پايان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی

ﮔروه مهندسی مکانیک

 

پایان نامه

 جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

عنوان:

تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند

استاد راهنما:

دکتر عبدالمهدی هاشمی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا شاطری

شهریور 87

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه‌

1- 1  آیرودینامیک خودرو…………………. 1

1- 2  تأثیر باز بودن پنجره بر نیروی پسا…… 2

1- 3  کاهش ضریب درگ و تقلیل مصرف سوخت…….. 4

1- 4  دینامیک سیالات محاسباتی در صنعت خودروسازی 5

1- 5  مروری بر کارهای انجام شده در زمینه آیرودینامیک خودرو   6

فصل دوم: نیروهای آیرودینامیکی و عوامل مؤثر بر آیرودینامیک خودرو

2- 1  نیروهای پسا و برا………………… 10

2- 1- 1  نیروی پسا……………………. 10

2- 1- 2  نیروی  برا…………………… 11

2- 2  توزیع فشار بر روی یک خودرو………… 12

فصل سوم: معادلات حاکم

3- 1  معادلات حاکم……………………… 15

3- 1- 1  معادله پیوستگی……………….. 15

3- 1- 2  معادلات بقای ممنتوم……………. 16

3- 2  مدل …………………………. 17

3- 3  توابع دیوار استاندارد…………….. 18

3- 4  شرایط مرزی………………………. 19

3- 4-1  شرایط مرزی ورودی و خروجی……….. 19

3- 4-2  شرط مرزی تقارن………………… 20

3- 4-3  شرط مرزی دیوار………………… 21

فصل چهارم: روشهای حل عددی معادلات

4- 1  روشهای حل عددی…………………… 23

4- 1-1 روش حل تفکیکی………………….. 23

4- 1-2 روش حل پیوسته………………….. 23

4- 2 خطی سازی و روشهای آن………………. 24

4- 3 گسسته سازی……………………….. 24

4- 3-1 روش بالادست مرتبه اول……………. 26

4- 3-2  روش قاعده توانی……………….. 26

4- 3-3  روش بالا دست مرتبه دوم  ………… 27

4- 3-4  روش مرتبه سوم (QUICK)…………. 28

4- 3-5  مقایسه روشهای مرتبه اول و مرتبه دوم 29

4- 4 فرم خطی شده معادلات گسسته…………… 29

4- 5 زیر تخفیف………………………… 30

4-6 حل کننده تفکیکی……………………. 30

4- 6-1  گسسته سازی معادله ممنتوم……….. 30

4- 6-2  گسسته سازی معادله پیوستگی………. 30

4- 6-3  وابستگی سرعت- فشار…………….. 31

4- 7 الگوریتم سیمپل……………………. 31

4- 8 بررسی همگرایی حل………………….. 33

4- 9 نحوه تعریف باقیمانده در حل کننده تفکیکی 33

فصل پنجم: مدلسازی و تولید شبکه

5- 1  مقدمه…………………………… 35

5- 2  شبکه بندی……………………….. 35

5- 2-1 شبکه های با سازمان……………… 36

5- 2-2 شبکه های بی سازمان……………… 37

5- 3  انواع سلولها…………………….. 38

5- 3-1 شبکه بندی سطح به روش Tri-Pave…….. 39

5- 3-2 شبکه بندی حجم با استفاده از الگوریتم TGrid  40

5- 4  هندسه و شبکه بندی خودروی سمند……… 40

فصل ششم: نتایج

6- 1  مقدمه…………………………… 46

6- 2  ابعاد خودروی سمند، تونل باد و شرایط ورودی 47

6- 3  توزیع ضریب فشار در سطح خارجی خودرو…. 47

6- 4  توزیع فشار در حالت پنجره بسته……… 50

6- 5 توزیع فشار در حالت پنجره باز……….. 51

6- 6 توزیع سرعت  ……………………… 54

6- 7  مقایسه پسا در حالات مختلف………….. 58

6- 8  بررسی همگرایی……………………. 62

6- 9 بررسی وابستگی حل به شبکه…………… 62

6- 10 مقایسه مدلهای مختلف اغتشاش………… 63

6-11 نتیجه گیری و پیشنهاد………………. 65

 

مراجع  ………………………………… 66

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید