پایان‌نامه تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری¬های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن


دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن

استادراهنما:

دکتر مهدی محمدی مهر

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مباحث نظری ……………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه­ای بر نانوفناوری.. 2

1-1-1- کاربرد فناوری نانو. 3

1-1-2- تئوری­های مختلف اثرات اندازه. 4

1-2- تیر پیچیده شده. 5

1-3- موج.. 8

1-3-1- انواع موج.. 9

1-3-2- کمیتهای امواج مکانیکی.. 9

1-4- پیشینه و هدف تحقیق.. 10

فصل دوم: معادلات حاکمه حرکت نانو تیر پیچیده شده 17

2-1- مقدمه. 18

2-2- میدان جابه­جایی.. 18

2-3- روش حداقل انرژی.. 23

2-4- تئوری گرادیان کرنشی.. 24

2-5- معادله حاکمه نانو تیر پیچیده شده. 25

2-6- تئوری غیر موضعی ارینگن.. 32

2-7- انرژی جنبشی.. 35

2-8- کار خارجی.. 36

2-9- معادلات حرکت… 38

3 فصل سوم: نتایج عددی و بحث ………………………………………………………………………….43

3-1- بررسی انتشار موج نانو تیر پیچیده شده. 44

3-2- ارتعاشات نانو تیر پیچیده شده. 46

3-3- کمانش…. 48

3-4- نتایج عددی وبحث… 52

3-4-1- تحلیل انتشار موج نانو تیر پیچیده شده. 53

3-4-1-1- سرعت فاز. 53

3-4-1-2- سرعت گروه. 57

3-4-1-3- فرکانس قطع.. 61

3-4-1-4- فرکانس فرار. 63

3-4-2- تحلیل کمانش نانو تیر پیچیده شده. 68

3-4-3- تحلیل ارتعاشات نانو تیر پیچیده شده. 71

فصل چهارم: نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………..75

4-1- بحث و نتیجه گیری.. 76

4-2- پیشنهاد برای ادامه کار. 77

منابع و ماخذ. 78

فهرست شکل­ها

شکل‏1‑1 الف: تیغه پیچیده شده استفاده شده در توربین.. 6

شکل 1-1ب: تیغه پیچیده شده، استفاده شده در یک توربین کمپرسور و موتورهای جت. ……………6

شکل‏1‑2: استفاده از مته به عنوان پرکاربردترین ابزار برشی تیر پیچیده شده. 7

شکل‏1‑3: تیغه فرز غلتکی، ابزار برشی با تیغه­های مارپیچی.. 7

شکل‏1‑4: قلاویز مارپیچی مخصوص برای رزوه کردن اجسام سخت… 7

شکل‏1‑5:شبیه­سازی مولکول DNA با استفاده ازتیر پیچیده شده. 8

شکل‏2‑1: شکل شماتیک از نانو تیر پیچیده شده با درنظرگرفتن محورهای مختصات
محلی و کلی.. 18

شکل‏2‑2: موقعیت محورهای مختصات محلی و کلی.. 19

شکل‏2‑3: محورهای مختصات محلی برای دو نقطه از تیر به فاصله  dzاز یکدیگر. 20

شکل‏3‑1: تغییرات نسبت سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار در زوایای پیچش مختلف (تئوری گرادیان کرنشی) 54

شکل‏3‑2: تغییرات نسبت سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار در زوایای پیچش مختلف (تئوری غیرمحلی ارینگن) 55

شکل‏3‑3:تغییرات سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری گرادیان کرنشی) 56

شکل‏3‑4: تغییرات سرعت فاز بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری غیر محلی ارینگن) 56

شکل‏3‑5: اثر تئوری­های مختلف مقیاس طول بر روی سرعت فاز. 57

شکل‏3‑6: اثر ضخامت بر روی سرعت گروه با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی.. 58

شکل‏3‑7: اثر ضخامت بر روی سرعت گروه با استفاده از تئوری غیر محلی ارینگن.. 58

شکل‏3‑8: اثر نرخ زاویه پیچش بر روی سرعت گروه ب ااستفاده از تئوری گرادیان کرنشی.. 59

شکل‏3‑9: اثر نرخ زاویه پیچش بر روی سرعت گروه با استفاده از تئوری غیر محلی ارینگن.. 60

شکل‏3‑10: اثر بستر الاستیک بر روی سرعت گروه با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی.. 61

شکل‏3‑11: اثر ضریب و ینکلر بر فرکانس قطع بر حسب زاویه پیچش (تئوری گرادیان کرنشی) 62

شکل‏3‑12: اثر ضریب و ینکلر بر فرکانس قطع بر حسب زاویه
پیچش (تئوری غیر محلی ارینگن) 63

شکل‏3‑13: اثر فرکانس فرار برحسب نرخ زاویه پیچش با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی.. 64

شکل‏3‑14: اثر فرکانس فرار بر حسب نرخ زاویه پیچش با استفاده از تئوری غیرمحلی ارینگن.. 64

شکل‏3‑15: اثر تئوری­های مختلف مقیاس طول بر روی فرکانس فرار. 65

شکل‏3‑16: اثر ضخامت بر عدد موج بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری گرادیان کرنشی) 66

شکل‏3‑17: اثر ضخامت بر عدد موج بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری غیرمحلی ارینگن) 66

شکل‏3‑18: تغییرات عدد موج بر اثر تغییرات زاویه پیچش بر حسب فرکانس انتشار (تئوری گرادیان کرنشی) 67

شکل‏3‑19: تغییرات عدد موج بر اثر تغییرات زاویه پیچش بر حسب فرکانس انتشار (تئوری غیرمحلی ارینگن) 68

شکل‏3‑20: بار کمانش بحرانی نسبی بر حسب تغییرات طول تیر در مقادیر مختلف ضریب وینکلر  (تئوری غیرمحلی ارینگن) 69

شکل‏3‑21: بار کمانش بحرانی نسبی بر حسب تغییرات طول تیر در مقادیر مختلف ثابت برشی پاسترناک (تئوری غیرمحلی) 70

شکل‏3‑22: تغییرات بار کمانش بحرانی تیر بر اثر تغییرات پارامتر طول در مقادیر مختلف ضریب مقیاس کوچک طول   71

شکل‏3‑23: اثرات زاویه پیچش بر فرکانس طبیعی در ضخامت­های مختلف… 72

شکل‏3‑24: نمودار فرکانس طبیعی نانو تیر پیچیده شده بر حسب ضخامت به ازای ضرایب وینکلر مختلف    73

شکل 3‑25: اثر پارامتر مقیاس کوچک طول بر فرکانس طبیعی در مقادیر مختلف ضخامت……….74

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید