تحقیق:بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد (KAP) مديران دانشكده

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد (KAP) مديران دانشكده

چكيده

زمينه و هدف: تعارض و اختلاف نظر كاركنان در يك سازمان جزء طبيعت زندگي شغلي سازمانهاي اجتماعي است و مديريت تعارض يكي از مشكلترين و در عين حال مهمترين وظايف هر مدير است كه مي‌تواند بازدهي و بهره‌وري سازمان را افزايش دهد. پژوهش حاضر با هدف كلّي تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد مديران دانشكده علوم پزشكي شاهرود در زمينه مديريت تعارض انجام شد.

روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي (كاربردي) كه در سال 1385 انجام شد، با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش و نياز به اطلاعات دقيق، تمام مديران به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند؛ به منظور جمع‌آوري داده‌ها، پرسشنامه‌اي مشتمل بر 6 سؤال عمومي و 51 سؤال اختصاصي در مورد آگاهي، نگرش و عملكرد مديران در زمينه تعارض تهيه و جهت تكميل در اختيار مديران قرار گرفت. داده‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS وINSTAT و آزمونهاي آماري Pearson، Spearman و t در سطح معني‌داري 05/0P£ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته‌ها: 6/7% از افراد مورد پژوهش مدير ارشد، 3/30% مدير مياني و 1/62% مدير پايه بودند؛ 4/39% از آنان زن و6/60% مرد بودند. مدرك تحصيلي 7/16% از مديران كمتر از ليسانس و 3/83% ليسانس و بالاتر بود. سابقه خدمت 3/27% از آنان زير 10 سال و بقيه بيش از 10 سال بود. فقط 1/6% از مديران در زمينه مديريت تعارض دوره آموزشي را طي كرده بودند. ميزان آگاهي افراد مورد پژوهش، با ميانگين2/14 (از 20) در حدّ متوسط، نمره نگرش آنان با ميانگين 6/45 (از 55) مثبت و ميانگين نمره عملكرد آنان 8/11 (از150) و در حدّ خوب ارزيابي شد.

نتيجه‌گيري: با توجه به لزوم آگاهي لازم و نگرش مثبت نسبت به مديريت تعارض و نقش آن در عملكرد آگاهانه مديران در اين زمينه، مي‌توان اظهار داشت كه برگزاري دوره‌هاي آموزشي در اين زمينه براي مديران و ايجاد مهارتهاي لازم در استفاده از روشهاي مديريت تعارض در آنان، مي‌تواند در بازدهي و بهره‌وري سازمان نقش مؤثري ايفا نمايد.

 

مقدمه

در تمامي ادوار زندگي بشر، تعارض، كشمكش و اصطكاك بين منافع رئيس و مرئوس، كارفرما و كارگر، ارباب و رعيت وجود داشته است. تعارض، واقعيتي است كه بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده، ولي متأسفانه به دليل عدم مديريت صحيح، بيشتر تعارضات به ستيزه‌جويي و دشمني مبدل شده است (2،1).

امروزه جوامع بشري به علت پيشينه ناخوشايندي كه از تعارض دارند، به آن به عنوان يك پديده منفي مي‌نگرند. خانم ماري پاركر فالت به تعارض به عنوان يك مسأله بد و زيان‌آور نگاه نمي‌كند؛ وي مي‌گويد: از طريق روابط انساني مناسب، مي‌توان از تعارض موجود در راه پيشبرد اهداف سازماني استفاده كرد. در مقابل التون مايو تعارض در سازمان را يك بيماري اجتماعي مي‌داند (3). رابينز تعارض را فرايندي مي‌داند كه در آن يك طرف عمداً سعي مي‌كند كوشش طرف مقابل، گروه يا فرد ديگري را در نيل به اهداف مورد نظر سدّ نمايد يا باعث محروميت وي شود (5،4).

تعارض به علل گوناگون بين افراد و گروهها ظاهر مي‌شود. تفاوتهاي ادراكي، شخصيتي، اعتقادي، سياسي و مانند آن از يك طرف و استنباطهاي مختلف در مورد هدفهاي فرد، سازمان و جامعه از سوي ديگر، تعارضات گوناگوني را در محيطهاي كار دسته‌جمعي ايجاد مي‌كند (7،6).

اسماعيلي نشان داد كه تفاوتهاي قومي، زبان، گويش، تعداد زيردستان، عدم اعتماد مدير به كاركنان، تحميل خواسته‌هاي مدير به زير دستان و رقابت، از جمله عوامل مؤثر بر ايجاد تعارض درون سازماني مي‌باشد (8).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد (KAP) مديران دانشكده