-عوامل مرتبط با پذیرش تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی -پایان نامه ارشد


 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دانشكده مديريت و حسابداري

پايان نامه كارشناسي ارشد (M.A.)

رشته مديريت بازرگاني (گرايش مديريت تحول)

 

عنوان:

عوامل مرتبط با پذیرش تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت

 

عوامل مرتبط با پذیرش تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت

تکه هایی از متن :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

2-1- تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….  6

4-1- انگيزه پژوهشگر………………………………………………………………………………………………………. 7

5-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 7

6-1- تبیین فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 8

7-1- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 9

8-1- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 10

9-1- تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 10

10-1- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: پیشینه تحقیق

1-2- مبانی نظری پژوهش درباره فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2- مبانی نظری پژوهش درباره فناوري اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………………………. 21

3-2- پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 35

فصل سوم: روش اجرا

1-3- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….  45

2-3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….  45

3-3- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….  46

4-3- جامعه آماری مورد تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….  47

5-3- نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 47

6-3- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. 48

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………. 48

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

1-4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 51

2-4- تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………………. 52

3-4- اطلاعات عمومي………………………………………………………………………………………………………. 53

4-4- آزمون مدل اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………….  57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….  69

2-5- نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 69

3-5- نتيجه كلي………………………………………………………………………………………………………. 72

4-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 72

5-5- پيشنهادهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 73

منابع ……………………………………………………………………………………………………….  74

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                 صفحه

جدول (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنس و سن………………………………………………………………………………………………………. 53

جدول (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رده های سنی………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رسته شغلی………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول (4-6) بارهای عاملی، باقیمانده و وزن………………………………………………………………………………………………………. 56

جدول (4-7) پايايي تركيبي و  جذر میانگین واریانس………………………………………………………………………………………………………. 57

جدول (4-8) آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول (4-9) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و امید به عملکرد………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول (4-10) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و امید به تلاش………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول (4-11)  خروجی PLS بین تمایل به رفتار و هنجار ذهنی………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول (4-12) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و تسهیل شرایط………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول (4-13) بررسی تأثیر سن و جنسیت بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین امید به

عملکرد و تمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 62

جدول (4-14) بررسی میزان تأثیر سن و جنسیت بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

امید به عملکرد و تمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 63

جدول (4-15) بررسی تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

امید به تلاش و تمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 64

جدول (4-16) بررسی میزان تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط

بین امید به تلاش و تمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 64

جدول (4-17) بررسی تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

هنجار ذهنی و تمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 65

جدول (4-18) بررسی میزان تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط

بین هنجار ذهنی وتمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 66

جدول (4-19) بررسی تأثیر سن و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین تسهیل

شرایط و تمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول (4-20) بررسی میزان تأثیر سن و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

تسهیل شرایط و تمایل رفتاری استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………………. 67

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                           صفحه

نمودار (4-1): توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب جنس………………………………………………………………………………………………………. 53

نمودار (4-2): مدل ساختاری ……………………………………………………………………………………………………….  61

 

 

متن کامل در لینک زیر

aroow-down-thesis (6)

دانلود پایان نامه : عوامل مرتبط با پذیرش تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت