مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

88068326

2-3-3-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

یکی از حقوق دانان خارجی بنام پرفسور «فیلیپ کان»[1] در تعریف عدم النفع می گوید:

«عدم النفع یعنی منافعی که عادتا مالک یا دارنده امتیاز می توانسته است در صورتی که قرارداد امتیاز لغو نمی شد،با رعایت وظایف و تکالیفی که به عهده داشته است تحصیل نماید»[2]

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز هیچ گونه تعریفی از عدم نفع وجود ندارد. كنوانسیون پس از ذكر عدم النفع Loss of Profit به عنوان یكی از مصادیق ضرر، در مواد ۷۵ و ۷۶ خود نحوه ارزیابی خسارت را كه شامل مورد عدم النفع نیز می باشد به نحو عملی و مستند ارائه نموده است كه از جمله می توان به كاهش قیمت در فروش مجدد كالا اشاره نمود كه اگر فروشنده بواسطه نقض خریدار ملزم به فسخ قرار داد و فروش مجدد آن شود.

چنانچه قیمت كالا تنزل یافته باشد می تواند مابه التفاوت دو قیمت را به عنوان خسارت دریافت نماید، یا در ماده ۷۶ كنوانسیون اگر موفق به فروش نشود مابه التفاوت قیمت قرار داد اول و قیمت راسخ و متداول كالا در بازار را به عنوان خسارت مطالبه می نماید. هر چند كه قانونگذار كنوانسیون به عدم النفع در این خصوص به صراحت اشاره ننموده لیكن مثالهای آن مصداق یا نهی عدم النفع می باشد.بنابراین در خصوص اینکه کنوانسیون چه امر یا مساله ای را عدم النفع می داند سکوت اختیار شده است.نقصان تعریف از عدم النفع حتی در فرهنگ های رایج انگلیسی نیز به چشم می خورد.چنانچه فرهنگ حقوقی آکسفورد در ششمین ویرایش خود که به سال 2006 میلادی منتشر شده این واژه را تعریف نکرده است.[3]

[1] Philip kann

[2] سامت،محمد علی،فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام،مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،زمستان 1377،شماره 42،ص 54

[3] Oxford dictionary of law,edited by Elizabeth.A.Martin Jonathan law,2006

دانلود دموی فایل – چند صفحه – دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی