تحقیق :آزمايشگاه معماري

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: آزمايشگاه معماري

 مقدمه:

ازبعد تاريخي ابداع نيمه رسانا درشهرnew jersey درآزمايشگاه تلفن بل شروع شد.اگرچه امکان ساختsanta clara درسانفرانسيسکوبوداماحالاعموماً به عنوان Silicon valley شناخته مي شود. توجه کردن به اينکه تعداد زيادي ابداعات در Silicon valley به عنوان زاد وولد جادويي شمرده مي شود. جالب است که پيش ازسال1995سيستمهاي ديجيتالي بااستفاده ازلامپ هاي خلآ وديودهاي نيمه رسانا ساخته مي شد. يک ديود نيمه رسانا که ازنظراندازه خيلي کوچک ا ست در مقايسه با لامپ خلأ انرژي بيشتري مصرف مي کند. درنتيجه درسيستم ديجيتالي داشتن سايزفيزکي بزرگ ومصرف انرژي نسبتاً بالابه چشم ميخورد.

درسال1995اين وضعيت با ظهورترانزليستوربهبود يافت. William schockly جايزه اي رابراي سهم داشتن درابداع وتوسعه ترانزليستوربرنده شد.

درواقع schockly آزمايشگاه تلفن بل را ترک کرد ومؤسسه خود را با نام Schockly semiconductor lab دايرکرد. دوسال بعديک گروه کوچک از دانشمندان اين مؤسسه راترک کردندومؤسسه خودششان راfair child semicon  ductor ناميده مي شد درsilicon valley شروع کردند.

درسال1986دودانشمند ديگربا نامهايrobert noyce وgordon moor مؤسسه Fair child را ترک کردند وشرکت جديدي را بنامintegrated  electronsic   تأسيس کردند که عموماً به عنوان intel شناخته مي شود.

قابل توجه است که دو دانشمندکه خودرا گرفتارطراحي8080کردند. شرکتintel  را ترک کردند ومؤسسه جديدي را بنامzilog  کهZ-80   رااختراع کرد را پرکردند. ترانزليستورکه درمقابل ديود خصوصيات مفيدي مانند کوچکي سايزومصرف انرژي کم داشت جايگزين لامپ خلأ شد. تا سال 1965 مدارات وگيتهاي منطقي با اين وسيله ها ساخته مي شد. تکنولوژي ساختمان آنهابه سمت استفاده ازنيمه رساناها که IC ناميده مي شد توسعه يافت. روز به روز طراحي اجزاء سازنده بهتر ميشود. طراحي اجزاء IC با ترانزيستورها جدا ازهم شروع شد. سپسssi (مجتمع سازي در مقياس کوچک) وmsi(مجتمع سازي در مقياس متوسط) وlst(مجتمع سازي درمقياس بزگ) ودرپايان تکنولوژي Vlsi(مجتمع سازي درمقياس بسيار بزرگ) که هم اکنون استفاده ميشود بوجود آمد.

1 تا 10 ترانزيستور در يك تراشه SSI
10 تا 100 ترانزيستور در يك تراشه MSI
100  تا 500 ترانزيستور تا 10000 تا 20000 در يك تراشه LSI
20000 تا 300000 در يك  تراشه VLSI

 

درريزپردازنده هاي8بيتي و16بيتي سايزتراشه هامعمولاً به ترتيب150و350ميلي است. بطورنمونه يک پرداز16بيتي داري000/100ترانزيستوردرساختمان خود است. وقتي که کميتها رابرسي مي کنيم اندازه گيري، نمايش، ضبط واداره کردن آنها ونشان دادن آنها به صورت شماره اي ورقعي ازاهميت بالايي برخوردار است. درحقيقت،دو راه اساسي براي نمايش مقاومت کميت وجود دارد که آن آنالوگ وديجيتال است.

معرفي آنالوگ :

در اين سيستم کميت ها بصورت نسبي به نمايش درميايند. براي مثال،انحراف سوزن درآمپرسنج در سرتاسرآن نسبي ا ست. دماسنج مثال ديگري است؛سطح جيوه به دما بستگي دارد وهرتغيري در دما برروي ارتفاع جيوه تأثير مي گذارد.

معرفي ديجيتال:

در اين سيستم کميتهابه صورت رقمي نمايش داده ميشوند نه به صورت نسبي.يک مثال دراين زمينه ساعتهاي ديجيتالي هستند. ممکن است مايک ساعت که وقت را درهردقيقه ياثانيه نمايش ميدهد داشته باشيم.اگرچه زمان دريک روزمستمراً تغيرمي کند ولي زمان درساعتهاي ديجيتال مستمراً وپيوسته تغيرپيدا نمي کند بلکه به صورت دقيقه اي يا ثانيه اي تغيرمي کند.نمايش ديجيتالي،زمان دريک روزبصورت گسسته تغير مي کند.

براساس نوشته هاي فوق،ممکن است آنالوگ به صورت پيوسته وديجيتال به صورت گسسته مورد توجه قرارگيرد.ازآنجايي که خواندن درسيستم آنالوگ موردبحث اصلي ماست هيچ ابهامي درخواندن کميتهاي ديجيتال وجودندارد بنابرين اشتباه هست.

سيستم هاي آنالوگ وديجيتال:   

دريک سيستم ديجيتال،چندين وسيله که کميتهاي فيزيکي راکه بصورت ديجيتال نمايش داده مي شوند راکنترل مي کند. بنابرين دريک سيستم آنالوگ نيزچندين وسيله که کميتهاي فيزيکي راکه بصورت آنالوگي نمايش داده مي شوند وجود دارد. به سبب  به سبب چندين مزيت تکنولوژي ديجيتال،يک مبدل به تکنولوژي ديجيتال وجود خواهد داشت.

بعضي از اين دليل هاعبارتند از:

1-طراحي سيستم ديجيتال فقط بستگي به حفظ آنها داردومقدار دقيق جريان وولتاژ، مهم نيستند. همينطورتأثيرnoise برروي مدارات ديجيتالي بي اهميت است.

2-جمع کردن داده ديجيتالي بسيار آسانتر ازقفل کردن آنهاست.

3-با افزايش مدارات ديجيتالي بيشتر،دستيابي به دقتهاي مورد نياز امکان پذيراست.

به هرحال درمدارات آنالوگ دقت معمولاً بين3الي4رقم است.

4-برنامه پذيري،طراحي واستفاده ازسيستم ديجيتالي راراحترمي کند.

5-درجه يکپارچگي مدارديجيتال امتيازبيشتري نسبت به مدارات آنالوگ دارد.

بهرحال توجه به اينکه جهان ا ساساً آنالوگ است مهم است.خواندن دما،فشار،مکان سرعت،ارتفاع وجريان ودرحقيقت هرکميتي بدون بيان کردن آن بارقم،زيادمعمول نيست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : آزمايشگاه معماري