متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی گرایش کودکان استثنایی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی  

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

گرایش:کودکان استثنایی 

عنوان :

بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی

 والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک

فرزند استثنایی در شهرستان گرگان

.

چکیده:

پژوهش توصیفی حاضربه منظور بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در شهرستان گرگان انجام شده است. برای این منظور 80 خانواده با بیش از یک فرزند استثنایی در شهرستان گرگان شناسایی شدند که از این تعداد 45 خانواده (56 ) درصد ازدواج خویشاوندی و 35 خانواده
(‌­44 )‌درصد ازدواج غیر خویشاوندی داشتند که ازدواج دختر عمه و پسر دائی و پسرعمه  و دختر دایی هر دو با( 7/26) درصد بیشترین فراوانی برخوردار است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی که اولین بار توسط افروز ‌(‌1383) تهیه و تنظیم گردید. همچنین به منظور به دست آوردن فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین فرزندان عادی، 500 دانش آموز که در مدارس عادی مشغول به تحصیل بوده اند به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که 170 نفر آنها معادل 34% خویشاوند و 330 نفر معادل 66% غیر خویشاوند می باشند. جهت تحلیل داده ها از آزمون خی دو و آزمون تعقیبی دو نسبت مستقل (Z) (درصورت معنادار بودن مجذور خی دو )استفاده شد نتایج

پژوهش نشان داد که بین دو گروه والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در متغیرهای زمان آگاهی از استثنایی بودن کودکان و تحصیلات مادران در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد درزمینه متغیرهای جمعیت شناختی کودک سال تولد، نوع و شدت نارسایی کودکان و علت اصلی معلولیت در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد و نسبت خویشاوندی دختر عمه و پسر دائی و پسر عمه و دختر دایی در بین والدین خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی بیشترین فراوانی را دارد.

کلید واژه ها: والدین با بیش از یک فرزند استثنایی ، ویژگی های زیستی ، شناختی، روانی واجتماعی

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد