پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي کودکان ابتدايي 10-9 سال معتاد به اينترنت و عادي در مدارس ابتدايي منطقه 5 تهران


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان پایان نامه:

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی 10-9 سال  معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران

استاد راهنما :

دکتر ایراندخت فیاض

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

اهداف تحقیق. 11

فرضیه های پژوهش… 11

تعریف متغیرها 12

الف) ویژگیهای شخصیتی. 12

ب) اعتیاد به اینترنت.. 13

ج) تعاملات اجتماعی. 14

 

فصل دوم:  مبانی  نظری و پیشینه تحقیق

تعریف اینترنت.. 16

اختلال اعتیاد به اینترنت.. 18

تعریف.. 18

الف- نظریه­های فردی. 21

ب- نظریه­های ساختار اجتماعی. 21

ج- نظریه­های فرآیند اجتماعی. 21

د- نظریه­های واکنش اجتماعی. 22

ه- نظریه پویایی روانی و شخصیت.. 22

و- نظریه کنترل اجتماعی. 23

ز- تبیین رفتاری. 23

ح- تبیین بیوپزشکی. 23

ط- نظریه شناختی. 24

ی- نظریه شناختی- رفتاری. 24

نشانه­ها و علائم بالینی. 25

ملاکهای تشخیصی اعتیاد به اینترنت.. 28

طبقه­بندی اعتیاد به اینترنت.. 31

ویژگی­های روانی اعتیاد به اینترنت.. 32

بیماریهای اینترنتی. 33

روشهای پیشگیری از مبتلا شدن به اعتیاد به اینترنت.. 34

تعریف شخصیت.. 38

تعریف ویژگیهای شخصیتی. 40

بررسی نظریه­ها بر اساس ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و اعتیاد به اینترنت.. 41

الگوی استفاده مرضی از اینترنت گروهول (1999) 43

نظریه رفتاری. 44

نظریه شناختی. 45

نظریه شناختی- رفتاری. 46

نظریه­های اجتماعی- فرهنگی. 51

1- نظریه بومشناختی یوری بران فن برونر. 52

2- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی. 53

رشد اجتماعی. 55

نشانهای رشد  اجتماعی. 60

ابعاد رشد اجتماعی. 62

پیشینه پژوهش… 67

تحقیقات داخلی. 67

تحقیقات خارجی. 74

 

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری. 87

روش نمونه­گیری و تعداد نمونه 87

ابزار پژوهش… 87

1- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAD) 88

2- پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیتی NEO.. 88

3- تعاملات اجتماعی. 90

فرآیند اجرای پژوهش… 91

روش تجزیه و تحلیل دادهها 91

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ه

دادههای توصیفی. 93

اعتیاد به اینترنت.. 93

روان رنجورخویی. 93

برونگرایی. 94

گشودگی نسبت به تجربه 95

سازش­پذیری. 95

وظیفه­شناسی. 96

تعاملات اجتماعی. 97

آزمون فرضیه­های پژوهش… 97

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث: 105

فرضیه اول: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی تفاوت وجود دارد. 105

فرضیه دوم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی برونگرایی تفاوت وجود دارد. 106

فرضیه سوم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوت وجود دارد. 107

فرضیه چهارم: بین دانش آموزان  معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی سازشپذیری تفاوت وجود دارد. 108

فرضیه پنجم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی تفاوت وجود دارد. 109

فرضیه ششم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر تعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد. 110

محدودیت های پژوهش… 111

پیشنهاد های پژوهش… 112

منابع فارسی. 114

منابع انگلیسی  123

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید