طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری


گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

متن کامل در لینک زیر :

زندگى اجتماعى در محيط های شهرى با عرصه ها و سلسله مراتب متفاوتى به وجود مى آيد؟ زندگى در عرصه هاى اجتماعى مسكونى يا در خيابان هايى كه فضاهاى خدماتى و خريد در آن واقعند در حضور پر جنب و جوش مردم نهفته است. كوچه هاى مسكونى محيط هايئ هستند كه تنها براى دسترسى مورد استفاده قرار نمى گيرند. توجه به نوع استفاده كنندگان و نيازهاى آنها در اين گونه فضاها، محيط هايى امن و قابل زندگى را به وجود مى آورند؟ زيرا عرصه هاى اجتماعى با حضور انسان معنا پيدا مى كند. در اين عرصه ها رفتارهايى از اهميت مضاعف برخوردار مى گردند كه مأخوذ از جوهره هر فضا مى باشند(پوردیهیمی،1391).

اغلب در عرصه هاى جمعى شهری ، رفتارهاى متفاوت و گوناگونى بنا بر مراتب فضايى آنها پديد مى آيد كه، در واقعيت به صورت چند منظوره عمل مى نمايند. وجود رفتارهاى مختلف كه در اين فضاها در زمان هاى متفاوت صورت مى پذيرد نقش مهمى در سرزنده نگه داشتن آن ها خواهد داشت. استفاده چند منظوره از اين گونه فضاها بايد محدوده هاى قلمروهاى خصوصى از ديگر محدوده ها به صورتى واضح و علامت گذارى شده مشخص گردند تا تعاملات اجتماعى در آن ها بدون ايجاد مزاحمت براى ساكنان انجام پذيرد(همان، 1391).

لذا جوهره  گونه هاى مسكونى وابسته به نظام زندگى اجتماعى روشهاى متفاوت تعاملات واحدها با يكديگر، نوع و مرتبة فضاهاى دسترسى به واحدها، مقياس و تراكم مسكونى مى گردد. در واقع واحد مسكونى كه عرصه اى خصوصى است نظامى مشترک يا نظامى اجتماعى آن را در ارتباط و تعامل با واحدهاى ديگر قرار مى دهد. نگاهى دقيقتر به اجزايى كه ساختار “مجتمح ها و مجموعه ها” را مى سازند، مى تواند شرايط هر يک را به خوبى روشن سازد(همان، 1391).

 

2-13-گونه شناسي مجتمع هاي مسكوني

بر حسب نيازهاي پژوهشي و پيشينه شكل گيري الگوهاي مسكن در كشورهاي مختلف، گونه شناسي خانه از مقياس مجموعه تا بلوك، شامل فضاي داخلي واحد و كل واحد مسكوني با معيارهاي مختلفي صورت گرفته است. يكي از گونه شناسي ها بر اساس نحوه قرارگيري واحد مسكوني در زمين و همجواري، معيار گونه شناسي بوده است. معيارهاي ديگري چون همنشيني فضاي پر و خالي، دسترسي، حجم  ها و ابعاد بنا عامل مشترك تعريف گونه ميباشد. محقق ايتاليايي “كامبي”، خانه هاي حياط دار را بر اساس موقعيت حياط، به صورت خانهاي I شكل، L شكل، U شكل، T شكل، Z شكل، چليپايي و خطي دسته بندي كرده است (كامبي، 1392 ).

محققان آمريكايي، “تيس”، “شرود” و “پليزويدس”، خانه هاي حياط دار لس آنجلس را بر حسب نحوه اشتغال زمين، به خانه هاي يك سويه، دو سويه، L شكل، U شكل و حياط مركزي دسته بندي كرده اند. محققان آلماني “پفايفا” و “برانك” در كتاب گونه شناسي خانه هاي حياط دار، خانه ها را به گروه هاي خانه هايي با باغ مركزي،  خانه هاي  L شكل، خانه هاي پاسيودار و خانه هاي آتريوم دار تفكيك كرده  اند. به صورت كلي  گونه شناسي داخل خانه هاي معمولاً برگرفته از نحوه ي دسترسي و يا گردش فضاهاي داخلي انجام مي شود (عینی فر، قاضيزاده، 1389 ).

پایان نامه

پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید