پايان نامه ارتباط سبک‌هاي هويت با کفايت اجتماعي دانش‌آموزان دبيرستاني

تعاریف متغیرها

تعاریف نظری

سبکهای دلبستگی[۱]

دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که با افرادی خاص در زندگی بر قرار می‌کنیم طوری که باعث شود وقتی با آن‌ها تعامل صورت می‌گیرد احساس شادی و نشاط کنیم و به هنگام استرس از اینکه در کنارمان هستند احساس آرامش داشته باشیم (برک، ۲۰۰۱؛ به نقل از سیدمحمدی، ۱۳۸۳).

سبکهای هویت[۲]

به آن دسته از فرآیندهای اجتماعی- شناختی مبتنی است که طی آن افراد بر اساس شیوه ترجیحی پردازش و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود و تصمیمات فردی خود در وضعیت های متفاوت قرار میگیرند. دارای ۴ مولفه  جهت گیری اطلاعاتی -هنجاری- سردرگم / اجتنابی- تعهد میباشد.  برزونسکی (۲۰۰۷).

کفایت اجتماعی[۳]

توانایی عملکرد انسان در اجرای استقلال شخصی ومسولیت پذیری اجتماعی است.فلنر،لیس و فیلیپس[۴](۱۹۹۹۰)معتقدندکه کفایت اجتماعی شامل چهار مولفه به قرارزیر است الف)مهارت شناختی ب) مهارتهای رفتاری ج)مهارتهای هیجانی د)مهارتهای انگیزشی.

تعاریف عملیاتی

سبکهای دلبستگی

در این پژوهش از پرسشنامه سبک‌های دلبستگی کولینز و رید[۵] استفاده می گردد که دارای ۱۸ سؤال می‌باشد که برای هر یک از سبک‌های دلبستگی ۶ سؤال در نظر گرفته شده است که سؤالات مربوط به سبک دلبستگی ایمن ۱، ۶، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و سبک دلبستگی اجتنابی شامل سؤالات ۲، ۵، ۷، ۱۴، ۱۲، ۱۸ و سبک دلبستگی مضطرب، دوسوگرا شامل سؤالات ۳، ۴، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵ می‌شود بنابراین نمرات به دست آمده از این پرسشنامه برای هر یک از سبک‌های دلبستگی تعریف عملیاتی آن نوع سبک دلبستگی است.

سبکهای هویت

در پژوهش حاضر از آزمون هویت شخصی (IsI) [6]به منظور بررسی هویت دانش‌آموزان استفاده می گردد که دارای ۳۲ سؤال می‌باشد که پاسخ‌های آن با مقیاس لیکرت است. بنابراین نمرات به دست آمده از این آزمون شاخص و تعریف عملیاتی هویت‌یابی در دانش‌آموزان است.

[۱] -attachment styles

[۲] -identiy styles

[۳] -social competence

[۴] Felner،lis،philips

[۵]– Collins & Vread

[۶] -identity style inventory

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید