پایان نامه برق قدرت : احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق

 مطالب این پست : پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق 116 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

پایان نامه برق – قدرت

دانشكده مهندسی

 

پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

 

 

موضوع :

احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق

و نصب ترانس

 

استاد راهنما :

جناب آقای مهندس شكری

 

نگارش :

آرمان میر شاهی – محمد رضا قدرتی

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول 4
1-1 آشنایی با انواع شبكه های توزیع 4
2-1 شرایطی كه در هر شبكه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد 6
شبكه های هوایی و متعلقات آن 9
3-1 هادیهای جریان الكتریكی 9
1-3-1 سیمهای هوایی 10
حداقل سطح مقطع 10
2-3-1 انواع كابلها 11
3-3-1 انتخاب مقطع كابل 14
4-3-1 شرایط خواباندن كابلها در كانال 14
4-1- سر كابل 15
5-1 مفصل 16
6-1- اشكال مختلف شبكه های توزیع نیرو 17
1-6-1 شبكه های باز 17
2-6-1 شبكه های حلقوی بسته 18
3-6-1- شبكه های ستاره ای 18
4-6-1- شبكه های تار عنكبوتی و غربالی 18
فصل دوم  
حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین 18
1-2 اتصال به زمین 19
طریقه بستن اتصال زمین در شبكه فشار ضعیف 21
2-2 ایمنی 22
1-2-2 تقسیم بندی ایمنی 22
3-2- لوازم ایمنی انفرادی 24
4-2 حریم و فواصل مجاز 26
1-4-2 انواع حریم 27
حریم ایمنی برای شبكه ها 28
فصل سوم  
1-3- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبكه 29
1-1-3- طبقه بندی پایه ها 29
2-1-3- انواع پایه های بتنی 31
2-3- اصول و روشهای نصب پایه های برق 33
3-3- لوازم و تجهیزات مورد نیاز 34
4-3- انواع مهار از نظر نیرو 41
5-3- تجهیزات یك تیر میانی 20 كیلوولت 42
6-3- تجهیزات یك سكشن میانی 43
7-3- تجهیزات یك سكشن انتهایی 43
8-3- دستگاههای منصوبه روی شبكه 20 كیلوولت 44
9-3- تابلوهای الكتریكی 46
فصل چهارم  
1-4- محاسبات مكانیكی خطوط 49
2-4- تاثیر یخ 52
1-2-4- ظرایب مورد استفاده در طراحی 52
2-2-4- منحنی سیم 53
3-4- محاسبات كشش سیم 54
4-4- نیروی ناشی از باد روی هادی 54
5-4- محاسبات الكتریكی خط 55
متعلقات سیمهای هوایی 55
1-5-4- محاسبه فاصله فازها از یكدیگر….. 56
2-5-4- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه 57
3-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی 57
4-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط 57
5-5-4- محاسبه سیم مهار 58
6-5-4- محاسبه فونداسیون……. 58
7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبكه فشار ضعیف …. 59
8-4- محاسبه سطح مقطع سیم شبكه فشار متوسط 60
فصل پنجم  
محاسبات روشنایی 64
الف) طراحی روشنایی داخلی 64
1-5- راهرو و سرویس بهداشتی 64
2-5- سرویس بهداشتی و حمام 65
3-5- آشپزخانه 66
4-5- هال و پذیرایی 67
5-5- اتاق خواب 68
ب) طراحی روشنایی پاركینگ 69
ج) طراحی روشنایی خیابان 74
فصل ششم  
1-6- طرح و نظارت 78
2-6- چگونگی تهیه پروژه 79
3-6- نظارت پروژه 80
4-6- اجرا پروژه 81
5-6- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست 20 كیلو ولت 82
6-6- برآورد پروژه از نظر كالا 90
7-6- گروههای اجرایی 92
 فصل هفتم  
1-7- اداره بهره برداری 96
1-1-7- واحد تعمیرات هوایی 97
2-1-7- واحد تعمیرات زمینی 99
3-1-7- واحد روشنایی معابر  
4-1-7- واحد بالانس وارتینگ 101
5-1-7- واحد سرویس پستها 104
6-1-7- واحد اتفاقات و عملیات 105
2-7- اداره بازرسی 106
3-7- اداره خدمات مالی و اداری 106
4-7- اداره خدمات مشتركین 106
5-7- نحوه كار با خط گرم 20 كیلوولت 107
1-5-7- شناخت اجمالی ازكار خط گرم بر روی خطوط بر قدار 20 كیلو ولت 108
6-7- وسایل مورد نیاز در خط گرم 108
1-6-7- شرح عملیاتی كه به صورت خط گرم انجام می گیرد 112
7-7- طریقه احداث شبكه های فشار ضعیف 113
ضمیمه 117

 

مقدمه

علیرغم تلاشی ارزنده ای كه سیستم توزیع در اقتصاد كشور دارد و نیز سرمایه گذاری عظیمی كه در این بخش از صنعت انجام می گیرد اهمیت طرح، برنامه ریزی. ساخت و بهره برداری در این بخش شناخته نشده و آن در حالی است كه چنانچه به این سیستم از صنعت توجه كافی صورت نگیرد نمی توان درآمد معقول و مطلوب را برای كل صنعت برق انتظار داشت.

به همین جهت خاطر نشان می سازد چنانچه مسئولین محترم توجه كمتری در مقایسه با سیستمهای تولید و انتقال نسبت به توزیع مبذول داشته باشد و زیر بنای این بخش از صنعت را كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متزلزل گردد، معظلی بوجود خواهد آمد كه پی آمد آن در چند سال آینده به صورت ناهنجار نمایان خواهد شد. بنابراین بذل توجه مسئولین محترم و اعمال اولیت موازی با سایر بخشهای صنعت برق حركتی است كه سیستم توزیع نیازمند آن است.

بحث دیگری كه می توان مطرح كرد، علاقه و شوق مهندسین جوان به گرایشی در سیستمهای قدرت و عدم توجه آنها در زمینه توزیع می باشد. زیرا اعتقاد دارند كه این سیستم از نظر تكنولوژی اهمیت چندانی ندارد. در حالی ك سرمایه گذاری در سیستم قدرت نسبت به كل سرمایه گذاری از درصد كمتری برخوردار بوده و سیستم توزیع به علت تنوع كالا و میزان مصرفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازمه بها دادن به این سیستم عنایت اساتید محترم دانشگاه به تشویق و آموزش دانشجویان مهندسی در این بخش از صنعت می باشد تا انشاا… خلاء حاصل كه در این رابطه بوجود آمده در آینده نزدیك پر شود و در جهت افزایش كارائی و كاهش هزینه از طریق مكانیزه نمودن طرحها و تسریع درآمد تهیه پروژه ها و اعمال نظارت صحیح كه می تواند كاهش بار مالی و تسریع در انجام طرحها را فراهم آورد.

بر اساسی تحقیقات و پروژه های انجام شده به نظر می رسد بطور كلی سیاست و روالی كه در چند سال گذشته دروزات نیرو ادامه داشته سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال را ركن اصلی صنعت برق دانسته و سیستم توزیع جایگاه مهمی در كل مجموعه برق نداشته در حالی نكات مهم و جالبی در این سیستم نهفته است كه در صورت رعایت جوانب كار منجر به آنچنان صرفه جویی خواهد شد كه به مراتب بهتر و بیشتر از سرمایه گذاریهای كلان از جمله در بخش تولید خواهد بود.

یكی از مهمترین اصول در بخش توزیع طراحی بوده بنابراین اهمیت و ضرورت طراحی مناسب شبكه های توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی ایجاب می نماید كه به این امر توجه بیشتری گردیده و با آموزش فرهنگ مهندسی و اقتصادی نمودن تاسیسات توزیع بارورتر گردد در این رهگذر استفاده مناسب و متناسب از منابع و استاندارد های موجود مثل توسعه و ترویج استفاده از كامپیوتر برای طراحی شبكه ها استفاده از كارشناسان و مشخصات با تجربه و مجرب بخش طراحی بسیار مفید خواهد بود اصولاً ساختار صنعت برق الزاماً نیاز به تهیه طرحهایی است كه در آنها به:

– بهترین روشها

– مناسبترین استانداردها

– با كیفیت ترین كالاها

– بهترین و كم هزینه ترین عملیاتها

– اجرای مناسب در نوسازی

– بهره برداری مناسب

– جلوگیری از دوباره كاریها و ضایعات

– فنی ترین روشها

– اقتصادی ترین روشها

توجه كافی و لازم به عمل آید طرح و پروژه پیوست با توجه به نكات مذكور تهیه گردیده كه امید است مورد قبول و استفاده قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق 116 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید