پایان ماه تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت


دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دررشته جغرافیای سیاسی

 

تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

 

استاد راهنما: دکتر یوسف زین العابدین

 

شهریور 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه                                                                                                       

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………5

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

1-6- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

1-7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

1-8- نحوه گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….7

1-9- شیوه تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..8

1-10- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………8

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- مفهوم ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………12

2-1-1- مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپلیتیک……………………………………………………………………….14

2-1-2- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیک………………..……………………………………………………………….15

2-1-3 تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون………………………………………………………………..16

2-1-4- ویژگی‌ها و تحول نظری ژئوپلیتیک………………………………………………………………………….17

2-1-5- عوامل متغیر ژئوپلیتیک……………………………..…………………………………………………………..18

2-1-6- رویکردهای ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………….22

2-2- ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ…………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-معیارهای اقتصادی جایگزین معیارهای نظامی در ژئوپلیتیک……………………………………………..34

2-4- معیارهای فرهنگی جایگزین معیارهای نظامی………………………………………………………………..37

2-4-1- نقش ژئوکالچر در توسعه کشورها…………………………………………………………………………..38

2-4-2- ژئوکالچر زیر بنای ژئوپلیتیک…………………………………………………………………………………38

2-5 – ژئوکالچر و توسعه ملی……………………………………………………………………………………………40

2-6-ژئوکالچر و تاریخ و تمدن………………………………………………………………………………………….41

2-7- چشم انداز ژئوکالچر در عصر جهانی شدن…………………………………………………………………..42

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3-1-جغرافیای طبیعی شهرستان رشت………………………………………………………………………………….45

3-2- ویژگی های اقتصادی- اجتماعی- ارتباطی- سیاسی شهرستان رشت…………………………………45

3-3- ویژگی های انسانی شهرستان رشت…………………………………………………………………………….47

3-4- مناطق شهر رشت…………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 – مقدمه…………………….……………………………………………………………………………………………..51

4-2- بررسی توصیفی داده ها…..………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….73

5-2- ارزیابی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………73

5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..76

5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………77

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….78

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….80

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه                                                                                                       

جدول 4-1- چارت سازمانی آموزش و پرورش ناحیه 1و 2……………………………………………………51

جدول4-2- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری روستایی)…………..52

جدول4 -3- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………53

جدول4-4- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه 2رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………….54

جدول4-5- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیت مکانی ودولتی وغیردولتی..55

جدول4-6-تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت وموقعیت……..56

جدول 4-7- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت………………………………………………………..57

جدول 4- 8- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل……………………………………………………………58

جدول 4-9-توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات………………………………………………………59

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید