پايان نامه تحلیل تولید آنتروپی در جریان کوئت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
” M.Sc” پا یان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
عنوان:
تحلیل تولید آنتروپی در جریان کوئت
با انباشتگی جزئی محیط متخلخل

 

چکیده:
تحلیل تولیدآنتروپی ابزاری کاربردی جهت بهینه کردن تبدیل انرژی در یک سیستم و
شناسایی عناصر موثر سیستم است. محیط متخلخل در شبیه سازی رسوبات و افزایش انتقال
حرارت در مبدلهای حرارتی کاربردوسیعی دارد.
در این مجموعه حل تحلیلی تولید آنتروپی در یک انباشتگی جزئی محیط متحلخل کانال
محدود شده با دو صفحه موازی در جریان کوئت مورد بررسی قرار گرفته است.جریان در
محیط متخلخل با استفاده مدل دارسی در معادله مومنتوم بیان می شود.دمای دیواره
ثایت به عنوان شرایط مرزی حرارتی در نظر گرفته می شود.پروفیل سرعت ، دما ،
عدد ناسلت و تولید آنتروپی با ساده کردن و حل معادلات دیفرانسیلی با تخمینهای قابل
قبول بدست می آید. البته پروفیل دما و عدد ناسلت و تولید آنتروپی با در نظر گرفتن مقدار
عدد بی بعد اکرت (کوچک و بزرگ ) ساده می گردد.
نتایج بدست آمده با نتایج کارهای انجام شده در قبل با شرایط مختلف همخوانی دارد.

مقدمه:
امروزه افزایش آگاهی از محدودیت منابع انرژی و همچنین افزایش تقاضای مصرف انرژی از
یک طرف و وجود اتلاف انرژی قابل ملاحظه در سیستم های حرارتی از طرف دیگرجوامع
علمی را بر آن داشته است تا با برر سی سیستم های انرژی ، در پی راهکارهایی برای کاهش
اتلاف از این سیستم ها باشند . همیشه انتقال حرارت با تولید آنتروپی همراه است که این
خود یکی از راه های تخریب قابلیت انجام کار می باشند .
لذا درک بازگشت ناپذیری در فرایند انتقال حرارت و سعی در درک مکانیزم تولید آنتروپی ،
حس مهندسی را تقویت می کند . به عنوان مثال یک مبدل حرارتی با طراحی خوب ، به
معنی دارا بودن بیشترین بازدهی ترمودینامیکی است واین میسر نمی شود مگر باکمترین
تولید آنتروپی یا کمترین تخریب قابلیت انجام کار .
هنرتعدیل فرآیند جابجایی که منجر به حداقل رساندن تخریب قابلیت انجام کار می شود،
یکی از ابعاد کاربردی بهینه کردن تولید آنتروپی می باشد. بازگشت ناپذیری عاملی است که
باعث افزایش کار هدر رفته و کاهش کار مفید و پتانسیل انجام کار سیستم می شود .

فصل اول

مقدمه و تاریخچه کارهای انجام شده:
امروزه افزایش آگاهی از محدودیت منابع انرژی و همچنین افزایش تقاضای مصرف انرژی از یک طرف و
وجود اتلاف انرژی قابل ملاحظه در سیستم های حرارتی از طرف دیگرجوامع علمی را بر آن داشته است تا
با بررسی س یستم های انرژی ، در پی راهکارهایی برای کاهش اتلاف از این سیستم ها باشند . همیشه
انتقال حرارت با تولید آنتروپی همراه است که این خود یکی از راه های تخریب قابلیت انجام کار می باشند.
لذا درک بازگشت ناپذیری در فرایند انتقال حرارت و سعی در درک مکانیزم تولید آنتر وپی ، حس
مهندسی را تقویت می کند . به عنوان مثال یک مبدل حرارتی با طراحی خوب ، به معنی دارا بودن
بیشترین بازدهی ترمودینامیکی است واین میسر نمی شود مگر باکمترین تولید آنتروپی یا کمترین تخریب
قابلیت انجام کار .
هنرتعدیل فر آیند جابجایی که منجر به حداقل رساندن ت خریب قابلیت انجام کار می شود، یکی از ابعاد
کاربردی بهینه کردن تولید آنتروپی می باشد . بازگشت ناپذیری عاملی است که باعث افزایش کار هدر
رفته و کاهش کار مفید و پتانسیل انجام کار سیستم می شود .
ازآنجا که میزان تولید آنتروپی بیانگر میزان بازگشت ناپذیری سیستم م ی باشد به وسیله قانون دوم
ترمودینامیک بر روی سیستم ها می توان با کمینه کردن تولید آنتروپی ، افت های اصطکاکی وحرارتی را
به حداقل رساند .
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید