پابان نامه ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

 

دانشکده صنایع

پایان­نامه / سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”

(مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره­وری)

 

عنوان :

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی

(با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)

فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

چکیده1
مقدمه2
فصل اول : کلیات4
°      1-1) مقدمه5
°      1-2) بیان مسأله5
°      1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق6
°      1-4) متدولوژی انجام کار7
°      1-5) سوالات تحقیق9
°      1-6) نمونه و جامعه آماری تحقیق9
°      1-7) سوابق تحقیق10
°      1-8) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق12
°      1-9) جمع‌بندی فصل13
فصل دوم : ادبیات تحقیق14
°      2-1) مقدمه15
°      2-2) ارزیابی عملکرد15
°                2-2-1) مفهوم ارزیابی عملکرد و تعاریف آن16
°                2-2-2) تاریخچه ارزیابی16
°                2-2-3) کاربرد روش‌های نوین ارزیابی عملکرد HSE در صنایع مختلف17
°      2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست19
°                2-3-1) کلیات19
°                2-3-2) تعاریف20
°                2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست22
عنوان مطالبشماره صفحه
°                2-3-4) تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت HSE42
°                2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی55
°                2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی72
°      2-4) ویژگی خبرگان HSE86
°      2-5) جمع‌بندی فصل86
فصل سوم : روش تحقیق88
3-1) مقدمه89
3-2) روش تحقیق89
3-3) نمونه و جامعه آماری90
3-4) روش جمع‌آوری داده‌ها91
3-5) ارائه مدل93
°                3-5-1) تعیین شاخص‌ها و وزن‌دهی آنها93
°                3-5-2) بررسی اعتبار معیارها و اوزان مربوط به آنها99
°                3-5-3) انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی101
3-6) جمع‌بندی فصل103
فصل چهارم : مباحث آماری تحقیق104
4-1) مقدمه105
4-2) مطالعه موردی؛ ارزیابی عملکرد پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران105
°                4-2-1) آشنایی با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران105
°                4-2-1) ارزیابی پیمانکاران106
4-3) جمع‌بندی فصل111
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات113
°      5-1) مقدمه114
°      5-2) تحلیل نتایج115
عنوان مطالبشماره صفحه
°      5-3) ارائه پیشنهادات116
°                5-3-1) راهکارهای اجرایی116
°                5-3-2) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی117
°      5-4) جمع‌بندی فصل119
پیوست ها120
°      پیوست 1- چارچوب مصاحبه جهت تعیین شاخص121
°      پیوست 2- چارچوب مصاحبه اعتبارسنجی122
°      پیوست 3- چک لیست ارزیابی عملکرد123

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

مراجع136
فهرست منابع فارسی137
فهرست منابع لاتین139
سایت های اطلاع رسانی140
چکیده انگلیسی141

 

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

2-1. عوامل شکست و یا عوامل بروز حادثه48
2-2. تعیین زاویه مناسب برای انواع حالات خاک58
2-3. اقدامات ایمنی در ورود به فضاهای بسته72
3-1 – اسامی خبرگان شرکت کننده در مصاحبه91
3-2- گروه‌بندی شاخص‌ها، پس از طبقه‌بندی آنها93
3-3- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE97
3-4- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی97
3-5- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های بهداشتی98
3-6- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های زیست محیطی98
3-7- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با منظر شهری99
3-8 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی99
3-9 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای سیستم مدیریت HSE100
3-10 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات ایمنی100
3-11 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات بهداشتی101
3-12 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات زیست محیطی101
3-13 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات منظر شهری101
4-1- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE با درنظر گرفتن اوزان107
4-2- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی درنظر گرفتن اوزان108
4-3- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات بهداشتی درنظر گرفتن اوزان108

 

 

 

 

  فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

4-4- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات زیست محیطی درنظر گرفتن اوزان109
4-5- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات منظر شهری  درنظر گرفتن اوزان109
4-6- نتایج محاسبه شده برای هر یک از گروه‌های اصلی که مورد ارزیابی110
4-7- امتیاز موزون محاسبه شده برای هر یک از معیارهای اصلی110
4-8- رتبه‌بندی پروژه‌ها بر اساس ارزیابی انجام شده111
4-9 آمارهای موجود برای هر یک از سه پروژه111

 

 

   فهرست شکل‌ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

2-1- مدل اجرایی HSE-MS20
2-2- گام‌های ضروری مدیریت خطرات29
2-3. نحوه شیب‌دارسازی58
2-4 . جعبه‌های ترانشه59
2-5 . پله‌بندی60
2-6- تهویه تونل و محیط‌های سربسته70
2-7.  نحوه مهار تأسیسات برقی71
2-8. نمونه‌ای از آلودگی زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری74
3-1 – مدل تحلیل سلسله مراتبی انتخاب پیمانکار برتر در حوزه  HSE102

 

چکیده:

دستیابی به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه‌هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه‌های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه‌بندی نمود.

این تحقیق به دنبال آن است تا به سازمان‌های پیشرو که موضوعاتی همچون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) را جزء اولویت‌های کاری خود در پروژه‌ها برمی‌شمارند، این پیام را برساند تا با شناخت شاخصه‌های مناسب در حوزه HSE و ارزیابی مناسب پیمانکاران خود نه تنها می‌توانند در کاهش هزینه‌های مشهود و غیر مشهود ناشی از عدم رعایت اصول HSE در فعالیت‌های برون‌سپاری شده به غیر، اقدامی اثربخش و کارا انجام دهند بلکه معیاری مناسب برای انتخاب‌های آتی پیمانکاران به دست خواهد آورد.

این تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی- کیفی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات جهت تعیین ویژگی‏های مدل ارزیابی، نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه‏های آزاد با خبرگان) و مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است. در ابتدای تحقیق، به وسیله پرسشنامه‌های بازی که در اختیار خبرگان در حوزه‌ HSE قرار می‌گیرد و همچنین با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ازریابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی شهری شناسایی می‌گردد. پس از اعتبارسنجی نتایج اولیه به دست آمده، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به این شاخص‌های به دست آمده با توجه به درجه اهمیت‌شان وزن اختصاص می‌یابد. شاخص‌های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با استفاده از پرسشنامه‌هایی که در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت، اعتبارشان سنجیده می‌گردد. در پایان نیز ساختار طراحی شده را برای گروهی از پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرایی می‌نماییم تا روایی مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید