[2]، 2000). از آن پس، محققان به‌طور فزاينده‌ای به مطالعه و بررسی شخصيت و ابعاد آن به‌عنوان عاملی تأثيرگذار در سلامت عمومی افراد پرداختند و بررسي‌ها نشان دادند که شخصيت افراد می‌تواند مهم‌ترين عامل تأثيرگذار در سازگاری و سلامتی آنان به‌شمار آيد (مک‌کری و کوستا[3]، 1980؛ مايرز و دينر[4]، 1995؛ هايز و جوزف[5]، 2003).

اخيراً تحقيق در زمينه‌ی شخصيت و ارتباط آن با سلامتي و آسيب‌هاي روان‌شناختي توجه بسياري از محققان را به خود جلب کرده است. شواهد تجربي زيادي نيز وجود دارد مبني بر اين‌که صفات شخصيتي در ايجاد، کاهش، يا از بين بردن علايم اختلالات رواني نقش مهمي را ايفاء مي‌کنند (وايديگر و سيدليتز[6]، 2002؛ وایدیگر، 2005). در دهه‌هاي اخير، بسياري از محققان بر اين عقيده‌اند که مدل پنج عاملي شخصيت[7]، مي‌تواند دانش ما را درباره‌ی شخصيت و سلامتي افزايش دهد (اسميت و ويليامز[8]،1992؛ به‌نقل از کروتکوف و هانا[9]، 2004). چنان‌که مي‌توان گفت هر يک از پنج عامل اصلي روان نژندگرايی[10](N)، برون‌گرايي[11](E)، انعطاف‌پذيري[12](O)، دلپذير بودن[13](A) و با وجدان بودن[14] (C)، به‌عنوان مجموعه‌اي از صفات سازش يافته‌اي هستند که مي‌توانند هم به فرد و هم به گروه جهت رسيدن به نيازهاي اساسي‌شان کمک نمايند (باس[15]،1996؛ به‌نقل از همان منبع).

اما از آن‌جا که دانشجویان هر کشوری گروه قابل‌تر و ممتازتر نسبت به بقیه‌ی افراد جامعه محسوب می‌شوند (شاملو، 1382)، این افراد جهت مطالعه در پژوهش حاضر انتخاب شدند. با توجه به شرايط خاصّ زمانی و مکانی دانشجويان، اختلال در سلامت عمومی اين قشر جوان به عوامل زيادی بستگی دارد. محققان مختلف از جمله، باقری يزدی و همکاران (1374؛ به‌نقل از عبدالله زاده، 1382) در بررسی‌های خود در خصوص سلامت دانشجويان و وجود اختلالات روانی در آنان، بيش‌ترين توجه خود را به عواملی نظير مشکلات اقتصادی، مشکلات تحصيلی، مشکلات خانوادگی، مشکلات مسکن، مشکلات شغلی، مشکلات ازدواج و ارتباط با ديگران معطوف کرده‌اند و نقش عوامل درونی و مهم‌تر از همه، نقش ابعاد شخصيتی افراد را در اين زمينه ناديده گرفته‌اند. بنابراين، پژوهش حاضر  توجه به اين امر مهمّ را مدّنظر قرار داده و به بررسی عوامل درونی مؤثر در سلامتی این قشر از افراد جامعه پرداخته است. به بیان دیگر، این پژوهش در صدد بررسي رابطه‌ی ابعاد شخصیت و سلامتی  برآمده و ميزان تبيين کنندگي ابعاد شخصيت را از سلامت افراد، مورد بررسي قرار داده است.

 

پیشینه‌ی پژوهش

در زمينه‌ی شخصيت و ارتباط آن با مؤلفه‌های سلامت، اولين پژوهش به‌وسيله كوستا و مك‌كري (1986) نشان داد كه شادكامي با سطح بالاي برون‌گرايي و سطح پايين روان‌نژندگرايي در افراد مرتبط مي‌باشد. به‌دنبال اين پژوهش، اکثر پژوهش‌های ديگر نيز مثل چن[16] و همكاران (2000)؛ فورنهام[17] و همكاران (1997)؛ و هيلز[18] و همكاران (2001) اين ارتباط‌ها را تأييد كرده‌اند. همچنین، مك‌كري و كوستا (1991) بيان كردند كه ابعاد شخصيتي دلپذير بودن و با وجدان بودن مي‌توانند تسهيل كننده‌ی عمده‌اي در تجارب مثبت بيش‌تر به‌ترتيب در موقعيت‌هاي اجتماعي و کسب موفقيت باشند كه در نتيجه‌ی آن، ميزان احساس شادكامي افزايش پيدا مي‌كند. با اين حال، انعطاف‌پذيري در تجربه، فرد را به سمت تجربه‌ی حالات هيجاني مثبت و منفي هدايت مي‌كند. بنابراين، ارتباط مستقيمي بين شادكامي و ويژگي شخصيتي انعطاف‌پذيري مشخص نشده است.

گوستاوسون[19] (2003) عقیده دارد، بعضي از صفات شخصيتي نقش مهمي در سبب‌شناسي و پيشرفت اختلالات دارند و شخصيت فرد مي‌تواند به‌طور غيرمستقيم و از طريق ايجاد رفتارهاي ناسالم نظير سيگار کشيدن، سوء استفاده از مواد، بي‌خوابي، سوء تغذيه، و… باعث بيماري فرد شود. نتايج تحليل رگرسیون انجام شده در پژوهش برناردو[20] و همکاران (2005) نیز نشان داد که شخصيت (خصوصاً از طريق ابعاد برون‌گرايی و نوروتيسيسم)، يکی از همبسته‌های بسيار مهم سلامتی محسوب می‌شود و ارتباط مثبتی نيز بين انعطاف‌پذيری و عاطفه‌ی مثبت و منفی وجود دارد. همچنین، در پژوهش هايز و جوزف[21] (2003)، نشان داده شد که نمرات بالا در هريک از ابزارهاي سلامتي با برون‌گرايي بالاتر، نوروتيسیسم پايين و با وجدان بودن بالاتر همراه بودند. اين يافته‌ها نشان دادند که شخصيت مي‌تواند 32 تا 56 درصد از واريانس نمرات سلامت رواني را پيش‌بيني و توجيه نمايد. بررسي‌هاي طولي درباره‌ی افراد نشان مي‌دهد افرادي که در ابعاد دلپذير بودن و با وجدان بودن نمرات بالايي داشند از اشخاصي که در اين ابعاد نمرات پايين داشتند سلامت رواني بيشتري را نشان دادند ( مک‌کري و کوستا، 1991).

در ايران نيز مانی (1383) در پژوهشی بر روی دانشجويان دانشگاه تبريز نشان داد كه بين ابعاد شخصيتي برون‌گرايي، دلپذير بودن و با وجدان بودن با عواطف مثبت و احساس شادكامي همبستگي مثبت و معني‌دار و با عواطف منفي همبستگي منفي و معني‌دار وجود دارد؛ همچنين، بين بعد روان‌نژند‌گرايي با عواطف مثبت و احساس شادكامي همبستگي منفي و معني‌دار و با عواطف منفي همبستگي مثبت و معني‌دار وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصيت و سلامت عمومی در دانشجويان دانشگاه تبريز

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید