پایان نامه برق قدرت : احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق


 مطالب این پست : پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق 116 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

پایان نامه برق – قدرت

دانشكده مهندسی

 

پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

 

 

موضوع :

احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق

و نصب ترانس

 

استاد راهنما :

جناب آقای مهندس شكری

 

نگارش :

آرمان میر شاهی – محمد رضا قدرتی

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
مقدمه1
فصل اول 4
1-1 آشنایی با انواع شبكه های توزیع4
2-1 شرایطی كه در هر شبكه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد6
شبكه های هوایی و متعلقات آن9
3-1 هادیهای جریان الكتریكی9
1-3-1 سیمهای هوایی10
حداقل سطح مقطع10
2-3-1 انواع كابلها11
3-3-1 انتخاب مقطع كابل14
4-3-1 شرایط خواباندن كابلها در كانال14
4-1- سر كابل15
5-1 مفصل16
6-1- اشكال مختلف شبكه های توزیع نیرو17
1-6-1 شبكه های باز17
2-6-1 شبكه های حلقوی بسته18
3-6-1- شبكه های ستاره ای18
4-6-1- شبكه های تار عنكبوتی و غربالی18
فصل دوم 
حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین18
1-2 اتصال به زمین19
طریقه بستن اتصال زمین در شبكه فشار ضعیف21
2-2 ایمنی22
1-2-2 تقسیم بندی ایمنی22
3-2- لوازم ایمنی انفرادی24
4-2 حریم و فواصل مجاز26
1-4-2 انواع حریم27
حریم ایمنی برای شبكه ها28
فصل سوم  
1-3- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبكه29
1-1-3- طبقه بندی پایه ها29
2-1-3- انواع پایه های بتنی31
2-3- اصول و روشهای نصب پایه های برق33
3-3- لوازم و تجهیزات مورد نیاز34
4-3- انواع مهار از نظر نیرو41
5-3- تجهیزات یك تیر میانی 20 كیلوولت42
6-3- تجهیزات یك سكشن میانی43
7-3- تجهیزات یك سكشن انتهایی43
8-3- دستگاههای منصوبه روی شبكه 20 كیلوولت44
9-3- تابلوهای الكتریكی46
فصل چهارم  
1-4- محاسبات مكانیكی خطوط49
2-4- تاثیر یخ52
1-2-4- ظرایب مورد استفاده در طراحی52
2-2-4- منحنی سیم53
3-4- محاسبات كشش سیم54
4-4- نیروی ناشی از باد روی هادی54
5-4- محاسبات الكتریكی خط55
متعلقات سیمهای هوایی55
1-5-4- محاسبه فاصله فازها از یكدیگر…..56
2-5-4- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه57
3-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی57
4-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط57
5-5-4- محاسبه سیم مهار58
6-5-4- محاسبه فونداسیون…….58
7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبكه فشار ضعیف ….59
8-4- محاسبه سطح مقطع سیم شبكه فشار متوسط60
فصل پنجم  
محاسبات روشنایی64
الف) طراحی روشنایی داخلی64
1-5- راهرو و سرویس بهداشتی64
2-5- سرویس بهداشتی و حمام65
3-5- آشپزخانه66
4-5- هال و پذیرایی67
5-5- اتاق خواب68
ب) طراحی روشنایی پاركینگ69
ج) طراحی روشنایی خیابان74
فصل ششم  
1-6- طرح و نظارت78
2-6- چگونگی تهیه پروژه79
3-6- نظارت پروژه80
4-6- اجرا پروژه81
5-6- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست 20 كیلو ولت82
6-6- برآورد پروژه از نظر كالا90
7-6- گروههای اجرایی92
 فصل هفتم  
1-7- اداره بهره برداری96
1-1-7- واحد تعمیرات هوایی97
2-1-7- واحد تعمیرات زمینی99
3-1-7- واحد روشنایی معابر 
4-1-7- واحد بالانس وارتینگ101
5-1-7- واحد سرویس پستها104
6-1-7- واحد اتفاقات و عملیات105
2-7- اداره بازرسی106
3-7- اداره خدمات مالی و اداری106
4-7- اداره خدمات مشتركین106
5-7- نحوه كار با خط گرم 20 كیلوولت107
1-5-7- شناخت اجمالی ازكار خط گرم بر روی خطوط بر قدار 20 كیلو ولت108
6-7- وسایل مورد نیاز در خط گرم108
1-6-7- شرح عملیاتی كه به صورت خط گرم انجام می گیرد112
7-7- طریقه احداث شبكه های فشار ضعیف113
ضمیمه117

 

مقدمه

علیرغم تلاشی ارزنده ای كه سیستم توزیع در اقتصاد كشور دارد و نیز سرمایه گذاری عظیمی كه در این بخش از صنعت انجام می گیرد اهمیت طرح، برنامه ریزی. ساخت و بهره برداری در این بخش شناخته نشده و آن در حالی است كه چنانچه به این سیستم از صنعت توجه كافی صورت نگیرد نمی توان درآمد معقول و مطلوب را برای كل صنعت برق انتظار داشت.

به همین جهت خاطر نشان می سازد چنانچه مسئولین محترم توجه كمتری در مقایسه با سیستمهای تولید و انتقال نسبت به توزیع مبذول داشته باشد و زیر بنای این بخش از صنعت را كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متزلزل گردد، معظلی بوجود خواهد آمد كه پی آمد آن در چند سال آینده به صورت ناهنجار نمایان خواهد شد. بنابراین بذل توجه مسئولین محترم و اعمال اولیت موازی با سایر بخشهای صنعت برق حركتی است كه سیستم توزیع نیازمند آن است.

بحث دیگری كه می توان مطرح كرد، علاقه و شوق مهندسین جوان به گرایشی در سیستمهای قدرت و عدم توجه آنها در زمینه توزیع می باشد. زیرا اعتقاد دارند كه این سیستم از نظر تكنولوژی اهمیت چندانی ندارد. در حالی ك سرمایه گذاری در سیستم قدرت نسبت به كل سرمایه گذاری از درصد كمتری برخوردار بوده و سیستم توزیع به علت تنوع كالا و میزان مصرفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازمه بها دادن به این سیستم عنایت اساتید محترم دانشگاه به تشویق و آموزش دانشجویان مهندسی در این بخش از صنعت می باشد تا انشاا… خلاء حاصل كه در این رابطه بوجود آمده در آینده نزدیك پر شود و در جهت افزایش كارائی و كاهش هزینه از طریق مكانیزه نمودن طرحها و تسریع درآمد تهیه پروژه ها و اعمال نظارت صحیح كه می تواند كاهش بار مالی و تسریع در انجام طرحها را فراهم آورد.

بر اساسی تحقیقات و پروژه های انجام شده به نظر می رسد بطور كلی سیاست و روالی كه در چند سال گذشته دروزات نیرو ادامه داشته سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال را ركن اصلی صنعت برق دانسته و سیستم توزیع جایگاه مهمی در كل مجموعه برق نداشته در حالی نكات مهم و جالبی در این سیستم نهفته است كه در صورت رعایت جوانب كار منجر به آنچنان صرفه جویی خواهد شد كه به مراتب بهتر و بیشتر از سرمایه گذاریهای كلان از جمله در بخش تولید خواهد بود.

یكی از مهمترین اصول در بخش توزیع طراحی بوده بنابراین اهمیت و ضرورت طراحی مناسب شبكه های توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی ایجاب می نماید كه به این امر توجه بیشتری گردیده و با آموزش فرهنگ مهندسی و اقتصادی نمودن تاسیسات توزیع بارورتر گردد در این رهگذر استفاده مناسب و متناسب از منابع و استاندارد های موجود مثل توسعه و ترویج استفاده از كامپیوتر برای طراحی شبكه ها استفاده از كارشناسان و مشخصات با تجربه و مجرب بخش طراحی بسیار مفید خواهد بود اصولاً ساختار صنعت برق الزاماً نیاز به تهیه طرحهایی است كه در آنها به:

– بهترین روشها

– مناسبترین استانداردها

– با كیفیت ترین كالاها

– بهترین و كم هزینه ترین عملیاتها

– اجرای مناسب در نوسازی

– بهره برداری مناسب

– جلوگیری از دوباره كاریها و ضایعات

– فنی ترین روشها

– اقتصادی ترین روشها

توجه كافی و لازم به عمل آید طرح و پروژه پیوست با توجه به نكات مذكور تهیه گردیده كه امید است مورد قبول و استفاده قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق 116 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید