پایان¬نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری


پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست

امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

1393

چکیده

در این تحقیق تاثیر واکنش‌های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به 15 متر می‌رسید. همچنین قطر لوله‌های مورد استفاده 1/0 متر بود که به صورت ثقلی طراحی شد. جهت ایجاد سطحی مناسب برای الحاق میکروارگانیسم‌ها، توری پلاستیکی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله چسبانده شد. سطح تماس فاضلاب با توری‌ها، در حالتی که لوله‌ها پر بودند، 77/3 متر مربع بود. جهت انجام آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی از فاضلاب مصنوعی با شدت آلودگی مشابه با فاضلاب شهری استفاده شد.

مدل ساخته شده تحت شرایط هوازی راهبری شد و تغییرات دمای فاضلاب در محدوده‌ی 3 20 بود. پس ازگذشت سه هفته از زمان شروع راه‌اندازی، آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی شامل BOD، COD، TN و NH3-N و NO3-N انجام شد. سطح بایوفیلم ایجاد شده نامنظم و ضخامت میانگین آن بین 7/4-3 میلی‌متر بود. چگالی سطحی بایوفیلم تشکیل شده بین 1/33-3/22 گرم بایومس بر متر مربع (وزن خشک) بود. نرخ مصرف اکسیژن پس از گذشت 3 هفته تقریبا به 21/0 میلی‌گرم بر لیتر بر دقیقه رسید.

بالاترین میزان کاهش در غلظت COD با کاهش 77 درصدی بود. همچنین بالاترین نرخ حذف BOD5، 73 درصد بود. به دلیل بالا بودن غلظت COD و کوتاه بودن زمان ماند، فرآیند نیتریفیکاسیون شکل نگرفت و تغییرات غلظت ‌‌‌ترکیبات نیتروژنی ناچیز بود.

نتایج حاکی از آن است که در صورت مهیا بودن شرایط، نرخ واکنش‌های بیولوژیکی در شبکه‌های جمع‌آوری نسبتا بالا بوده و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این پتانسیل استفاده بهینه کرد. در مناطق دوردست و کوهستانی که به دلیل مشکلات اجرایی، ساخت ‌تصفیه‌خانه با مشکلاتی مواجه است و همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود سرمایه، امکان احداث ‌تصفیه‌خانه وجود ندارد، می‌توان با این رویکرد تا حدی زیادی از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری کرد.

 

واژه‌های کلیدی

واکنش‌های بیولوژیکی، شبکه جمع‌آوری، فاضلاب، میکروارگانیسم، بایوفیلم

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1 1

مقدمه 1

1-1 مقدمه 2

1-2 اهمیت تحقیق 2

1-3 ضرورت تحقیق 4

1-4 فرضیات تحقیق 5

1-5 اهداف تحقیق 6

1-6 ساختار پایان نامه 6

فصل 2: مروری بر منابع 8

2-1 مقدمه 9

2-2 تاریخچه‌ و اهمیت تصفیه فاضلاب 9

2-3 اهمیت جمع‌آوری فاضلاب 10

2-4 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 10

2-4-1 تاریخچه احداث 10

2-5 انواع فاضلاب 12

2-5-1 فاضلاب خانگی 12

2-5-2 فاضلاب صنعتی 12

2-5-3 فاضلاب‌های سطحی 13

2-6 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و انواع آن 13

2-6-1 شبکه‌های بهداشتی فاضلاب 14

2-6-2 شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی 15

2-6-3 شبکه‌های جمع‌آوری مرکب 15

2-6-4 شبکه‌های جمع‌آوری جایگزین 16

2-6-4-1 شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی با قطر کوچک 16

2-6-5 انواع روش‌های مورد استفاده جهت بررسی فرآیندهای شبکه جمع‌آوری فاضلاب 17

2-6-5-1 آنالیزهای آزمایشگاهی در رآکتورهای کوچک 17

2-6-5-2 طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی 19

2-6-5-3 مطالعات میدانی 19

2-7 تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال 20

2-7-1 تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری‌های هوازی 21

2-7-1-2 انواع واکنش‌های شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی تحت شرایط هوازی 21

2-7-2 تجزیه مواد آلی فاضلاب تحت شرایط بی‌هوازی 22

2-7-2-1 نحوه تشکیل گاز H2S در فاضلاب 22

2-7-2-2 عوامل موثر در تولید گاز هیدروژن سولفید 23

2-7-3 جلوگیری از انتشار شرایط بی‌هوازی در شبکه‌های متعارف جمع‌آوری فاضلاب 25

2-7-4 تاثیر اکسیژن در کنترل شرایط بی‌هوازی 25

2-8 تاثیر نیترات در کنترل شرایط بی‌هوازی 26

2-9 ویژگی‌های شبکه جمع‌آوری موثر بر تبدیلات بیولوژیکی 27

2-10 عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 30

2-10-1 نسبت F/M 30

2-10-2 زمان ماند هیدرولیکی 31

2-10-3 قطر شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 31

2-11 استفاده از شبکه‌های جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه 31

2-12 روش‌های ارزیابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبکه‌های جمع‌آوری 33

2-12-1 حذف COD، BODوDOC در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 34

2-12-2 حذف ذرات معلق و مواد آلی محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 38

2-12-3 حذف اکسیژن محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 40

2-12-4 حذف نیترات در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 40

2-13 الحاق بایوفیلم به جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها 42

2-14 مدل‌های حذف در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 44

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید