پایان نامه جغرافی : برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

 مطالب این پست : پایان نامه  جغرافی : برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر 230 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 


وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشكده علم زمین

گروه جغرافیا

 

پایان نامه

جهت دریافت كارشناسی ارشد

رشته جغرافیا ، گرایش برنامه ریزی روستایی

عنوان:

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مركزی

استاد راهنما:

دكتر غلامحسن شیخ حسنی

استاد مشاور:

دكتربیژن رحمانی

نگارش:

سیاوش پیمانی

فهرست

عنوان                                           فصل اول: كلیات تحقیق                                                   صفحه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2

3-1- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

4-1 – فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………5

5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5

6-1- روش تحقیق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6

7-1- موانع و مشكلات تحقیق ………………………………………………………………………………………..6

8-1- اصطلاحات و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه

1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9

2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14

3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17

الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20

ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20

4-2- سوانح طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-2- سیل ………………………………………………………………………………………………………………….21

5-2- خاكها و قابلیت استفاده از اراضی……………………………………………………………………………….22

1-5-2- خاكهای كوهستانی ………………………………………………………………………………………………22

2-5-2- خاكهای كوهپایه ای ……………………………………………………………………………………………..23

3-5-2- خاكهای جلگه ای …………………………………………………………………………………………………23

6-2- عوارض زمین و ناهمواریها…………………………………………………………………………………………..25

1-6-2- ویژگی های دریای خزر …………………………………………………………………………………………26

2-6-2- رشته كوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26

3-6-2- دشت های خزری ………………………………………………………………………………………………….27.

7-2 -پوشش گیاهی و جانوری …………………………………………………………………………………………….28

1-7-2- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………28

2-7-2- پوشش زیست جانوری …………………………………………………………………………………………..29

8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی …………………………………………………………30

1-8-2- آبهای سطحی ………………………………………………………………………………………………………31

2-8-2- آبهای زیرزمینی …………………………………………………………………………………………………….33

9-2- ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………33

1-9-2- جریانات جوی ……………………………………………………………………………………………………..34

2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37

3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40

4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42

5-9-2- یخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45

6-9-2- تبخیر و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل سوم: ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه

1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سكونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48

2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50

3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54

4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58

5-3- تراكم نسبی و بیولوژیك……………………………………………………………………………………………..62

6-3- وضعیت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63

7-3- حركت مكانی جمعیت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65

8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت………………………………………………………………………………………66

9-3- جمعیت فعال و غیر فعال………………………………………………………………………………………………68

10-3- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مركزی ……………………………………73

 

 

 

 

فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه

1-4- كشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………….75

1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76

2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی ……………………………………………………………………….88

3-1-4- توت و نوغانداری………………………………………………………………………………………………….91

4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور……………………………………………………………………………………..92

5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97

6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی……………………………………………………………………………………….98

2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100

1-2-4- صنایع تبدیلی………………………………………………………………………………………………………101

2-2-4- صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………102

3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106

4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه كشاورزی…………………………………107

1-4-4- محدودیتها و تنگناهای شهرستان در زمینه كشاورزی ………………………………………………..107

2-4-4- مسایل اساسی ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزی…………………………………… 107

 

فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر…….. 110

1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی…………………………………………………………………………………………………………………………..111

1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات كشاورزی……………………………………………………………………111

2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر…………….112

3- نقش جهاد كشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزی………………………………………………..113

الف: آموزش و تحقیقات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113

ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی…………………………………………………………………………………… 115

ج: فعالیتهای مربوط به عمران كشاورزی ، زراعی ودامی …………………………………………………………..118

4- پیشرفت صنعت در ارائه تكنولوژی كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی……………120

1-4- تكنولوژی مكانیكی …………………………………………………………………………………………………122

2-4- تكنولوژی بیولوژیكی ………………………………………………………………………………………………126

5- رابطه تراكم جمعیت و عمقی شدن كشت در جامعه روستایی……………………………………………….127

6 –نقش تحقیقات كشاورزی در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130

7- یكپارچه سازی اراضی كشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی…131

8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود………………………………………………………135

1-8- راههای اصلی………………………………………………………………………………………………………….135

2-8- راههای فرعی………………………………………………………………………………………………………….137

3-8- رههای روستایی ……………………………………………………………………………………………………..137

2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات كشاورزی………………………………………139

1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی ………………………………139

2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص كشت محصولات ویژه ……………………………………………..141

3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات كشاورزی …………………………………………………………………..142

4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در رشد كشاورزی……………143

3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات كشاورزی……………………………………………..144

1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید كشاورزی………………………………………………………..145

2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدكنندگان محصولات كشاورزی…………………………………….147

3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزی ……..148

4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن در تحولات اقتصاد كشاورزی …………………..149

2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات كشاورزی منطقه مورد مطالعه………………………………151

1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی كشاورزی شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151

  • نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
  • بی نظمیهای بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت محصولات………………………………….153
  • برف و یخیندان ونقش آن در محصولات كشاورزی……………………………………………………155

2-2-5- ویژگی های آب و خاك……………………………………………………………………………….156

1- نقش آزمایش و بازسازی خاك در تحول تولیدات كشاورزی……………………………………….156

2- زهكشی خاك و نقش آن در توسعه كشاورزی منطقه…………………………………………………..158

3- ساخت كانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه…………………………………………..159

3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه كشاورزی……………………………………………………..161

1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی…………………………………………………………………………………161

2- خشكسالی های خفیف و احتمالی……………………………………………………………………………..162

3- بادهای محلی وغیر بومی………………………………………………………………………………………….162

3-5- نقش تولید محصولات جدید كشاورزی در توسعه كشاورزی منطقه…………………………….163

1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی كشور………………………………………………………163

2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

 

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی………………………………………169

2-6-علل شكل پذیری وامكان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه….170

1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170

2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند……………………………..172

3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی……………………………………………174

4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است …………………………………………….175

3-6- آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………..177

4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مركزی…………………………………….. 190

1-4-6- بازتاب فضایی ریخت بیرونی روستاهای دهستان مركزی ……………………………………..190

2-4-6- بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مركزی……………………………………….192

5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194

6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب……………….195

1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195

2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه كه در منطقه باید به آن توجه شود ……………………….196

3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه برای رفع موانع توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه …………..197

4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

چکیده : تحقیق حاضر با عنوان «بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) در مورد دهستان مركزی از توابع بخش مركزی شهرستان رضوانشهر به انجام رسیده است.

با توجه به اینكه دهستان مورد مطالعه از یكسوی به لحاظ موقعیت و شرایط طبیعی، انسانی و منابع آب و خاك از ویژگی‌های مطلوبی برخوردار است و از سوی دیگر، اطلاعات و آگاهی‌های فنی و حمایتی دولتی و به اصطلاح عوامل بیرونی در سال‌های اخیر موجب شده‌اند تا اقتصاد روستایی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی متحول گردد. بازتاب فضایی این تحولات را می‌توان در ارتقاء فكری و عملكردهای روستاییان بهره‌بردار در امور كشاورزی و فعالیتهای روستایی مشاهده كرد. از عمده‌ترین بازتابها و تحولات اقتصادی می‌توان به نوآوری‌ها، تنوعات تولیدی و فعالیتهای اقتصادی مانند پرورش موزهای گلخانه‌ای، پرورش ماهی قزل‌آلا، پرورش نگهداری شترمرغ محلی و تولید محصولات جالیزی اشاره كرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این پایان نامه، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای82- 1362 با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این پایان نامه کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه – جغرافی – برنامه ریزیبازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر 230 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید