پاياننامه روانشناسي:شناسايي رابطه رضايت ازآموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي وحمايت سازماني کارکنان سازمان صداوسيما


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

تاریخچه بهره وری

بطور رسمي و جدي ، نخستين بار بهره وري در مقاله اي توسط فردي به نام كوئيني[۱] در سال ۱۷۶۶ ميلادي در بحث هاي اقتصادي ظاهر شد . بعد از يك قرن يعني در سال ۱۸۸۳ آن طور كه فرهنگ لغت شناسي لاروس بيان مي ند : فردي به نام ليتر[۲] بهره وري را بدين گونه تعريف كرد “قدرت و توانايي توليد كردن” كه در واقع در اين جا بهره وري با اشتياق توليد را بيان مي كند.

از اوايل قرن بيستم اين واژه معناي دقيق تري بعنوان رابطه بازده “ستانده” و عوامل و وسايل به كار گرفته براي توليد آن بازده (نهاده ياداده) را به دست اورد .فردي به نام ارلي[۳] در سال ۱۹۰۰ بهره وري را ارتباط بين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد(آسترکی، ۱۳۸۹: ۴۳).

درسال۱۹۵۰سازمان ههمكاري اقتصادي اروپايي‌تعريف كاملتري از بهره‌وري به اين شرح ارائه داد:

بهره وري خارج قسمت بازده به يكي از عوامل توليد است. بدين ترتيب مي توان از بهره وري سارمايه، بهره وري سرمايه گذاري، بهره وري مواد خام ، بسته به اين بازده در ارتباط با سرمايه ، سرمايه گذاري با مواد خان و غيره مورد بررسي قرار گيرد ، نام برد(كاظمي ، ۱۳۸۱: ۳۳).

فاير بكنت[۴] بهره وري را نسبت بين بازده و نهاده تعريف مي كند. كندريك و كريمر[۵] تعريف هاي عملكردي ، موضعي و وظيفه اي براي بهره وري عامل منحصر يا منفرد و بهره وري جمعي و كلي عامل ها ارايه مي كنند. دو عنصر حياتي و اساسي بهره وري ، كارايي و اثر بخشي مي باشد . كارايي ناظر بر اينكه داده هاي مختلف چگونه با هم تركيب مي شوند، يا اينكه كار چگونه پيش مي رود؟ كارايي، توانايي بدست آوردن محصول يا ستاده بيشتر از حداقل داده هاست. كارايي به اين معنا ست كه حجم معيني از محصول با كيفيت عالي ، در كمترين زمان و يا كمترين ضايعات و غيره بدست آيد. اثر بخشي ناظر است بر اينكه آيا نتايج بدست امده يا ستاده منطبق با هدفهاي مورد انتظار مي باشد يا خير؟(پوتي،۱۹۹۳، به نقل از آسترکی،۱۳۸۹: ۴۸).

[۱] . Quesnay

[۲] . Litter

[۳] . Early

[۴] . Fabricant

[۵] . Kendrive & Creame

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما