پایان‌نامه مدلسازی حل مناقشات در بهره¬برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی


دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

پایان­نامه کارشناسی ارشد (مهندسی عمران – مهندسی آب)

مدلسازی حل مناقشات در بهره­برداری تلفیقی آب­های سطحی و زیرزمینی

بهمن 1391

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات.

1-1- مقدمه.. 2

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3- اهداف و دامنه­ی تحقیق……….. 3

1-4- روش­شناسی (متدلوژی) نیل به اهداف تحقیق.. 3

1-5- مشارکت علمی (نوآوری تحقیق).. 4

1-6- ساختارتحقیق…………….. 4

فصل دوم: بررسی سوابق مطالعاتی

2-1- مقدمه.. 6

2-2- مطالعات انجام گرفته در زمینه­ی حل اختلاف.. 6

2-2-1- حل اختلاف در بهره­برداری از آب­های سطحی.. 6

2-2-2- حل اختلاف در بهره­برداری از آب­های زیرزمینی.. 11

2-2-3- حل اختلاف در بهره­برداری تلفیقی از آب­های سطحی و زیرزمینی   12

2-3- جمع­بندی.. 13

فصل سوم: مواد و روش­های به کار رفته در تحقیق.

3-1- مقدمه.. 15

3-2- مدل­های بهینه­سازی.. 15

3-2-1- مدل­های بهینه­سازی تک­هدفه.. 15

3-2-2- مدل­های بهینه­سازی چندهدفه.. 17

3-3- مدل­های حل اختلاف.. 18

3-4- مدل شبیه­سازی سیستم.. 21

3-4-1- روش ماتریس پاسخ واحد.. 21

3-5- جمع­بندی.. 26

 

فصل چهارم: ساختار مدل­های شبیه­سازی سیستم و بهینه­سازی حل اختلاف

4-1- مقدمه.. 28

4-2- محاسبه­ی ماتریس پاسخ آبخوان.. 30

4-3- شبیه­سازی شرایط موجود.. 32

4-4- مدل بهینه­سازی.. 39

4-5- مقایسه­ی مقادیر کمبود در دو حالت شبیه­سازی- بهینه­سازی و بهینه­سازی   43

4-6- مدل حل اختلاف.. 44

4-6-1- معرفی توابع مطلوبیت.. 44

4-6-2- فرمول­بندی مدل حل اختلاف Nash. 47

4-6-3- فرمول­بندی مدل CR(I). 53

4-6-4- فرمول­بندی مدل CR(II). 56

4-6-5- مقادیر مطلوبیت­های تأمین نیاز حاصل از مدل­های حل اختلاف   59

4-6-6- مقایسه­ی نتایج مدل­های مختلف حل اختلاف.. 59

4-7- تخصیص آب با استفاده از رویکرد همکارانه.. 61

4-8- جمع­بندی.. 65

فصل پنجم: مطالعه­ی موردی

5-1- مقدمه.. 67

5-2- داده­های پایه.. 68

5-3- مدل بهینه­سازی سیستم.. 72

5-3-1- معرفی توابع مطلوبیت…….. 72

5-3-2- وزن نسبی شرکت­کنندگان.. 73

5-4- متدولوژی و ابزار حل مدل.. 74

5-4-1- نتایج حاصل.. 75

5-4-1-1- نتایج سال آبی 51-1350.. 75

5-4-1-2- نتایج سال آبی 67-1366.. 83

5-4-1-3- نتایج سال آبی 78-1377.. 89

5-4-2- مقایسه­ی نتایج مدل حل اختلاف Nash و مدل CR(II)….. 95

5-4-3- مسئله­ی تخصیص آب با رویکرد همکارانه در مورد سال آبی 51-1350   96

5-5- جمع­بندی.. 97

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

6-1- مقدمه.. 100

6-2- نتایج حاصل.. 100

6-3- پیشنهادات برای مطالعات آتی.. 102

فصل هفتم: مراجع

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید