پايان نامه كارشناسی ارشد علوم گياهی – دانلود متن کامل به همراه تمام ضمائم

 مطالب این پست :

پايان نامه كارشناسی ارشد علوم گياهی(M.S )

موضوع:

تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم  )

چكيده:

در پژوهش حاضر تاثيرات تنش شوري ناشي از كلرور سديم 50 ميلي مولار و تنش اسمزي ناشي از محلول پلي اتيلن گليكول 6000 هم فشار با آن با غلظت 64 گرم بر ليتر با و يا بدون ژيبرلين
(10 ميكروگرم بر ميلي ليتر) بر محتواي آمينو اسيدي، تركيبات فنلي و نيز تركيبات ايميدازولي در حين رويش دانه هاي سويا رقم پرشينگ (Glycine max L. cv. pershing) مورد بررسي قرار گرفته است.

دانه ها در طي يك دوره زماني 48 ساعته با محلولهاي فوق، محلول ژيبرلين و يا آب مقطر به عنوان شاهد آبياري شدند و در پايان هر 8 ساعت، درصد جوانه زني، محتواي كلي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي و نيز محتواي آمينواسيدهاي آرژينين، پرولين و گليسين بتائين مورد اندازه گيري قرار گرفت.

بر اساس نتايج حاصل، تيمارهاي نمكي و پلي اتيلن گليكول قادر به ايجاد تاخير در جوانه زني دانه ها هستند و ژيبرلين اين تاخير را جبران مي نمايد.

به نظر مي رسد كه تيمار نمكي به ويژه با ايجاد تاخير در افزايش محتواي آمينو اسيدي، آرژينين وتركيبات ايميدازولي موجب تاخير در جوانه زني است در حالي كه تنش اسمزي با ايجاد تاخير و يا

كاهش در محتواي كلي آمينواسيدها و نيز محتواي گليسين بتائين و پرولين باعث اين تاخيربوده است.

افزايش تدريجي محتواي پرولين و گليسين بتائين در حين تنش اسمزي و افزايش محتواي آرژينين و تركيبات ايميدازولي در تنش نمكي به طور احتمالي مكانيسمهاي مهم مقابله با تنشهاي مزبور در حين رويش دانه هستند.

به نظر نمي رسد كه تغيير محتواي تركيبات فنلي در حين رويش دانه دليل قاطعي در تغيير قابليت رويشي دانه ها باشد.

ژيبرلين به تنهايي و يا توام با تنشهاي به كار رفته در اين پژوهش باعث حفظ و يا افزايش محتواي
تركيبات مورد سنجش بوده است.

پاسخ مقاطع زماني مختلف به ويژه مراحل جوانه زني مطلق و رشد در طي 48 ساعت به تيمارهاي

مورد استفاده به طور لزوم مشابه نمي باشد.

 

واحد گرگان

پايان نامه كارشناسي ارشد علوم گياهي(M.S )

موضوع:

تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي
در حال رويش سويا (
Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر
تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

استاد راهنما:

آقاي دكتر آرين ساطعي      

استاد مشاور:

خانم دكتر مه لقا قربانلي

نگارش:

شهناز مبرا

بحث:

با مقايسه روند تغييرات شدت جوانه زني در تيمارهاي مختلف با يكديگر و با نمونه هاي شاهد ولحاظ تغييرات محتواي هر يك از تركيبات مورد بررسي، مي توان به موارد طبقه بندي شده در بندهاي زير اشاره نمود:

 

4-1- دلايل احتمالي تاخير جوانه زني در كلرور سديم 50 ميلي مولار:

– تاخير در محتواي كلي آمينواسيدهاي آزاد در 8 ساعت اول و دوم ممكن است نقشي در كاهش جوانه زني درمقاطع زماني بعدي داشته باشد كه در نهايت با جبران آن، اين تاخير نيز جبران شده است.

– در مورد آرژينين نيز تاخير در افزايش محتواي آن در 8 ساعت اول تا چهارم ملاحظه مي شود كه مصادف با تاخير در جوانه زني است.

– به طور احتمالي، در شرائط انجام اين پژوهش، تغيير در محتواي گليسين بتائين و نيز پرولين نقشي در تاخير جوانه زني در تيمار شوري نداشته است.

– شدت كمتر كاهش تركيبات فنلي نسبت به شاهد نمي تواند دليلي محكم براي تاخير جوانه زني در شرائط شور باشد زيرا در تيمار هاي ژيبرلين ، بدون كاهش در جوانه زني مقادير تركيبات فنلي بيشتر است.

– تاخير شديد در افزايش تركيبات ايميدازولي به طور احتمالي دليل مهمي براي تاخير جوانه زني در كلرور سديم 50 ميلي مولار بوده است.

 

 

4-2- دلايل تاخير جوانه زني در پلي اتيلن گليكول 64 گرم بر ليتر:

– تاخير جوانه زني در 8 ساعت ششم ممكن است مربوط به محتواي كاهش يافته آمينواسيدهاي آزاد باشد ولي در ساير مقاطع زماني اين چنين نيست.

– مشابه تيمار نمكي، در مورد آرژينين نيز تاخير در افزايش محتواي آن در 8 ساعت اول تا چهارم ملاحظه
مي شود كه مصادف با تاخير در جوانه زني است.

– تاخير در مقاطع زماني اوليه ممكن است به كافي نبودن محتواي گليسين بتائين و يا پرولين مربوط باشد ولي پس از آن چنين ارتباطي وجود ندارد.

– مشابه تيمار شوري، شدت كمتر كاهش تركيبات فنلي نسبت به شاهد نمي تواند دليلي محكم براي تاخير جوانه زني در شرائط شور باشد زيرا در تيمار هاي ژيبرلين ، بدون كاهش در جوانه زني مقادير تركيبات فنلي بيشتر است.

– در 8 ساعت چهارم، تنش اسمزي ممكن است از طريق كاهش در تركيبات ايميدازولي موجب كاهش در جوانه زني شده باشد ولي در ساير مقاطع اين چنين به نظر نمي رسد.

 

 

4-3- مكانيسم هاي احتمالي مقابله با شوري و تنش اسمزي:

– در تنش اسمزي محتواي گليسين بتائين به تدريج در حين جوانه زني دانه افزايش مي يابد. همچنين در اين تنش پرولين ابتدا با تاخير ولي در نهايت با شدت بيشتري نسبت به شاهد افزايش مي يابد. كه مي تواند نشانه اي براي مقابله با تنش در مقاطع پاياني دوره 48 ساعته باشد.

 

– در تنش شوري مقدار تركيبات ايميدازولي در ابتدا به كندي ولي در نهايت به شدت افزايش نشان مي دهد و به طور احتمالي در جبران تاخير در جوانه زني در پايان دوره 48 ساعته داراي نقش است.

– در تنش اسمزي نيز چنين افزايشي در پايان دوره ملاحظه مي شود كه ممكن است با مكانيسمي مشابه به افزايش توان رويشي دانه كمك كند.

 

4-4- اثرات ژيبرلين در جبران آثار منفي تنش شوري و تنش اسمزي:

– در تيمارهاي واجد ژيبرلين، افزايش محتواي كلي آمينواسيدهاي آزاد در مقاطع زماني مختلف ممكن است آثار منفي تنش شوري را كاهش دهد ولي در مورد تنش خشكي فقط ممكن است در 8 ساعت ششم، از اين طريق قادر به جبران كاهش جوانه زني باشد.

– در مورد تنش شوري، ژيبرلين افزايش محتواي آرژينين را شدت مي بخشد ولي اين تاثير را در تيمار توام با پلي اتيلن گليكول نشان نمي دهد هرچند در هر دو تيمار تاخير در جوانه زني را جبران مي كند.

– ژيبرلين ممكن است نقشي در جبران تاخير جوانه زني از طريق افزايش محتواي گليسين بتائين در تنش اسمزي داشته باشد. همچنين قادر است تاخير حاصل از تنش اسمزي در افزايش پرولين را جبران نمايد. شوري مانع از اثر افزاينده ژيبرلين بر محتواي پرولين نيست ولي از اين اثر مثبت بر افزايش محتواي گليسين بتائين جلوگيري مي نمايد.

– ژيبرلين همچنين مانع از كاهش شديد محتواي تركيبات فنلي است هر چند اين تغيير موجب كاهش جوانه زني نمي شود. ممكن است نوع تركيبات فنلي در اثر اعمال ژيبرلين نسبت به شاهد يا تيمار شوري و يا تيمار پلي اتيلن گليكول تغيير كرده باشد و يا ژيبرلين علي رغم افزايش تركيبات فنلي، مكانيسمهاي ديگري را براي جبران اثرات منفي اين تركيبات تحريك نموده باشد.

-اين هورمون به افزايش محتواي ايميدازولي نيز كمك مي نمايد.

 

4-5- مقايسه تنش اسمزي و تنش نمكي:

– تغيير در محتواي آمينواسيدهاي آزاد و نيز آرژينين كمابيش در هر دو نوع تيمار مشابه است هر چند در 8 ساعت ششم محتواي آمينواسيدي كل كاهش شديدتري نسبت به تيمار شوري دارد كه ممكن است دليل كاهش جوانه زني باشد.

– در تنش اسمزي ممكن است حفظ و افزايش تدريجي گليسين بتائين و پرولين علي رغم كاهش ابتدايي محتواي آنها، مكانيسمي براي مقابله با تنش باشد ولي در تنش شوري اين پديده ملاحظه نمي شود.

– در تنش اسمزي جهت تغييرات محتواي تركيبات فنلي مخالف با جهت تغييرات محتواي تركيبات ايميدازولي است ولي در تيمار شوري به جز مقاطع زماني 8 ساعته پنجم و ششم، جهت اين تغييرات مشابه است.

– در تنش شوري تاخير در افزايش محتواي تركيبات ايميدازولي جدي تر از تنش اسمزي است.

– پاسخ تيمار توام ژيبرلين با هر يك از تيمارهاي تنش زا به طور لزوم يكسان نيست. براي مثال

مي توان به تفاوت اين پاسخها در مورد جوانه زني، محتواي آرژينين و گليسين بتائين اشاره نمود.

 

4-6- مقايسه با ديگر پژوهشها:

– از نظر زودهنگام بودن پاسخ دانه ها به ژيبرلين نتايج پژوهش حاضر مشابه پژوهشهاي ديگريمانند Fountain و Bewley در1976 بر روي كاهو ميباشد كه براي مثال تعديل سنتز پروتئينها قبل از جوانه زني را از آثار تيمار با ژيبرلين مي دانند. با اين وجود برخلاف Li و همكاران در 2005 كه اثر مثبتي براي GA3 در كاهش آثار منفي شوري بر جوانه زني نديدند، نتايج كار حاضر با آثار GA4 از اين نظر قابل مقايسه است و با پژوهش نامبردگان شباهت دارد.

– با توجه به مساعد بودن افزايش اسيد آمينه هاي آزاد و يا آرژينين با بهبود رويش دانه و سهم قابل ملاحظه آرژينين از اسيد آمينه هاي آزاد كل در اين تحقيق، نتايج حاصل با پژوهش Todd و همكاران در 2001 بر روي دانه هاي كاج و نتايج Dilworth و Dure در 1978 در مورد دانه هاي پنبه و نتايج Swamy و همكاران در 2004 بر روي ريزوفورا و همچنين نتايج Bertani و همكاران در مورد گردو مطابقت دارد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

120 صفحه

 لینک دانلود این پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه كارشناسی ارشد علوم گیاهی تحت عنوان : تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید